Napi csendességek 365 napon - Füle Lajos 3.

http://szabotelep.hu/tapl/fl365.php

 

 

Február 29. Füle Lajos: A szél

"Megtértem" - mondod halkan, én
hittel bólintom rá az Áment.
Itt járt, lelkedhez ért a Szél,
ki tudja, honnan jött, hová ment?

"A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod,
de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki,
aki Lélektől született." (János 3:8,)

 "A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született." (Ján. 3.8)


Február 28. Füle Lajos: Menedék

Miközben a TV- adók
szennyet, pornót, erőszakot
számlálatlanul ontanak,
menedéket az Ige ad.

"Menedéke ő a gyengéknek és szegényeknek, a nyomorultat megsegíti!"

(Zsolt. 72.13) ERV-HU

Menedéke ő a gyengéknek és szegényeknek, a nyomorultat megsegíti! (Zsolt. 72.13) ERV-HU


Február 27. Füle Lajos: Az örülőkkel

Gond, félelem már messze tőlem,
örülhetek az örülőkkel,
hisz én is oly kegyelmet nyertem:
JÉZUS KRISZTUS bennük és bennem!

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal!" (Róma 12.15)

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal!" (Róma 12.15)


Február 26. Füle Lajos: Valaki jár

Valaki jár az emberek között,
hív, simogat, gyógyít sok szenvedőt,
és Rá figyel, Őt várja, aki él:
"megrepedt nád, pislogó gyertyabél".

"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." (Ézsaiás. 42:3, Károli)
*
Aki megtört, mint a nád, ő nem töri össze.
Akiben már alig pislákol az élet, mint az olajmécs lángja, ő nem oltja ki. Igazságot szolgáltat hűségesen. (Ézsaiás 42:3 ERV-HU )

"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." (Ézsaiás. 42:3, Károli)   Aki megtört, mint a nád, ő nem töri össze. Akiben már alig pislákol az élet, mint az olajmécs lángja, ő nem oltja ki. Igazságot szolgáltat hűségesen. (Ézsaiás 42:3 ERV-HU )


Február 25. Füle Lajos: Ahova hívnak

Ahova hívnak, én megyek
az örömhírt hordozva váltig,
követségében mindhalálig
az ÚRNAK, AKI áld, szeret.

"Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel."

(2 Kor. 5.20)

"Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel." (2 Kor. 5.20)

 


Február 24. Füle Lajos: Mi lesz, ha...?

Hány kezdés nem jut el a célig,
hány ösvény nem fut fel az égig,
hány küzdés nem jut el a vérig!
Mi lesz, ha egyszer számon kérik?

"Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne." (Lukács 8:17,)

"Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne." (Lukács 8:17,)


Február 23. Füle Lajos: Temetünk

Temetünk, megint temetünk,
valaki mindörökre elment.
Menni kell, ha hívják az embert.
Készen vagyunk? - Készen legyünk!

"Ezután egy hangot hallottam a Mennyből. Ezt mondta nekem: „Írd le ezt: mostantól fogva boldogok és áldottak, akik az Úrban halnak meg.”
„Igen — mondja a Szent Szellem —, most már megpihenhetnek a munkájuk után, mert amit elvégeztek, az követi őket.” (Jelenések 14:13,)
 

 "Ezután egy hangot hallottam a Mennyből. Ezt mondta nekem: „Írd le ezt: mostantól fogva boldogok és áldottak, akik az Úrban halnak meg.” „Igen — mondja a Szent Szellem —, most már megpihenhetnek a munkájuk után, mert amit elvégeztek, az követi őket.” (Jelenések 14:13,)


Február 22. Füle Lajos: Megtérnek-e?

Szeretteink megtérnek-e,
kikkel összeláncolt az élet?
Lesz-é vajon új élete
csak egynek is? - Biztass, ígéret!

"Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám."  (Máté 12:30,)

"Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám." (Máté 12:30,)


Február 21. Füle Lajos: Közös feladat

Rontsátok le a lelki falakat,
bontsátok el a kerítéseket!
Kicsinyes viták, eltörpüljetek!
JÉZUSNAK élni közös feladat.

"Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat..." (Efézus 2:14,)

"Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat..." (Efézus 2:14,)


Február 20. Füle Lajos: Ködben a fa

Minthogyha lélek volna a
kúszó ködökben lenn a fa.
Fejére búcsú csöndje ül,
s szálló ködökkel elröpül.

"Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben." (Zsolt. 94.17)

 

"Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben." (Zsolt. 94.17)

 

 


Február 19. Füle Lajos: Türelem

Lélek gyümölcse, türelem,
teremj, teremj meg újra bennem,
taníts meg csendben elviselnem
azt is, mi tőlem idegen.

"Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret."
(Zsid. 10.36)

 Füle Lajos: Türelem Lélek gyümölcse, türelem, teremj, teremj meg újra bennem, taníts meg csendben elviselnem azt is, mi tőlem idegen.  "Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret." (Zsid. 10.36)


Február 18. Füle Lajos: A örök manna

A manna nem tárolható, 
csupán naponta szedve jó 
a soha meg-nem-unható 
örök manna: az égi SZÓ.

"És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerét 
ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget..." (Zsolt. 78.24-25)

"És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget..." (Zsolt. 78.24-25)


Február 17. Füle Lajos: Meghallom-e?

Fáj-e szívem, hogyha késnék?
Meghallom-e zörgetését,
s zárt ajtómat sarkig tárva
behívom-e vacsorára?

"Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." (Jel. 3.20)

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek...


 

Február 16. Füle Lajos: Közös többszörös

Az én JÉZUSOM, a te JÉZUSOD, 
az ő JÉZUSA EGY ÉS UGYANAZ. 
Ő a Megváltó, a Megbocsátó, 
EGYBESZERKESZTŐ KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS.

"Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus." (Efézus 5:14,)

 Ébredj fel


Február 15. Ismeri

Testvér a testvért néha félreérti,
sőt egyet-egyet olykor meg se lát,
de ismeri az ISTEN az övéit,
és felmutatja bennük Önmagát.

"Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok."(Mát. 23.8)

Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek...


Február 14. Füle Lajos: Indulj!

Ne maradj ily elárvult,
indulj URAD elébe,
istentelen magányból
istenes közösségbe!

"Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretet-közösségbe amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk.." (1 János 1:3,)

"Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretet-közösségbe amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk.."  (1 János 1:3,)

 


Február 13.  Füle Lajos: Emlékezés

Vezetőkre emlékezem, 
kik hirdették nekem az Igét, 
megmutatva az ATYA szívét, 
majd elengedték a kezem.

"Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, 
mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt 
örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem 
használ." (Zsidó. 13:17,)

engedelmeskedjetek elöljáróitoknak...


Február 12. Füle Lajos: Így lehetek

Leszállott az égből a földre, 
hogy bűneink itt eltörölje 
vére árán, szörnyű keresztjén. 
Így lehetek én is keresztyén.

"Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;"  (1 Korintus 15.3)

"Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;" (1 Korintus 15.3)


Február 11.  (Füle Lajos: 365 napon)
AZ ÉLET KÖNYVE (JEL 3,5)

Az Élet Könyve lapjain nevek.
Ott tartja számon Isten azokét,
akiken nem lett úrrá a sötét,
akik helyett a Krisztus vérezett.

"Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt."
(Jel. 3.5)

Aki győz, az fehér ruhába öltözik


Február 10. Füle Lajos: A véka alatt

A véka alatt kialszik a láng,
a tétlenségben elernyed a test,
a hallgatásban elfárad a szíved...
- Szólj, tégy, világíts, mert elvész a rest!

"Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." (Máté 5:15,)

"Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." (Máté 5:15,)


Február 9. Füle Lajos: Nem azé

"Mert nem azé, aki akarja,
nem azé, aki fut..."
Boldog, kinek csendes a szíve,
Boldog, ki várni tud.

"Boldog ember az, akinek te vagy erőssége,
s a te ösvényeid vannak szívében." (Zsolt. 84.6)

"Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében." (Zsolt. 84.6)


Február 8. Füle Lajos: Készülök már

Készülök már én is veletek,
barátaim, hulló levelek.
Kezdem már a végső földi dalt,
testem földbe, lelkem égbe tart. 

Az első ember földből, porból való,
a második ember mennyből való.
Amilyen a földből való,
olyanok a földiek is,
és amilyen a mennyből való,
olyanok a mennyeiek is.
És amint viseltük a földinek a képét,
úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.

1 Korintus 15: 47-49.

Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.  1 Korintus 15: 47-49.

 


Február 7. Füle Lajos: Közvetlen szám

Zsoltárok 50,15,
ISTEN közvetlen száma.
Nála mindig van ügyelet,
s ha hívjuk, nem hiába.

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." Zsoltárok 50.15

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." Zsoltárok 50.15

 


Február 6. Füle Lajos: Csak az örök élet

Mikor fölöttünk elszállnak az évek,
mikor utunk már nem felhőzi érdek,
leveti balga vágyait a lélek,
s nem fontos semmi, csak az örök élet.

"És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem." (2 Korintus 12:9,)

"És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem." (2 Korintus 12:9,)


Február 5. Füle Lajos: Egy háladal 

A szokott időt meghaladtam. 
Ha megnyílik a föld alattam, 
egy háladal száll ég fele, 
s elszáll a lelkem is vele.

"Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből!"

(Zsolt. 31.16)

"Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből!" (Zsolt. 31.16)


Február 4. Füle Lajos: Úton

Öreg vagyok, de nem vagyok magányos,
úton vagyok sok kor- és eszmetárssal...
Közel vagyunk már az atyai házhoz,
s hiszünk egy boldog, szent találkozásban.

"Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!" (Zsolt. 71.9)

"Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!" (Zsolt. 71.9)


Február 3. Füle Lajos: Add meg magad!

Ne úgy tekints URAD, ember,
mintha ellenfeled lenne!
Ne harcolj az Ige ellen,
add meg magad - kegyelemre!

"Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk,
megbékéltetett minket az Isten önmagával
Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk,
még inkább üdvözíteni fog élete által."

(Róma 5:10,)

"Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által." (Róma 5:10,)


Február 2. Füle Lajos: Dérben a fű

A dér a fű nehéz keresztje,
hiába áll felékszerezve,
csupán halotti pompa ez.
Tél jön, hó-szárnyú szél neszez.

"„Aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, naponta vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen." (Lukács 9:23,) Egysz.ford.

 

"„Aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, naponta vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen." (Lukács 9:23,) Egysz.ford.


Február 1. Füle Lajos: Szirmok

Pillézve hull a hó,
fehér szirmok fekete fákra...
Épp így hullt tavaszon
ránk is a cseresznye virága.

"Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."  (Máté 5:16,)

 

"Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Máté 5:16,)


Január 31. Füle Lajos: Isten ereje

Az erőtlen ereje nő,
ha hinni kezd, félnie nem kell.
A hit a legnagyobb erő:
ISTEN ereje - az emberben.

"Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg  a „belső embert” bennetek a Szent Szellem segítségével,"  (Efézus 3:16 ERV-HU)

 

 

 "Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg   a „belső embert” bennetek a Szent Szellem segítségével," (Efézus 3:16 ERV-HU)


Január 30. Füle Lajos: Megváltoztatható

A múlt megváltoztatható!
Fehér lehetek, mint a hó,
ha bűneim a kegyelem:
JÉZUS szent vére fedi el.

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál." (Zsolt. 51.9)

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál." (Zsolt. 51.9)


Január 29. Füle Lajos: Volt egyszer

Volt egyszer egy vallomásod,
s örömödnek nem volt híja:
magasztaltad, Ki megváltott!
Ma csupán csak nosztalgia?

"Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt."

(1 Tim. 6.12)

"Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt."  (1 Tim. 6.12)


Január 28. Legyen kedved

Legyen kedved az áldáshoz,
idődet az ÚRNAK áldozd,
s minden napon legyen veled
"elkészített cselekedet"!

"És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek."

(János 8.29)

"És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek." (János 8.29)


Január 27. Mindenre

Minden nappal fogy az erő,
de naponta velem van Ő,
s belőlem bár mi sem telne,
mindenre van erő BENNE!

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."

(Fil. 4.13)

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Fil. 4:13,


Január 26. Nem vagyok jobb

Nem vagyok jobb ma sem, mint rég,
de mert a hit drágakincsét
KRISZTUSOMNÁL megtaláltam,
megszentelt a vére által.

"Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság."

(Példabeszédek k. 15:6,)

"Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság." (Példabeszédek k. 15:6,)


Január 25. Evangélizáció után

Hányan tértek meg? - Nem tudom.
Van aki mondta, van ki nem.
De kiderül a járt úton,
s hogy van-e pecsét a hiten?

"Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." 2 Péter 3.9 - Károli

*

"Az Úr sohasem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják. Nem várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és hozzá forduljon." 2Péter 3:9, ERV-HU (Egyszerű forditás)

"Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." 2 Péter 3.9 - Károli


Január 24. Magad adtad

De sokat adtál nekem, ISTENEM!
Sokpénzű ember ugyan nem vagyok,
de íme, itt vagy mindennap velem!
Magadat adtad nekem, ISTENEM.

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka."

(Jakab 1:17,)

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." (Jakab 1:17,)


Január 23. Valóság

Nem hazudik: az örök élet 
VALÓSÁG, nem üres ígéret. 
Ne kérdezd hát, hogy biztos-é? 
VALÓSÁG az, a KRISZTUSÉ.

"Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében."

(1 János 5.13)

"Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében." (1 János 5.13)


Január 22. Sugárzó arcok

Vannak sugárzó arcú keresztyének,
akiknek az Úr mondott valamit.
Feléje ujjong lelkükben a hit,
és amit mondott, abból hittel élnek.

"És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség."

(Máté 17:2,)

"És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség." (Máté 17:2,)


Január 21. Van-e?

Kérdezte egyszer tőlem valaki:
"Van-e második születésnapod?"
- Igenis - mondtam - van: amikor Ő,
Jézus elhívott és befogadott.

"Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek."

(János 1:13,)

 "Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek." (János 1:13,)


Január 20.  Legyen meg!

Többféle baj, kór árnya hint rám
baljós jelet, fáj itt meg ott.
Legfontosabb kérésem immár:
"Legyen meg az akaratod!"

"Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod."

(Máté 26.42)

Máté 26,42


Január 19. Az Úr az Úr!

Ki magából istent csinál,
megcsúfolja azt a Halál.
Az ÚR az Úr! Rá néz a hit,
ISTEN meg nem csúfoltatik.

"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül."
(Zsolt. 1.1)

"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül." (Zsolt. 1.1)


Január 18. Dicsérjétek...

Dícsér az Ég, dícsér a Föld,
amelyet LÉNYED úgy betölt.
A szívem belső embere
dícséreteddel van tele.

"Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!"

(Zsolt. 147.1)

"Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!" (Zsolt. 147.1)


Január 17. FORMÁLJ!

Atyám, műved szemléld bennem,
kedved szerint formálj engem,
mélységekből mindig végy fel,
hadd dicsérlek teljes szívvel!

"Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet."

(Zsolt. 9.2)

Dicsérlek Uram


Január 16. AJÁNDÉK

Ajándék érkezett, fogadd, 
fény harmatozza arcodat, 
csillag derítse lelkedet! 
VALAKI eljött, mert szeret. 
(Füle Lajos)

"Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt 
mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna 
vele együtt mindent minékünk?"

(Róma 8.32)

Mert úgy szerette Isten a világot...


Január 15.  ZENGŐ DICSÉRET

Legyen dalom az öröm harangja,
amelynek hangja szívekbe száll,
legyen az élet naponta Néked
zengő dicséret, URAM KIRÁLY!

"Ha közületek valaki bajban van, imádkozzon!
Ha örül, énekeljen, s dicsérje az Urat!"
(Jakab 5.13) EFO

 "Ha közületek valaki bajban van, imádkozzon! Ha örül, énekeljen, s dicsérje az Urat!" (Jakab 5.13) EFO

 


Január 14. KI A NAGYOBB?

"Ki a nagyobb? Ki a nagyobb?"
- Ki eljutott a Golgotára,
nem kérdi már, hisz lerakott
rangot, sikert, s csak Őt csodálja.

"Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért."

(Ján. 15.13

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. János 15:13,


Január 13. - ÁMULAT (Füle Lajos)

Néhány titok még mindig megmarad: 
"az agy csak részben érti az agyat"! 
S engem hatalmas ámulat fog át, 
hordván az egyik legnagyobb csodát.

"Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!"

(Zsolt. 118:23,)

"Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!" (Zsolt. 118:23,)


Január 12.
SZÍNARANY

Kinek a kincse mennyben van,
hasonló kincsre úgyse lelhet:
mit Isten őriz, színarany,
becsülje, mint királyi gyermek!

" „Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket,
ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a
tolvajok és a betörők! Inkább a Mennyben
gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda
nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!."

(Máté 6.19-20,)

 " „Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és a betörők! Inkább a Mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!." (Máté 6.19-20,)


Január 11.
GARANCIA

Mennyei garancia kell
az élethez és a halálhoz:
Boldog, ki élő hitre lel
JÉZUSBAN és hálával áldoz.

Adj hálát Istennek, ez legyen áldozatod, s ha ígértél valamit a Felségesnek, teljesítsd!

(Zsolt. 50.14)

  Adj hálát Istennek, ez legyen áldozatod, s ha ígértél valamit a Felségesnek, teljesítsd! (Zsolt. 50.14)


Január 10.
Az marad meg

Múlik a múltunk, jelenünk, 
sietve múlik a jövőnk is. 
Amit Isten hatalma őriz, 
csak az marad meg egyedül.

"Mert bizony mondom néktek, 
míg az ég és a föld elmúlik, 
a törvényből egy jóta vagy 
egyetlen pontocska el nem múlik, 
a míg minden be nem teljesedik."
(Mát. 5.18)

 mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik,amíg minden be nem teljesedik. Máté 5:18,


Január 9.

TÁMAD A SÁTÁN

Támad a Sátán szüntelen... 
Mindennapos a küzdelem, 
de ki az ÚRRAL harcol itt, 
eleshetik, de nem vesz el. 

"Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen."

(1 Pét. 5.8)

"Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mont ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen." /1Péter 5:8,/


Január 8.
KÖNYVTÁRAM

Könyvtáramat egy Könyvben tartom, 
tartalma hatvanhat kötet, 
olvasgatom hittel, kitartón, 
s áldása mindenben követ.

"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos 
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, 
az igazságban való nevelésre, hogy
tökéletes legyen az Isten embere, 
minden jó cselekedetre felkészített."
(2 Tim. 3.16)

teljes írás


 
Január 7. MIT OLVASTÁL?

Hallod? Valaki rád kiált!
Nem ember, csak a Bibliád.
Panaszként jajdul rád szava:
mit olvastál helyette ma?

"És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden igéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje."

(5 Móz. 17.19)
"És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden ígéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje." (5 Móz. 17.19)
 

Január 6.
TÚLLÁTHATUNK

Túlláthatunk a láthatáron, 
nem vagyunk az Időbe zárva: 
jöttünk az örökkévalóságból, 
megyünk az örökkévalóságba.

"Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók."

(2 Kor. 4.18)

Nem a láthatókra nézünk

Nem a láthatókra nézünk


Január 5.
NAPONTA

Naponta cselekszik, 
formálgatja lelkünk 
ISTEN FIA értünk, 
ISTEN LELKE bennünk.

"Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan." 
(Ésa. 64.7)

 fazekas


Január 4.  ÚJJÁTEHET

Gond, pénz, siker volt is, nem is. 
Újul az év... Újulsz te is? 
Kívánod-e? - ISTEN veled! 
Ő téged is újjátehet.

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."
(2 Kor. 5.17)
 
 Új teremtés Krisztusban

 
Január 3.
MÉG VÁRSZ

Még vársz Urunk, mivel nem engeded, 
hogy elvesszen egyetlen gyermeked, 
kiért FIAD fizetett drága árat. 
Dícsérjen a XXI. század! 

"Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön 
vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól 
örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága véren, 
mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén..."
1 Péter 1:18-19
 
Jézus a kereszttel
 

Január 2.
ÚJ ÉV JÖN
 
Új év jön, új század, ezred...
Aki hisz, az el nem veszhet:
ISTEN áldó Keze tartja,
s ott nyugszik a LELKE rajta.

"Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
(János 3:36,)
 
hiszek 

Január 1.
365 NAPON

Háromszázhatvanöt napon, 
JÉZUS, TE légy az oltalom, 
JÉZUS, TE légy a holnapom, 
Te égbe váró IRGALOM! 

"Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Zsolt. 130.5
 
Várom az Urat