Igei gondolatok 2023. évtől 

 

Isten Jelenléte az életünkben

Viharban

Az isteni jelenlét érzékelése az életünkben nem egyszerűen a körülményeink alapján mérhető. Gyakran tévesen azonosítjuk Isten jelenlétét a szerencsés eseményekkel, a sikerekkel és a jó időszakokkal, míg a nehézségeket és a kudarcokat Isten hiányának vagy elhagyásának tekintjük. Azonban a hit mélysége és érettsége ennél sokkal többet jelent.

Először is, a hit nem a körülményeink tükrében formálódik, hanem belső meggyőződésből és tapasztalatból. A nehézségek, a szenvedés és a próbatételek is lehetnek a spirituális növekedés forrásai. Ezekben a helyzetekben különösen fontos, hogy felismerjük Isten jelenlétét, még ha az nem is nyilvánvaló vagy azonnal érzékelhető. 

Másodszor, Isten jelenléte állandó, függetlenül attól, hogy mi hogyan érzékeljük azt. A Biblia  hangsúlyozza, hogy Isten mindig velünk van, különösen a nehéz időkben. "Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" – mondja Jézus a Máté evangéliumában (Máté 28:20). Ez az ígéret azt jelenti, hogy Isten jelenléte és szeretete nem függ a körülményeinktől.

Harmadszor, a hit közösségi aspektusa is segíthet felismerni Isten jelenlétét. A közösség, az imádság, a közös hitgyakorlatok mind olyan módok, amelyek segíthetnek megerősíteni Isten jelenlétének érzékelését, függetlenül attól, hogy éppen milyen kihívásokkal szembesülünk.

Végül, fontos megérteni, hogy Isten jelenlétének érzékelése nem mindig jelent érzelmi megtapasztalást. Az isteni jelenlét gyakran csendes, finom, és nem mindig jár együtt nagy érzelmi kitörésekkel. A hit azt is jelenti, hogy megbízunk Isten jelenlétében és útmutatásában akkor is, amikor nem érezzük azt intenzíven.

Összegzésül, Isten jelenlétét az életünkben nem a körülményeink, hanem a hitünk, belső meggyőződésünk, és a közösségi tapasztalataink alapján kell mérni. A nehéz idők éppúgy lehetőséget adnak Isten jelenlétének mélyebb megtapasztalására, mint a boldog napok.

2024.05.23 

 Pünkösd vasárnap


"Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig." Apcs 1:8

 Kedves Testvéreink Krisztusban!

Szeretettel köszöntünk benneteket ezen a Szent Pünkösd ünnepén. A Szentlélek eljövetelének emléknapján örömmel tölt el bennünket a hit és a remény, amit a Lélek hoz magával.

Emlékezzünk a pünkösdi csodára, amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra, és tüzes nyelvek formájában megjelent nekik. Ez a csoda a Szentlélek erejének és a keresztény egyház születésének jelképe volt.

A Szentlélek ma is velünk van, és erőt ad nekünk, hogy tanúskodjunk Jézus Krisztusról a világban. Segít nekünk megérteni az Írásokat, imádkozni, és jót cselekedni. Nyitott szívvel kell fogadnunk a Szentlélek vezetését, és engednünk, hogy átalakítson minket.

Pünkösd ünnepén imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért magunkra, családunkra, egyházunkra és a világra. Kérjük, hogy adjon nekünk bölcsességet, bátorságot és szeretetet, hogy méltó tanúi legyünk Jézus Krisztusnak.

Kívánunk mindenkinek áldott Pünkösdöt!

2024.05.19


Mert most tükör által homályosan látunkA "Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre" idézet (1Kor 13,12) Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első leveléből származik, és a hit, a remény és a szeretet természetét tárgyalja.

A tükör metaforája arra utal, hogy jelenlegi tudásunk és megértésünk korlátozott. Csak "homályosan" látjuk a valóságot, mintha egy homályos tükörben tükröződne vissza. Ez a korlátozottság a bűn és az emberi természet tökéletlenségéből ered.

Azonban Pál kontrasztot állít a jelenlegi homályosság és a jövőbeli tisztaság között. Azt ígéri, hogy eljön az az idő, amikor "színről színre" fogunk látni. Ez a tökéletes megismerés állapota, amikor megszabadulunk a tudatlanság és a tévedés fátyolától. Ez az állapot csak Krisztusban való eljövetelünkkel és megváltásunkkal valósul meg.

Ez az idézet arra ösztönöz bennünket, hogy alázattal és türelemmel fogadjuk el a jelenlegi korlátainkat. Bízzunk abban, hogy Isten egy napon teljes mértékben kinyilatkoztatja magát nekünk, és megadja nekünk a tökéletes megértést. Eközben törekedjünk a hit, a remény és a szeretet növekedésére, amelyek Isten jelenlétének és kegyelmének igazi jelei az életünkben.

2024.05.17

 

 


BOLDOG , AKI HISZ

Elég neked

Két ember szemlélte egy kiállításon a jerikói vak meggyógyításáról szóló festményt.
- Maga mit lát kiemelkedőek ezen a képen? - kérdezte az egyik.
- Ó kérem, - volt a válasz - ez a festmény csodálatos. Minden mesterien ki van dolgozva. Krisztus alakja, az emberek csoportjai, az arckifejezések. Minden, nézze csak, minden tökéletes.
- És látja ott a kép szélén azt az eldobott botot? Ahhoz mit szól?
- Valóban. Mit gondol, mit keres ott az a bot?
- Én úgy gondolom, az az otthagyott bot a hit kifejeződése.
- Hogyhogy?
- Ez az ember ott ülhetett az útfélen, de mikor meghallotta Jézus közeledését, kiabálni kezdett. Mikor Jézus magához hívta, a botját hátrahagyva ment a Mesterhez. Ezzel is kifejezve a gyógyításban való hitet, hiszen a botra már úgysem lesz szüksége.

Igen, ez az igazi kifejeződése a hitnek. Mikor még a teljesülés előtt eldobod a mankót, odabotorkálsz Jézushoz és várod az ígéret teljesülését.

Mégis, mily sokszor Tamás módjára csak a szemünknek és kezünknek hiszünk. Saját magunk próbálunk emberi mankókkal, emberi eszünk szerint végigbotorkálni életünk útján és persze ugyanakkor szeretnénk ebből kigyógyulni, de nem merjük teljesen Istenre bízni magunkat, hogy az Ő kérései szerint éljünk.

Pedig ez a hit a valódi boldogság kulcsa. Jézus ezt mondja a mai lelki vakoknak és Tamásoknak is; „boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Ján.20:29)

Dobd el tehát a mankót! Kelj fel és járj Jézus elvei szerint!

2024.05.03

 

 


Rombold le a falakat!

 

"...Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat - így szóltaz Úr..." Jeremiás 30:17

Bekötözöm sebeidet

 

,Falat építettél magad köré azt mondva: „senki sem tud megbántani, ha nem engedem magamhoz közel”? Nem fog működni. A fal, amit azért építettél, hogy távol tarts másokat, téged fog bezárni. Az Úr akar a védelmeződ lenni, de nem tud, ha te próbálod megvédeni magadat. Isten nem azt ígérte, hogy sosem fog bántás érni, de azt megígérte, hogy meggyógyít, ha hozzá fordulsz ahelyett, hogy megpróbálnál mindent egyedül megoldani. Ha falakat építettél magad körül félelemből, le kell rombolnod azokat hit által. Menj Jézushoz minden egyes régi sebeddel, és ő meggyógyít. Ha valaki megbánt, ne engedd, hogy a seb elmérgesedjen, inkább vidd az Úr elé imában, és engedd, hogy kezelje azt a maga módján, nem a te módszereid szerint. Olvasd el, mit mondott Isten az ő népének, és fogadd azt neked szóló ígéretként! „Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat - így szól az Úr. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem törődik.” (Jeremiás 30:17). Nem csupán túl fogod élni ezt a sebesülést, de erősebb is leszel általa, és képes leszel másokat is szolgálni. „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.” (2Korintus 1:3-4). Tehát rombold le azokat a falakat!

Forrás: MAI IGE

2024.04.28

 


Békülj meg!

„…legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak…” (Efezus 4:32)

Békülj meg!

Egy lelkigondozó írja: „Mindannyian sebeket hordozunk. Ki sebzett meg?

Azok, akiket szeretünk, és azok, akik szeretnek minket.  

Amikor elutasítottnak, elhagyottnak érezzük magunkat, ha bántalmaznak, akaratunk ellenére rávesznek valamire, vagy megsértenek, ezt általában olyanok követik el, akik közel állnak hozzánk: szüleink, barátaink, házastársunk, gyermekeink, tanáraink, lelkészeink.

Ez teszi a megbocsátást olyan nehézzé. Mert a szívünket érte seb! Felkiáltunk: »Tőled azt vártam volna, hogy mellettem állj, és cserbenhagytál. Hogyan tudnám ezt valaha is megbocsátani neked?

« Bár a megbocsátás lehetetlennek tűnik, Isten, aki bennünk él, megadja kegyelmét arra, hogy túllépve sebzett énünkön, kimondhassuk:

»Krisztus nevében megbocsátok neked«.

 Ám ne feledd, a megbocsátásnak két oldala van: adni és elfogadni.

Első látásra megbocsátani tűnik nehezebbnek, gyakran azonban azért nem vagyunk képesek bocsánatot kínálni másnak, mert mi magunk nem fogadtuk el teljesen a bocsánatot. Csak, ha mi magunk már megízleltük, milyen öröm bocsánatot nyerni, akkor találunk belső indíttatást arra, hogy bocsánatot adjunk.

Miért olyan nehéz elfogadni a bocsánatot?

Mert nehéz elismerni, hogy ha nem bocsátasz meg, akkor még mindig hat rám mindaz, ami kettőnk között történt. 

Segítened kell abban, hogy újra szabad és egészséges legyek.

Ehhez nem csupán azt kell elismernünk, hogy bántás ért.

Alázatra is szükség van ahhoz, hogy elismerjük, éppen attól az embertől függünk, aki megbántott.

Mégis, csak ha el tudjuk fogadni a bocsánatot, akkor tudjuk igazán kiterjeszteni azt másokra is.

Ezért mondja a Biblia:

„Szabaduljatok meg minden keserűségtől… legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.”

 

Forrás: Mai Ige - 2012. április 01.
Kép: Pinterest

2024.04.24.

 

 


Megmentő kegyelem vagy önigazolás?


Ha Isten gyermeke vagy, akkor vagy engedsz a bűnnek, vagy utat engedsz a megmentő kegyelem működésének, de a szíved soha nem semleges.

Isten megváltó kegyelmének egyik gyönyörű eredménye a te és az én életemben az, hogy a kőszívet kivette belőlünk, és húsvér szívvel helyettesítette. Gondoljál itt a szóképre. Ha egy kő lenne a kezemben, és teljes erőmből megnyomnám, mit gondolsz, mi történne? Nos, ha látnád a karjaim méretét, azonnal tudnád a választ a kérdésre. Minden erőmmel megnyomhatnám azt a követ, és semmi sem történne. A kő nem képlékeny. Rögzített formában létezik. A megtérésed előtt ilyen szíved volt. Ellenállt a változásnak. De ez többé már nem igaz. A kegyelem húsvér szívet adott neked, olyat, amely az átalakító kegyelem által formálható.

Ez azt jelenti, hogy amikor vétkezel, amikor azt kívánod, gondolod, mondod vagy teszed, ami Isten szemében helytelen, akkor a lelkiismereted zavar téged. Amiről itt beszélünk, az a Szentlélek meggyőző szolgálata. Amikor a lelkiismereted zavar téged, csak két választásod van. Vagy örömmel megvallod, hogy amit tettél, az bűn, és újra Krisztus megigazító kegyelme alá helyezed magad, vagy pedig felállítasz valamilyen önigazolási rendszert, amely elfogadhatóvá teszi a lelkiismereted számára azt, ami Isten szerint helytelen. Mindannyian nagyon jók vagyunk ebben. Jók vagyunk abban, hogy rámutassunk valamire vagy valakire, aki igazolja azt, amit tettünk. Mindannyian nagyon jók vagyunk az önigazolási rendszerekben, amelyek lényegében a mi igazságunk mellett érvelnek.

Az a halálos ebben, hogy amikor meggyőzöd magad arról, hogy igaz vagy, akkor abbahagyod a kegyelem keresését, amely az egyetlen reménységed életben vagy halálban.

,,Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól" (1Jn 1:8-9).

A helyzet az, hogy egyikünk sem kegyelemdiplomás, beleértve azt az embert is, aki ezt az áhítatot írja. Mindnyájunknak napi és kétségbeejtő szüksége van a megbocsátó, megmentő, átalakító és szabadító kegyelemre. Amikor ellenállsz a bűnöd alázatos elismerésének, akkor ellenállsz a mindig jelenlévő Megváltónak, aki ezt a bűnt megismerteti veled. Nem azért teszi ezt, hogy megalázzon vagy megbüntessen, hanem azért, mert annyira szeret téged, hogy nem fordul el a szívedben végzett kegyelmi munkájától, amíg ez a munka be nem fejezi mindazt, amiért Jézus meghalt, hogy neked adja. Itt kevés hely van a semlegességnek. Ma vagy ellenállsz a kegyelemnek, vagy alázatosan a kegyelemhez futsz. Bárcsak az utóbbi lenne a választásod.

További tanulmányozásra és bátorításra: Galata 6:1-10

Paul David Tripp

2024.04.06.

 

 


Élet Húsvét után

 

,,Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével."

Az első dolog, ami Ádám és Éva bűnbeesése után következett, az volt, hogy a saját magukról alkotott kép teljesen eltorzult. Azt gondolták, hogy Isten többé már nem fogja elfogadni őket, ezért elrejtőztek. Isten számára elfogadhatóbbnak próbáltak tűnni a magukra aggatott fügefalevelekkel.

 

Valójában a bűnük nem késztette Istent arra, hogy kevésbé szeresse őket. Sőt, alkonyatkor Isten ugyanúgy ment Ádámhoz, a szokásos napi sétára. Ádám bűne nem változtatta meg Istent. Viszont megváltoztatta Ádámot.

 

Attól a naptól fogva az emberiség az alkalmatlanság érzésére van kárhoztatva, és rögeszméjévé vált az, hogy valamit tennie kell a saját erejéből, hogy Isten előtt elfogadhatóvá váljon. A fügefalevelektől kezdve az üzleti ajánlatokig, az ember mindig bizonyítani akar valamit. Megpróbálja bizonyítani értékét, mint emberi lény.

 

Elveszítették az Istennel való közösségüket. Minél inkább távolabb kerülnek Tőle, annál inkább magukat emelik fel a trónra. Önimádókká, és kegyetlenekké válnak.

 

Amikor a tükörbe nézel, mit látsz? A kulcs ahhoz, hogy az Isten által tervezett teljes életet élhessük az, hogy meglátjuk, Jézus Krisztus adja az identitásunkat. Így lehet a mienk az igazi bölcsesség szelídséggel.

 

Húsvét üzenete az, hogy Jézus Krisztus Önmagába vont minket, és értékünket egyszer s mindenkorra meghatározta. Ott voltál Krisztusban a kereszten, ahol minden, ami elmarasztalható veled kapcsolatban, eltöröltetett. Krisztussal együtt eltemettettél, és harmadnapon Vele együtt feltámadtál - egy teljes feltámadott életre. Most lényed lényege Benne van.

 

,,Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével." Jakab 3:13-18,

 

Steve McVey írása nyomán

2024.04.02.

 


HOLNAPUTÁN ÜNNEP LESZ

Nagypéntek

 

Ma nagypéntek van, de holnapután
ünnepi harang kong a réteken.
Ó, e hangot én valahonnan már
régről, jól ismerem.

Holnapután ünneplő sokaság
ünnepet ül fönt, a Sion-hegyen,
holnapután ó, ünnepet ülünk,
ünnep lesz, Istenem!

Csak én maradok lenn, mert hiába,
gyümölcstelenül állok. Senkinek
nem lett köröttem szent feltámadása,
üresek a szívek!

Támadj fel bennem úgy, hogy közeledbe
hozzam a holtak seregét. Igen,
győzelmesen, hogy boldogan érezzem:
ünnep lett Istenem…

Kárász Izabella

2024.03.29.


JÉZUS UTOLSÓ SZAVAI A KERESZTEN

"Asszony, íme, a te fiad!" Azután így szólt a tanítványhoz: "Íme, a te anyád!" És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. (János 19:26,27)

Húsvétkor szívesen töltök időt a kereszt lábánál. Csatlakozol hozzám? Képzeljük azt, hogy mi is ott vagyunk a tömegben Jeruzsálem falain kívül, Jézus keresztre feszítésének helyszínén. A Golgotán állunk figyelve ahogy a katonák keresztre feszítik Jézust.

Korán van még

Mivel szembesülünk?

Jézus a kereszten függ, elmondhatatlan fájdalomtól meggyötörve.

Nagy hangzavar van körülöttünk:

Zajos csőcselék vesz körbe bennünket. Kalapács ütések hangját halljuk. Csúfolódó szkeptikusokat. Zokogó hozzátartozókat.

Hajoljunk egy kicsit közelebb:

Halljuk meg Jézus szavait a kereszten:

"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Lukács 23:34

Ezek a szavak nem méregtől és gyűlölettől habzanak. Nem menekülésért könyörögnek. Jézus első szavai a kereszten egy imában fonódnak. Megbocsátásért könyörögnek. Kiért imádkozik Ő tulajdonképpen? A római katonákért, Pilátusért, vagy Heródesért? A tömegért, akik „Feszítsd meg!-et kiáltoznak? Azokért, akik elárulták őt? Igen, őértük is, valamint érted és értem is imádkozott.

„Mondom neked bizony ma, velem leszel a paradicsomban.” Lukács 23:43

Jézus két oldalán rablók lógtak. Mindketten szidalmazták Jézust. (Máté ev. 27:44), de nem sokkal később az egyik figyelmezteti a másikat. Valami mélyen megváltozik benne. A lator meglátja saját bűneit. Megbánja azokat és Jézus kegyelmet közvetít számára.

Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: "Asszony, íme, a te fiad!" Azután így szólt a tanítványhoz: "Íme, a te anyád!" És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. (János 19:26,27)

Azt látjuk, hogy a kereszten függve Jézus az édesanyját keresi. Amikor meglátja, megszólítja, és gondoskodik róla. Kedves barátja, János gondjaira bízza. Csodálva szemléljük a jelenetet. Még szenvedései közben sem felejtkezett el édesanyjáról!

A délelőtt elmúlt, dél van. Minden elsötétedik, feketeség borítja a Földet.

“Eli, Eli, lema sabachthani?’"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" (Máté 27:46)

Jézus a legnehezebb, legsötétebb óráit éli meg. A bűneink, a tiéd és az enyém megtörték Őt. (Ézsaiás 53:10, II. Korintius 5:21) Jézus mégsem jön le a keresztről. Nem könyörög kegyelemért. Ő ott marad a fán. Sírva egymásra nézünk: Hol van Isten? Miért engedte meg Isten mindezt?

Jézus az Atyát szólítja. Fáj neki a hiánya. Krisztus ennek ellenére mégis ott marad a kereszten. Annak ellenére, hogy nem érzi a Menny közelségét, bíznia kell abban, hogy Isten elfogadja áldozatát.

„Szomjazom.” János 19:28

Egymásra nézünk. „A legkülönbözőbb fájdalmakat, csalódást, kínt mind összefoglalhatjuk a magunk számára is ezzel a szóval: szomjazom. "Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt". Sóvárgunk elfogadás, szeretet, megértés után. Kívánjuk az elismerést, a törődést, az értékelést. Vágyunk testi-lelki gyógyulásra, igaz vigasztalásra. Szomjazunk valami más után, mint a mindennapok hajszolt egymásutánja. Epedünk valami maradandó, értelmes, örök valóság után a múlandóság világában. Mindezekkel a gondolatainkkal és kínunkkal odafordulhatunk Jézushoz, aki velünk szomjazik. „ *

„Beteljesedett.” János 19:30

Jézus nem elmormolja ezt a kijelentést, hanem tisztán érthetően, tudatosan mondja ki ezeket a szavakat. Ez győzelmes felkiáltás volt. Rádöbbenünk arra, hogy a Jézusról szóló próféciák beteljesedtek ebben a pillanatban. A küzdelemet, mely az Édenben kezdődött, Isten Fia megnyerte. (I.Móz. 3:15) Halleluja!

„Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet.” Lukács 23:46

Megdöbbenve állunk a kereszt lábánál. A látottak mélyen megterhelnek bennünket. Jézus elvégezte a munkát. A Biblia minden egyes szavát betöltötte. Minden ígéretét teljesítette. Önként engedte, hogy saját teremtményei ezt tegyék vele… engedte, hogy megköpdössék, megkínozzák, kivégezzék, mint egy utolsó bűnözőt. Mindezt értünk tette! A megváltás útján, minden egyes lépéskor az Atya szeretetébe vetette reményét.

Abban bízom, hogy értékesnek tartottad a kereszt árnyékában eltöltött időt. Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám.

Áldott Húsvétot kívánok számodra!

forrás: Csendes Percek Istennel - Virtuális Kávézó Nőknek 

2024.03.27.


KENNETH COPELAND

Győzelemre születtünk

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” JÁNOS 16:33

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy tökéletes békességetek és bizodalmatok legyen énbennem. E világon nyomorúságotok, megpróbáltatásotok lészen; de bízzatok: én legyőztem a világot.  - János 16:33 ¹

Jézus azt mondta, hogy amíg a világban élsz, lesznek problémáid. (Biztosíthatlak felőle, valóban így van!)

De te nem csupán a világban élsz. JÉZUSBAN vagy a világban, és ez adja a különbséget. Őbenne vagy, és Ő már legyőzött minden létező problémát.

Isten gyermekeként nem egy legyőzött ember vagy, aki próbál győzedelmeskedni. Te győztes vagy, és a sátán próbál kirabolni téged abból a győzelemből, ami már a tiéd.

Amikor Jézust életed Urává tetted, beleszülettél a győzelembe… mert a Győztes a bensődbe költözött. Gondolkozz el ezen. A győztes Jézus. A Felkent. A megdicsőült és feltámadt Úr. A Világegyetem Ura.

Fel a fejjel, barátom! Legyen „tökéletes békességed és bizodalmad”. Maga Jézus él benned!

Igei olvasmány: János 16:15-33

(¹) Az Amplified Bible, bővített bibliafordítás alapján

 2024.03.15


Fiakból szolgálók


És éppen az én szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkembõl, és prófétálnak. És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gõzölgését.
– Apostolok Cselekedetei 2:18-19

kitöltök azokban a napokban...

A legizgalmasabb napokban élünk, amit a világ valaha is látott. Isten mindenhol kitölti a Szellemét körülöttünk, és ez az elõszele az idõk végi szellemi ébredésnek, amely a jelenlegi korszak dicsõséges végét fogja jelenteni.

Néhányan Isten gyermekei közül csak bámészkodva állnak, és nézik, ahogy Isten munkálkodik. Mások viszont tevékeny részt vállalnak benne. Önként vállalkoztak arra, hogy ebben az idõk végi seregben szolgáljanak. A Biblia szavaival élve, Isten szolgálóivá és szolgálóleányaivá váltak.

Kik ezek a szolgák és szolgálóleányok? Azok, akik teljesen odaszánták magukat az Úrnak. Akik nem elégedtek meg azzal, hogy pusztán Isten újjászületett gyermekei legyenek, hanem tovább mentek, és az Atya iránti szeretetükbõl szolgálók lettek.

Isten szolgálói és szolgálóleányai azok, akik azt mondták, „Részese akarok lenni annak, amit Isten végez ebben az órában. Szolgálni akarom Õt a nap 24 órájában.”

Azok, akik ilyen erõteljes döntést hoztak, megtapasztalják Isten Szellemének óriási kiáradását, amirõl Péter beszélt az Apostolok Cselekedetei 2-ben. Õk azok, akiknek a Szellemtõl ihletett próféciájuk és imájuk kiárasztja Isten erejét a földön. Õk azok, akiknek a szavai utat nyitnak a jeleknek és a csodáknak.

Te is közéjük akarsz tartozni? Tartozhatsz. Isten is ezt akarja. Valójában szüksége is van rád!

Szüksége van olyanokra, akik elvágnak minden köteléket, ami ehhez a természetes világhoz fûzi õket. Szüksége van olyan emberekre, akiket fel tud kelteni az éjszaka közepén, hogy közbenjárjanak imádságban valakiért. Olyan emberekre, akik felkelnek és megteszik, nem számít, milyen fáradtak.

Ilyen minõségû és mélységû elkötelezettségre van szükség a szolgálathoz. Nagy a követelmény, de bõséges a jutalom is. Azok, akik ezt vállalják, Isten szószólói lesznek a földön ezekben az utolsó napokban. Az Õ Szellemének és hatalmas erejének közvetítõivé válnak. A Szent Szellem legnagyobb földi munkájának kulcsfontosságú szereplõi lesznek.

Határozd el ma, hogy egy leszel közülük. Lépj ki hittel ma a szolgálatba!

Igei olvasmány: Apostolok Cselekedetei 2:1-21

Forrás: Kenneth & Gloria Copeland tanításai

2024.03.02

 


Őrizd meg a szívedet!

inden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet

 

Amit beengedsz a szívedbe, az beprogramozza a gondolkozásodat és a beszédedet - pontosan úgy, mint a számítógép - ami pedig alapvetően meghatározza majd az életed irányát. A szemed, füled és a szád mind kapuk a szívedhez. Amit nézel, amit hallgatsz, bemegy a szívedbe akár észreveszed akár nem. Meg tudod őrizni a szívedet azáltal, hogy megszűröd, mit nézel és mit hallgatsz meg. Ha nem akarsz olyan ember lenni, mint akiket látsz a TV-ben, akkor ne nézd azt a tévéműsort. Ha nem akarod azt csinálni, amit a rádióban énekelnek, akkor ne hallgasd azt a zenét.

De ezen felül meg kell őrizned a szívedet a keserűségtől és a rossz motívumoktól is. Mikor ezek a negatív érzelmek lerakódnak a szívedben, megakadályoznak az előrejutásban. A Biblia szerint a szív bőségéből szól a száj. Ez azt jelenti, hogy
a szavaid megmutatják, hol van a szíved.

Figyelj arra, hogy miket mondasz, mit nézel és mit hallgatsz. Győződj meg arról, hogy minden tetted dicsőíti az Urat! Ha megőrzöd a szívedet és az elmédet, az élet forrása fog szabadon kiáradni a bensődből és olyan bővölködő életet fogsz élni, amilyent Isten szánt neked.

Példabeszédek 4:23
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”
Károli Gáspár fordítás

Mond el ezt az imát: Mennyei Atyám, alárendelem ma a szívemet és elmémet neked. Megőrzöm a szívemet és kérlek, vezesd és irányítsd a döntéseimet minden nap. Tisztíts meg engem a Te Szellemeddel, hogy az élet áradjon belőlem minden területen, Jézus nevében. Ámen.

Joel Osteen

forrás: www.uzenetek.com

2024.02.07 

 


ÉBRESZTŐÓRATudtad azt, hogy a wekker és a biblia között hasonlóság van? Mind a kettő felébreszti az embert! Ezért mondja hogy: Ébredj fel, aki alszol, kelj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ef. 5:14 Persze itt szellemi halálról van szó, nincs az a wekker, ami ebből felébresztene. Ide már vér kellett, és nem is akármilyen. A hibátlan és szeplőtlen Bárány vére: Jézusé. Ami érted és értem folyt ki, hogy örök életünk lehessen. A mennyei ébresztőóra tehát már megszólalt, ne késlekedj!

Forrás: https://kma-hu.com/
2024.02.04

 


Tartozás

 

„Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek." Róma 13,8

 egymást szeressétek

Nem szabad ezt az igeverset úgy felfognunk, mint ami eltilt mindenféle tartozástól. Társadalmunkban egyszerűen kikerülhetetlen a telefon-, gáz-, villany- és vízdíjszámla. Bizonyos körülmények között a tanítványi magatartásnak jobban megfelelhet, ha vásárolunk egy házat banki kölcsönre, s ezzel (földi) maradandó értéket szerzünk, mint az, hogy a havi törlesztőrészletnek megfelelő lakbért fizetünk. Napjainkban szinte lehetetlen egy vállalkozást úgy vezetni, hogy közben kölcsönhöz ne folyamodnánk. 

Ez a vers bizonyára egészen más dolgokat tilt meg. Megtiltja az adósságcsinálást, amikor eleve tudjuk, kevés a kilátásunk a visszafizetésre. Megtiltja, hogy hitelbe vásároljunk olyan árut, amely értékét veszíti; hogy elmaradjunk a részletek fizetésével; hogy kölcsönt vegyünk fel szükségtelen dolgok vásárlásához; hogy meggondolatlanul adósságba verjük magunkat és engedjünk a kísértésnek, hogy túllépjük a hitelkártyánkon levő összeget. Megtiltja, hogy eltékozoljuk az Úr pénzét, amikor fölemelt kamatot fizetünk banki követelésünk túllépése miatt.

Ez a vers meg akar óvni bennünket a kölcsönzés hiénáitól, azoktól a problémáktól, amelyeket a túlzott kiadások okoznak, és a csődeljárásoktól. Mindezek megrontják keresztyén bizonyságtételünket.

Általánosságban felelősen kell intéznünk pénzügyeinket, és szerényen meg kell maradnunk anyagi lehetőségeinken belül. Mindig arra kell gondolnunk, hogy az adós a kölcsönadó rabszolgája lesz (Péld 22,7).

Az az egy tartozás, amely a keresztyén embernek mindig dolga, az, hogy egymást szeressük! Szeretni a nem megtérteket, és velük az evangéliumot közölni (Róm 1,14). Szeretni testvéreinket, és életünket adni értük (1Jn 3,16). Az effajta tartozás sohasem juttat bennünket konfliktusba a törvénnyel. Inkább a törvény betöltését jelenti, ahogyan Pál is mondja.

W. Mc. Donalds

2024.01.13

 


Eljutni a hit egységére

Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedõ kornak mértékére.
– Efézus 4:13

higgyünk az Õ Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást. 

Ha figyelsz Isten hangjára, hallhatod, hogy hívást intéz Krisztus Testéhez. Egységre hív minket. Arra hív bennünket, hogy letegyük a nézeteltéréseinket, és egységben készüljünk Jézus visszajövetelére.

Sok hívõt ennek még a gondolata is megrémít. „Hogyan kerülhetek egységbe olyannal, aki másik felekezetbe tartozik?” „Nem fogom feladni a tanaimat, és egyetérteni velük az egység kedvéért!”

Amit nem ismernek föl, az a következõ: az igei egység nem a tantételeken alapul.

Az Efézus 4:14 szerint a „mindenféle tanítások szele” gyermeki dolog. A tanítások szelei nem kerülnek egységbe. Azok megosztják az embereket. Az Ige nem mond semmi olyat, hogy a tantételeinkben kerüljünk egységbe. Azt mondja, hogy a hit egységére jussunk el.

Ezt eddig nem értettük, ezért a tanok egységét követeltük egymástól.

Ilyeneket mondtunk: „Ha nem értesz egyet velem a nyelvek imájában, vagy az elragadtatás várható idõpontjában… vagy hogy milyen mélynek kell lennie a víznek, amibe bemerítkezünk, akkor nem fogadlak el az Úrban testvéremnek. Nem leszek többet közösségben veled.”

De ez nem Isten útja. Õ nem tárt elénk hosszú listát a követelményeirõl. Isten követelményrendszere nem bonyolult. Az 1 János 3:23 elmondja, mit parancsol nekünk: higgyünk az Õ Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást.

Ha egyszer eljutunk oda, hogy megtartjuk ezeket a parancsolatokat, és nem aggódunk a többi miatt, akkor el tudjuk felejteni a felekezeti összetûzéseket, és eljutunk együtt a hit egységére. Olyan erõsekké válunk együtt, hogy a sokféle tanítás szele nem fog minket szétválasztani.

Amikor ez megtörténik, az ördög pánikba fog esni, mert ha Isten emberei eljutnak a hit egységére, az egy döbbenetes dolog. A leghatártalanabb, legerõteljesebb dolog a földön.

Ebben a pillanatban, az egész világon a Szellem egységre hívja az élõ Isten Gyülekezetét. Halld meg Õt, és engedelmeskedj, így része lehetsz Isten egyik legcsodálatosabb mozdulásának, amit a világ valaha is látott!

Igei olvasmány: Zsoltárok 132:13-18; 133

forrás: Kenneth & Gloria Copeland tanításai

2024.01.02.


A KI NEM KAPCSOLT TELEFON

Kapcsolat Istennel

Manapság, mint ismeretes, az egész világot behálózzák a különböző telefonok, internet, média, pillanatok alatt láthatunk, halhatunk bárkit. Mindenki azt kiabálja, vásárolj tőlem, az én szolgáltatásommal jobban jársz, s teszi ezt hazug módon, pénzt és hasznot remélve. Hívhatod barátod intézheted dolgaidat, amíg tart a hitelszámlád, de ezután könyörtelenül vége, megszakad a kapcsolat, mert a világon minden csak haszon üzlet.
De Isten mindennek az ellentéte, az Ő telefonja sohasem kapcsol ki, a Szentlélek által biztosítja a folytonos, ingyenes kapcsolatot, nem ver át senkit a világon. A Szent lélek, egy ki nem kapcsot telefon.

„Aki hozzám fordul, azt ki nem vetem,
Azt ígérte Isten, néked és nekem.”
mondja az ének bizonyságtétel.

- Ha ez a telefon valami miatt mégis kikapcsol, ez a mi hibánk. – Ha úgy érezzük nincs kapcsolat közöttünk, induljunk el a vonalon visszafelé, és keressük, vagy kérdezzük meg az okát. Ő nem hagy magunkra sohasem. Szeretete a kapcsolat biztosítéka.
Uram köszönjük ezt a kapcsolatot a Szentlélek ajándékát és, hogy szereteted rányitásával mindig működik a számunkra ingyenesen és, hogy fiad által örökre kiegyenlítetted mindannyiunk számláját, életével vére hullásával, hogy megtartassunk ingyen kegyemből hit által. Köszönöm, hogy éjjel-nappal, írásban és szóban, mindig beszélhetünk, Dicsérhetünk, közben járhatunk emberekért a szentlélek vezetésével, és kérünk biztosítsd továbbra is ezt a kapcsolatot számunkra! „Tüzed Uram Jézus szítsd a szívembe!” Ámen!

Csorba István

 2023.12.28


2023.11.30  Fohász..
 
Mikor elfog a bizonytalanság és nem tudom mit tegyek,
mi lenne akkor a legjobb, s mit lehet...
Hozzád fordulok Uram, segítesz-e nékem?
Sokszor magamat, olyan elesettnek érzem...
Bármi is legyen válaszod azt biztosan tudom,
hogy hitem és bizalmam, irántad soha fel nem adom!
Vezessen bárhová is az élet, tudom csak én dönthetek
De ha rád bízom sorsomat, ugye nem hagysz el engemet?
Kérlek Uram adj erőt nekem, nem kérek én egyebet,
Csak erősítsd a lelkem, s így vele létemet...
Ámen
 
 

 


2023.11.13.  Ne a rosszat kövesd, hanem a jót!

„Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent.”
János harmadik levele 1:11

Ne a rosszat kövesd, hanem a jót

Vajon mikor volt utoljára egy olyan év, amikor a világ egyik szegletében sem háborúzott senki? Amikor búcsút intettek a fegyvereknek, és békében éltek egymás mellett a népek? Mikor volt utoljára olyan hónap, hogy sehol sem történt gyilkosság a Földön? Amikor senki sem ontotta más vérét, es fosztotta meg társát a legdrágább kincstől? Mikor volt utoljára olyan nap, hogy a Föld egyik pontján sem történt semmi rossz? Amikor senki sem csapta be társát, amikor senki sem döfött kést a másik lelkébe, amikor senki sem vette el azt, ami nem az övé, amikor senki sem csalt, senki sem ármánykodott?

Vajon volt ilyen év? Ilyen hónap? Ilyen nap? Egyáltalán volt egy perc is az emberiség történelme során azóta, hogy Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből, amikor nem történt semmi rossz? Amikor pihent a gonoszság, amikor pihent a kezünk attól, hogy valamilyen módon ártsunk Istennek, a másiknak és saját magunknak?

Nem akarom hallani a lesújtó választ. Hinni akarok a Jóban, abban, hogy az emberben is van még valami abból, amit az Édenben tönkretettünk. Egy szikra, egy halk hang, egy apró mérleg, ami segít dönteni élet és halál között. Hinni akarok.

És Isten válaszol. Ma reggel hív téged és engem. Hív egy különleges küldetésre. Hív arra, hogy legyél vele kapcsolatban, és engedd neki, hogy rajtad keresztül cselekedhessen. Hív arra, hogy lépj túl a hangzatos szavakon, a dörgedelmes prédikációkon, és vesd lábad végre a tettek mezejére! Kövesd Őt! Kövesd Őt igazán!

Keresd a kapcsolatot Jézus Krisztussal minden nap, keresd a társaságát, keresd a Jót, és tölts Vele minél több időt! Figyeld, hogyan élt, mit mondott és mit tett, és engedd, hogy átformálja életedet!

Vedd észre azokat a lehetőségeket, amelyeket nap mint nap eléd hoz, és élj velük! Tedd a jót, akkor is, ha nem ez a kézenfekvő. Akkor is, ha körülötted senki nem ezt teszi. És akkor is, amikor legszívesebben te sem ezt lépnéd. Hallgass Rá, és élj úgy, hogy mások is észrevegyék, te láttad Isten arcát!

forrás: https://reggelidicseret.blogspot.com

 


2023.11.11 Hit a félelem felett 

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsid. 11:1

A hit pedig

A “Nem fogok félni” az egyetlen elfogadható hozzáállás a félelemmel kapcsolatban. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem fogunk félelmet érezni, de azt igen, hogy nem hagyjuk, hogy az uralja az életünket. A Biblia azt mondja, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekünk (lásd 2 Tim. 1:7).

A félelem nem Istentől való, de a hit igen! Ne feledjük, hogy mindent a hit szellemében kell tennünk. A hit az Istenbe vetett bizalom és a meggyőződés abban, hogy az Ő ígéretei igazak. A hit arra készteti az embert, hogy előremenjen, új dolgokat próbáljon ki, és aktív legyen.
Legyen szilárd elhatározásod, hogy megteszed, amit tenned kell, még akkor is, ha “félve kell megtenned”! “Félve megtenni” azt jelenti, hogy érzed a félelmet, és mégis megteszed, amit hited szerint kell. Állj meg a hitben, légy hálás Isten ígéreteiért, és bátran kövesd azt, amit Isten a szívedre helyezett.

Hálaadó ima
Köszönöm, Atyám, hogy hitben és nem félelemben élhetek. Függetlenül attól, hogy milyen nehéz helyzetben vagyok, úgy döntök, hogy azt teszem, amire Te hívtál, még akkor is, ha “félve kell megtennem”. Köszönöm, hogy megadod nekem az erőt, amire szükségem van.

forrás: Joyce Meyer Ministries

 


2023.11.10   Testvéri közösség

Hálaadás

 

Ez itt a "bank", ahová beteszem
filléreim: csekély szeretetem,
és élvezem a tőkénél nagyobb
s napról napra növekvő kamatot.

 

"Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;"
(2 Thess. 1.3)

 

 


2013.11.09 A bölcsesség kezdete

„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; a Szentnek ismerete az eszesség" (Péld 9,10).

„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; a Szentnek ismerete az eszesség" (Péld 9,10).

Bolondság vagy bölcsesség? A kérdés egyszerűen attól függ, halogatjuk-e az engedelmességet, vagy azonnal engedelmeskedünk. Szülők vagyunk néhányan, és gyermekeink is vannak. De mennyire különbözhetnek ezek a gyermekek alkatuk tekintetében! Míg az egyik rögtön engedelmeskedik, addig a másik úgy gondolja, hogy elodázva a dolgot, végül talán nem is kell szót fogadnia. Ha ez utóbbi eset áll fenn, és te elég gyenge vagy ahhoz, hogy valóban kibúvót engedj neki, akkor a halogató tényleg bölcsen jár el, mert végül sikerül semmit sem tennie. De ha ragaszkodsz a szavadhoz, és előbb-utóbb mégiscsak engedelmeskednie kell a gyereknek, akkor az a bölcsebb, aki azonnal hozzáfog a dologhoz. Jöjj tisztába Isten akaratával! Ha Istennel alkudozni lehet, akkor nem bolondság, ha ki akarsz bújni a teljesítés alól; ha azonban Isten változhatatlan, változhatatlan akarattal, akkor légy inkább bölcs! Cselekedj most mindjárt, ne szalaszd el az alkalmas időt!

forrás:
Watchman Nee: Asztal a pusztában

 


2023.11.08. A kegyelem ereje

"Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz" (2Kor 12,9).

Kegyelem

 

Gyengeségünk azért olyan értékes, mert helyet készít az isteni erőnek. Soha nem ismertük volna fel a kegyelem erejét, ha nem éreznénk természettől való gyöngeségünket. Áldott legyen az Úr a testünkbe szúrt tövisért, és a Sátán kísértéseiért, mert mindezek Isten kegyelméhez hajtanak bennünket.

Ez a drága igehely az Úr Krisztus ajkáról származik. Amikor e könyv szerzője először olvasta ezt az Igét, végtelen öröm töltötte el a szívét: Elég nekem Isten kegyelme! Tudom, hogy elég. Avagy nem elég az ég a madárnak, az óceán a halaknak? A Mindenható kielégíti legnagyobb szükségemet is. Ő, aki fenntartja az eget és a földet, csak meg tud elégíteni egy olyan szerencsétlen férget, mint én?

Hagyatkozzunk hát Istenre és az Ő kegyelmére. Ha nem veszi le rólunk a bajokat, erőt ad az elhordozásra. Erejével addig táplál, míg a féreg elhordja a hegyeket, és a senkik győzedelmesen kerülnek ki a kísértésekből és minden nyomorúságból. Jobb nekünk, ha Isten erejével küzdünk, mint ha a magunkéval, mert ha ezerszer annyi erőnk is lenne, mint amennyi van, mit sem érnénk vele az ellenséggel szemben. Ha viszont még gyengébbek lennénk, mint amilyenek vagyunk - ami aligha lehetséges -, mégis diadalmaskodnánk Krisztus által, aki megerősít minket.

C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza


2023.11.07  Békesség 

Békességet hagyok nektel

Nem kell nekünk a világi élet ritmusát követni, felvenni, mert az mást diktál mint az mint az evangélium!
Ha meg akarunk állni és Jézust akarjuk követni akkor döntenünk kell a fontossági sorrendről.
A békességnek ára van! Jézus ad nekünk békességet.

Máté 11:28
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek."

Amikor Isten békessége vezet minket, nem csak akkor imádkozunk amikor van rá időnk, hanem akkor, mikor mi szeretnénk. A Szentírás tanulmányozása sem fog gondot okozni, és azt gondolom, nekünk nem lesz szükségünk előjegyzési naptárra, ha egy testvér megkeres minket, hogy beszélgessünk vagy imádkozzunk vele együtt.

Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.
János 14:27.

Jézus vezetésével megszabadulhatunk az idő fogságából, és szabadon élhetünk az Életnek, melyet drága szerető Istenünktől kaptunk.

Köszönjük Jézusnak, hogy a mi békességünket kifizette a golgotai kereszten.


 
2023.10.20  Segíts akin  tudsz!
 
"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám." Máté 25:35-36
 
Mert éheztem és ennem adtatok...
 
Amikor inni adtál a szomjazónak, enni adtál az éhezőnek, vendégszerető voltál a nincstelennel, segítetted a szűkölködőt, gondoskodtál a betegekről vagy elesettekről, a rabságban élőket nem hagytad magukra, segítettél a szabadulásukban (ital, drog, vagy bármilyen függőség) nem lökted el a segítségért nyújtó kezet, segítettél felállni az elesettnek, akkor mondhatod, hogy meghallottam Istent.
Ha ezt megtettétek az Úr ezt fogja válaszolni nektek:
 
"…Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg." Máté 25:40
 

 
2023.10.03  Mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek

 

„És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa.”
Kolossé 3, 17

Ez a verssor elgondolkodtatott. Ha az Úr Jézus nevében cselekszünk vagy teszünk, szóval és tettel, csak olyat tehetünk, mondhatunk, gondolhatunk amit Ő is megtenne. Vagyis mindenben az Ő akaratában kell járnunk. És ha ezt tesszük, akkor nincs többé kétszínűség, hazugság, önfényezés, hízelgés, szeretetlenség, megbocsátatlanság, mert Jézus akaratában az ilyen dolgok nem kaptak helyet.

Meg tudjuk ezt tenni?


 

2023.09.28 Boldog az az ember...

„Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt.”

Róma 4, 8

Hú, de kemény ez az üzenet. Mert a boldogságot mi sokszor teljesen másképpen értelmezzük. Örülök, jó a kedvem, nem szomorkodom. Boldog vagyok, mert minden sikerült, úgy alakult ahogyan elterveztem ... stb.

De nézzük a boldogságot az ige tükrében. A bűnös ember is lehet boldog, mindaddig, míg büneinek súlya rá nem nehezedik. Mi akik az Úr útján járunk mi is vétkezünk. Akkor soha nem lehetünk az ige szerint boldogok?

De igen. Mert amíg az Isten nélkül élő emberekre is ránehezedik bűneik súlya, ők sokszor elnyomják lelkiismeretük hangját és továbbra is a bűneikben maradnak.

Akit pedig az Úr vezet az felismerve bűneit nem hordozza magával, leteszi, megtér belőle, kéri és elfogadja az Úr kegyelmét.
Aki pedig megbocsátást és kegyelmet kap az Úrtól bűneire az valóban boldog lehet, mert nincs semmi ami elválasztaná Isten szeretetétől.


2023.08.18 KeserűségJelen időszakban az élet nehézségei miatt eluralkodhat rajtunk a keserűség.
A Biblia beszél egy gyomról, amelyet ha engedünk megmutatkozni és növekedni az életünkben, akkor sok problémát fog okozni számunkra. Ha a keserűség megragad, olyan szavakat használunk, melyekkel másokat is megbántunk, ahelyett, hogy segítenénk és gyógyítanánk őket. Az egyetlen módja, hogy a keserűségtől megszabaduljunk, ha gyökerestől kihúzzuk. Ehhez azonban Isten segítségére van szükségünk. Amikor kérjük Istent, hogy tisztítsa ki a keserűséget az életünkből, őrködnünk és imádkoznunk kell, különben újra nőni kezd. A keserűség eltávolítása teret enged a szeretetnek és a megbocsátásnak, mely újra gyönyörűvé teszi az életet.

Zsidók 12,15
Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.


 

2023.08.01 Isten ajánlata
Azokat választotta ki Isten...

Azokat választotta ki Isten...

1,27 Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket:

1,28 és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket;
1,29 hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. (1 Korinthus)

Isten szándékosan azokat választja ki, akik a legvalószínűtlenebb választásnak tűnnek. Azzal, hogy ezt teszi, tág teret ad kegyelmének, irgalmának és erejének abban, ahogy emberi életeket formál át.

Amikor látjuk, hogy Isten engem és a hozzám hasonlókat használja, akkor tudatosul bennünk, hogy a forrásunk nem önmagunkban, hanem csakis Őbenne van:

„Mert Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél” (1Korinthus 1:25).

Isten mindnyájunkat meghatározott céllal teremtett, és semmi kifogást nem hozhatunk fel, hogy azt ne töltsük be. Nem használhatjuk a gyengeségeinket kifogásként, mert Isten azt mondja, hogy az Ő ereje a mi gyengeségünkön keresztül nyilvánul meg (2 Korinthus 12:9).

A múltunkat sem hozhatjuk fel kifogásként, mert Pálon keresztül Isten azt mondja nekünk, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi dolgok elmúltak, és minden újjá lett (2 Korinthus 5:17).

A probléma nem az, ahogyan Isten lát minket. Ahogy mi látjuk magunkat, az akadályoz meg minket abban, hogy sikeresek legyünk. Mindegyikünk sikeres lehet abban, hogy azzá váljunk, akinek Isten megálmodott.

Joyce Meyer


2023.06.10 Isten azt akarja, hogy egészséges légy!


Ha a te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód. – 2Mózes 15: 26

Előfordult már, hogy az ördög kárhoztatás alá próbált helyezni azzal, hogy a hit alapelveivel ellentétes orvoshoz menned, vagy gyógyszert bevenned, amikor gyógyulásra van szükséged?
Ha igen, mondok neked egy-két bátorító szót, ami hitem szerint megnyugtat. Isten akarata az, hogy meggyógyítson. Ez az első és legfontosabb dolog, amit meg kell értened.
Ha erős a hited, és el tudod hinni az Igét kételkedés nélkül (bármilyenek is a körülményeid vagy a tünetek), akkor képes leszel egyedül, hit által elfogadni a gyógyulásodat.
De ahhoz, hogy ilyen hited legyen, egy-két gyógyulásról szóló tanítás meghallgatásánál több szükséges. Isten gyógyító erejéről mély, személyes kijelentést kell kapnod.
Tehát, ha még nem fejlesztetted ki ezt a fajta hitet, a legjobb barátod az orvos legyen. Ha nem vagy benne biztos, hogy elég erős-e a hited, vagy orvosi segítségre van szükséged, kövesd Pál útmutatását (Kol. 3: 15), és a békességed legyen a döntőbíró.
Ha félelem támad benned, amikor arra gondolsz, hogy nem veszel igénybe orvosi segítséget, akkor menj el az orvoshoz. És menj hitben!
Másrészről, ha teljesen biztos vagy abban, hogy a gyógyulás a tiéd hit által, akkor végezze el a hited a munkáját, és fogadd el a gyógyulásodat. Nem az számít, hogy elmész az orvoshoz vagy nem. Az számít, hogy mit teszel hittel.
Bárhogyan is legyen, örvendezz, tudván, hogy Isten együtt munkálkodik veled a hited aktuális szintjén.
Köszönd meg Istennek a gyógyulásodat – akármilyen módon kapod is meg – és ne engedd, hogy a sátán kárhoztatás alá helyezzen. Neki semmi köze a gyógyulásodhoz!

KENNETH COPELAND


Szívünk megóvása

 

"A szíved megóvása nagyrészt abból áll, hogy megtanulod ellenőrzés alatt tartani a gondolataidat, a szavaidat, a hozzáállásodat és a szemléletedet. Amit gondolsz, megmutatkozik abban, amit mondasz. Amit mondasz, meghatározza azt, ahogy érzel, és az megnyilvánul a viselkedésedben."
(Joyce Meyer)

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet
Péld. 4:23


2023.05.27 Pünkösd vasárnapja

„Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat”
Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” – János 20,19-2

Pünkösd

A tanítványok félnek. Mitől? Veszélyben volt az életük, a becsületük, az állásuk? Jézus három éven át járt velük, tanította őket, példát mutatott nekik. Minden hiába, a Mestert megölték, mindennek vége. Reményvesztetten ülnek együtt. Mire várnak? Miért nem mennek haza a családjukhoz, dolgozni? Mária Magdolna már megvitte a hírt a tanítványoknak, hogy él az Úr, de ők csak akkor hiszik el, amikor saját szemükkel látják.

Az Úr láttán minden megváltozik, öröm tölti el őket. Jézus egész élete, tanítása értelmet, tartalmat, jelentőséget kap. A tanítványok megkapják a Szentlelket; és vele a küldetést. Jézus elküldi őket az emberekhez, vigyék el az örömhírt mindenkinek.

Mi is tanítványok vagyunk, mi is megkaptuk a Szentlelket. Érezzük erejét, támogatását? Érezzük azt az örömöt, amit a tanítványok akkor éreztek? Végrehajtjuk a küldetést, amit Jézus ránk (is) bízott? Vagy kifogásokat keresünk? Könnyű megmagyarázni magunknak, hogy mit miért nem teszünk. Nehéz megvinni az örömhírt másoknak, megélni kisebb és nagyobb körben. Ehhez kérjük a Szentlélek segítségét. Amen.

forrás: szepi.hu


2023.05.09 Hívj segítségül

Hívj segitségül

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.
(Zsolt 50:15)

Emberi életünket átszövik a nyomorúságok. De a hívő ember Istenhez fordul, kéri szabadítását és bízik az Úr segítségében. Meg is kaptuk már életünk magunk mögött hagyott valamennyi szakaszában.
De mindezért dicsőítettük Őt?
Az Ige és abban az Úr ugyanis azt kéri tőlünk, hogy nyomorúságunk idején hívjuk Őt segítségül. Bízzunk szabadításában, mely vitathatatlanul bekövetkezik életünkben.
De itt ne álljunk meg: dicsőítsük az Urat érte. Ha ezt megtesszük, akkor kifejezzük vele, hogy tudjuk, tényleg Isten segített rajtunk, tényleg Tőle jött a szabadítás és hálásak is vagyunk Neki mindezért. Ne felejtsd el dicsőíteni az Urat! Megteheted ezt nemcsak utólag, hanem már előre is. Vagyis még azelőtt, hogy megtörténne a Tőle jövő szabadítás életedben. Ezzel a feltétel nélküli bizalmat mutatod meg az Úrnak.
Isten ismeri a nyomorúságainkat. Arra kér, hogy hívjuk Őt segítségül és Ő megszabadít bennünket. Nála készen áll a szabadítás. Ezt Ő maga mondja.
Hiszed ezt? Hiszel az Úrnak? Akkor is, ha nyomorúságban vagy és rosszul érzed magad a bőrödben? Akkor is, ha a hullámok átcsapnak fejed fölött?
Ő szabadító Isten. A bűn és a halál rabságából is megszabadított mindnyájunkat – Jézus által. Hogyne szabadítana meg egyéb nyomorúságainkból is!
Azonban a mikor és a hogyan az Ő dolga. Sok esetben nem akkor és nem úgy szabadít meg, ahogyan és amikor elképzeljük, mert útja és eszköze számtalan van Neki, ezért is bízz Benne! Feltételek nélkül.


2023.05.03. Légy csendben és várj az Úrra

Légy csendben és várj az Úrra

Légy csendben, és várj az Úrra! (Zsolt 37,7)

Számtalanszor átéltem már ennek az igének az igazságát, amikor nyugtalanságom, türelmetlenségem, aggodalmaim erőt próbáltak venni rajtam. Egy kis nyugalom, csendben összekulcsolt kéz, magamban elmondott ima, s megnyugszik a lélek. Szeretem ezeket a pillanatokat, szeretek Istennel beszélgetni, mert tudom, csak ő tudja megoldani életem kisebb vagy nagyobb gondjait, a jelen problémáit. Ő látja, ismeri gondolataimat, érzéseimet, lelkem minden rezdülését. Istennel beszélgetni csak csendben lehet. A vele való közösségben változik, újul meg életünk. (részlet)

forrás: https://hitremenyszeretet.network.hu/blog/hit-remeny-szeretet-blogja


 

2023.04.12.  Isten kegyelméből

De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiábavaló; sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 1 Korintus 15:10

 Isten kegyelme 

Sose feledjük, hogy Isten kegyelme nem azért adatott nekünk, hogy legyőzzön miatta a bűn, hanem azért, hogy mi győzzük le a kegyelem erejével a bűnt.


Ha Isten gyermekei vagyunk, minden parancsolathoz Isten kegyelmet is fog adni, hogy engedelmeskedni tudjunk neki.
Mi az amire tanítani akart Isten? Mi az a bűn amire felhívta a figyelmed és arra indított, hogy szakíts vele?
Bármi legyen is az, Isten kegyelmének ereje tud neked segíteni.
Pál apostol, "az utolsó az apostolok közül", eszköz volt Isten kegyelme által, hogy az Újszövetség egy jelentős részének létrejöttében közreműködjön.


Gyülekezeteket indított a Szentlélek vezetése alatt, vezetőket nevelt ki Isten bölcsessége és vezetése által, sok egyebet is tett egész földi életének ideje alatt.
Hogy tudta ezt megtenni valaki aki az egyház rombolásából élt?
Isten mindenható kegyelme által. Isten útmutatást adott neki folyamatosan és a kegyelmet, hogy követni is tudja az útmutatásokat.


Nem kérdés többé, hogy elég erősek vagyunk-e, elég bölcsek vagyunk-e? A legfontosabb kérdés, hogy ott van-e a te életedben is az Isten mindent átformáló, újjátevő hatalma?


Isten szeret téged, a kegyelme is bőven elég neked is, a kérdés csak az, hogy megalázkodtál-e már az Isten előtt? Tartottál-e már bűnbánatot és kérted-e már Istent, hogy kegyelme által újítsa meg az életed?
Tedd meg, és olyan emberré fog formálni téged is Isten kegyelme, amilyenről nem is álmodtál.
Ima: Atyám, köszönöm a te kegyelmedet amit kinyilvánítottál életemben. Hadd legyek a te kegyelmed élő bizonyítéka. Segíts, hogy ne hagyjam figyelmen kívül, ne pazaroljam el a Te kegyelmed. Köszönöm a te utasításaidat és a kegyelmet, hogy cselekedni is tudjam őket. Segíts erősödni a Te kegyelmedben és megtanulni, hogyan tudok tökéletesen együttműködni a Te kegyelmeddel. Krisztus nevében, Ámen.

forrás:
https://viharbanoltalom.blogspot.com/ 


2023.03.28.  Keserűség

Keserűség

Zsidók 12,15
Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.

A Biblia beszél egy gyomról, amelyet ha engedünk megmutatkozni és növekedni az életünkben, akkor sok problémát fog okozni számunkra. Ha a keserűség megragad, olyan szavakat használunk, melyekkel másokat is megbántunk, ahelyett, hogy segítenénk és gyógyítanánk őket. Az egyetlen módja, hogy a keserűségtől megszabaduljunk, ha gyökerestől kihúzzuk. Ehhez azonban Isten segítségére van szükségünk. Amikor kérjük Istent, hogy tisztítsa ki a keserűséget az életünkből, őrködnünk és imádkoznunk kell, különben újra nőni kezd. A keserűség eltávolítása teret enged a szeretetnek és a megbocsátásnak, mely újra gyönyörűvé teszi az életet.


 

2023.03.01. Kísértés az Igével

Ne higgyetek minden léleknek...

 

Ekkor elvitte őt az ördög a szent városba, és a templom tetejére állította, és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsol felőled, és kézben hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.“ Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.“ (Máté 4:5-7 BHUNNT)

A pusztában az Urat több kísértés érte. Ebben az esetben azonban az ördög Isten Igéjével kísértette meg, Logoszt mondott a LOGOSZNAK. Gondoljunk csak bele: Igével kisértette meg magát az Igét!

Ez figyelmeztetés a számunkra, és még nagyobb óvatosságra, nem felületes, hanem átgondolt döntésre kell hogy serkentsen: Nem elég ismerni az Igét, isteni bölcsességre is szükség van, hogyan használjuk azt. A helyzettől függ, mikor mit kell alkalmazunk. Még az is előfordulhat, hogy valaki igét mond neked tanácsként egy problémás helyzetben, de nem a Szent Szellem által. Hogy tudod felismerni, hogy Isten mondja neked, vagy a kísértő?

Ahogy látjuk, adott esetben az Ige ismerete nem elég. Rémára van szükség, személyes kijelentésre, az Úrral való élő kapcsolatra, a Szent Szellem vezetésére, hogy a kísértőt felismerhessük, amikor Isten Igéjével jön, (mert jöhet!) hogy csapdába csaljon. Csak úgy védheted ki a támadást, ha azt tudod mondani neki: "viszont meg van írva…" 

forrás: https://mindenlehetseges.hu


 2023.01.31. MENNYI IDŐ VAN MÉG?

A tolvaj csak azért jön

 

"Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!”(Mt24:44)
 
Hívőként az ember, mindenek előtt, a figyelmét Jézusra fókuszálja. Nem tehetünk másképp, mert akkor úgy járunk, mint Péter a háborgó tengeri viharban, mikor kilépett a víz felszínére, hogy elinduljon a Mester felé, de egy óvatlan pillanatban kitekintett az őt körülvevő káoszra és süllyedni kezdett.
 
Bármelyikünkkel előfordulhat, hogy a földi dolgaink elvonják a figyelmünket "az Útról, az Igazságról, az Életről" és helyette a fizikális létre, a világ valóságára, most ki kell mondanom, de a Sátánra figyelünk..!
Tiszta szívemből szeretném, hogy megértsd, hogy nem az élet rossz, hanem az a világ, amit mi, emberek tettünk abból a tökéletes teremtett élőhelyből, amit a mi szerető Istenünk adott nekünk! Van, amit jobb, ha nem tudunk! Ilyenek azok a dolgok, amelyet Isten bölcsen elrejtett előlünk.
 
Az ember mindig olyan dolgokkal foglalkozik, amelyre a választ nem tartja kielégítőnek vagy egyáltalán nem érti, mert képtelen rá, hogy felfogja és így nem foglalkozik azokkal, amelyekkel kellene!
Mondok párat: " Ha mindent Isten teremtett, akkor hogy teremtethette meg Lucifert? Honnan származik Isten? Ha Isten létezik és szeret minket, akkor miért engedi meg ezt a rengeteg szenvedést...?
Ugye mindenki hallotta már ezeket a kérdéseket?
 
Tipikus Sátáni logika, mely könnyedén leleplezhető a Szentlélek erejével! Emlékszem, mikor még én is ezeken töprengtem és nem értettem...
A válasz, hogy Isten pontosan tudta, hogy Lucifer fel fog lázadni, mivel a benne lévő tudás elnyomta a szeretetet, a fény felszárította a vizet, így lett azzá, ami a nevében is rejlik: Luci- fer=Fény-hordozó. A fény, önmagában nem ad életet, csak a vízzel egyetemben, így csak elvakít, kiszárazt és megöl...
Mikor megteremtette az embert, akkor szabaddá teremtette, ahogy téged is.
Nem rabszolgát vagy idomított állatot akart, hanem olyan gyermeket, aki önként szereti és követi őt, mint minden normális szülő. Ne kényszerből szeressen, hanem szabadakaratból.
A jó és rossz tudásának fája azért volt ott, hogy próbára tegyen, ahogy Sátánt is azért vetette a Földre és nem a Plútóra, hogy próbára tegyen, ahogy engem, téged és mindannyiunkat azért enged minden nap választások elé, hogy próbára tegyen...
 
Könnyű úgy jónak lenni, hogy nincs rossz körülötted!
Ezért alakultak ki szerzetes rendek, akik kivonultak a világból, hogy ne érje őket kisértés, de vajon Isten örül ennek? A válasz, hogy ez ugyan olyan bűn, mint ha rosszat tennél, mert rosszat is teszel! "Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak."(Jak.4:17)
 
Ne azért ne válaszd a rosszat, mert nem szabad, hanem azért, mert nem akarod! A Törvény ne rajtad kívül legyen, hanem mélyen benned!
Az ember Istent vádolja, hogy nem ad jelet neki ebben a világban; "Amíg nem szólít meg engem is, úgy mint Ábrámot vagy Sault, addig nem hiszem el, hogy létezik!"
 
Ki kell ábrándítanom mindenkit! Isten nem fogja megjeleníteni magát! Mert akkor, abban a pillanatban mindenki hinne, ahogy hinni és tudni is fog, de csak akkor, mikor Jézus teljes dicsőségében visszatér úgy, hogy mindenki látni fogja a szemével is, ha már a lelkével eddig nem sikerült.
 
„Ímé, eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt” (Jel 1:7).

Akkor nem lesz több buta kérdés...
„Sír a Föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel” (Mt24:30).

 Az ember vakon megy el a saját élete mellett és nem akarja látni a legalapvetőbb törvényszerűségeket sem.Így teszi tönkre a testét, a lelkét, az életet, amit esélyként kapott és sajnos a gyerekeiét is, mert mindenki, aki nem Istent teszi az első helyre az életében, az a Sátán kezében van és halandó teremtményekre figyel, a Halhatatlan Isten helyett, aki hív téged minden nap, csak te nem figyelsz rá!

Semmisem véletlen az életedben! Sem azok, akiket családodnak kaptál, sem akiket te barátodnak választottál azok közül, akik körülötted voltak, vannak és lesznek és az események sem, amelyek megtörténnek veled, legyen az bármilyen szörnyű vagy áldásnak tűnő jutalom!
A rossz dolgok csak akkor tehetnek kárt benned, ha nem hiszel Istenben, mert ha Veled van, akkor megerősít és tűzben edzett arany lesz belőled, melyben nem marad salak, ami a bűn...
 
Az utolsó időkben járunk, a tolvaj közelít! Senki sem tudja az időt, még a Fiú sem, csak az Atya..de a jeleket látjuk és „Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába méne, és nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljőve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.” (Mt 24:38-39)

Forrás: Bán Imre Facebook

2023.01.17  Olcsó Istentisztelet

 ÚRVACSORA

Hazafelé tartanak az istentiszteletről. Apa, anya, gyerekek. A családfő csak panaszkodik: nagyon gyenge volt a mai prédikáció, nem elég meleg a terem, a hangosítás érthetetlen, az énekeket nem is ismertem, a dob hangos, különben is, hogyan került egyáltalán oda, és aztán persze senki sem jött oda hozzánk a végén. Árad a panasz, szinte vég nélkül. A család hallgatja, senki nem vitatkozik. Aztán az egyik fiú csak közbeszól: „Apu, azt azért el kell ismerned, hogy nem is volt ez olyan rossz műsor száz forintért”.

Az olcsó istentisztelet ellentmondás önmagában. Az Ószövetségben az istentisztelet mindig együtt járt az áldozattal. Sokba került. Áldozatot vittek, nem is akármilyet, elsőszülöttet. A legjobbat, amiben nincs hiba. A mi istentiszteletünk is drága, nagy volt az ára: „Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Mt. 26.27-28)

Dávid egy alkalommal áldozatra készül. A föld, ahol az oltárnak állnia kell nem az övé. A tulajdonos, amikor megtudja, hogy királya milyen szándékkal jön, ingyen felajánl földet, állatot, tűzifát. Mindent, ami csak az áldozathoz kell. Csak el kell fogadni. Miért is ne? Lényeg az áldozat!? Nem, Dávid másképp gondolkozik: „Így nem! Csak áron veszem meg tőled, mert nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak!” (II. Sám 24:24)

Mit áldozok Istennek?
Maradék időm, maradék erőm, maradék pénzem, maradék tehetségem… Olyan, mintha áldozati állatnak a legrosszabb birkát vitték volna, ami már senkinek sem kell.
Miért kellett a legjobb állat? Nem volt mindegy, hogy milyen? De.
Istennek egyikre sem volt szüksége. Ő már akkor is a szívet nézte. Olyan imádókat keres, akik nagyon szeretik őt. Akiknek nem számít, hogy mennyibe kerül.
Nem számít?


2023.01.01. Újévi ima

„Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között." 2Mózes 12,2

 ima 

Az újévi elhatározások jók, csak éppen könnyen összetörnek. Az újévi imádságok még jobbak; mert felszállnak Isten trónusához, és mozgásba hozzák a meghallgattatás kerekeit. Ha ma egy új esztendő kezdeténél állunk, gondolkodjunk el a következő imádság felett.

„Úr Jézus, ma ismét egészen Neked szentelem magamat. Azt akarom, hogy ebben az évben is vedd kezedbe életemet, és használd fel a Te dicsőségedre. Vedd egész valómat, hadd adjam neked mindenem.

Kérlek, óvj meg a bűntől és mindattól, ami szégyent hoz nevedre! 

Add, hogy engedjek Igéd tanításának. Szeretnék benne előre haladni. Ne engedd, hogy a "régi nótát fújjam".

Legyen ez évi jeligém: »Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem« (Jn 3,29). Legyen minden dicsőség a Tied! Segíts, hogy ne magamnak kívánjam azt. 

Taníts meg arra, hogy minden döntésemet imádság után tegyem. Aggódom, nehogy a magam értelmére támaszkodjam. "Tudom Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit" (Jer 10,23).

Szeretnék meghalni a világnak, sőt a barátok és ismerősök dicséretének vagy korholásának is. Adj nekem osztatlan, tiszta vágyat arra, hogy azt tegyem, ami Neked kedves. 

Óvj meg attól, hogy másokat kritizáljak, és rosszat mondjak róluk. Segíts abban, hogy szavaim embertársaim épülésére és hasznára váljanak.

Vezess el a bajban levő lelkekhez! Szeretnék én is - miként Te - a bűnösök barátja lenni. Add, hogy sírni tudjak az elveszettek miatt! Add, hogy úgy lássam az embereket, mint ahogy Üdvözítőm látta Őket, mígnem szememet elhomályosítják a könnyek! Add, hogy részvéttel tekintsek a tévelygő juhokra, és az Úr iránti szeretetből szeressem őket! 

Úr Jézus, óvj meg attól, hogy hideg, keserű és cinikus legyek, hogy közönyössé váljak, akármi történjék is velem, keresztyénségem miatt! 

Vezess a pénzzel való gazdálkodásban is! Segíts, hogy hűséges sáfár legyek mindazokban, amiket rám bíztál!

Segíts minden pillanatban arra gondolnom, hogy testem a Tiéd! Add, hogy ez a hatalmas igazság egész magatartásomat befolyásolja!

És, Úr Jézus, könyörgök azért, hogy legyen ez az év a Te visszajöveteled éve! Vágyva vágyom arra, hogy színről színre lássalak és imádattal boruljak eléd. Maradjon eleven a boldog reménység a szívemben ebben az évben, és oldjon le mindarról, ami ehhez a földhöz köt, sőt, tartson állandóan a várakozás készültségében. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!"

 William Mc. Donald: Ösvényem világossága