Bibliaolvasási tanácsok videón

 

Mi a Biblia?  Miért és hogyan olvassuk a bibliát?

 

Hogyan  olvassuk a Bibliát? (Folk Iván üzenete) 

 

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=kj7fxWDvZ54

 

A Biblia - videós tanács

 

 

Mi is a Biblia?

 

A „Biblia” görög szó, amelynek jelentése: könyvek. Arra utal ez az elnevezés, hogy a Biblia tulajdonképpen egy iratgyűjtemény, 66 írásművet tartalmaz, amelyeket bibliai könyveknek nevezünk.

A Biblia két fő részből áll   -  Ószövetség és az Újszövetség.

A 66 irat közül 39 eredetileg héber (egy egészen kis része arám) nyelvű, és Izráel népe körében keletkezett az i. e. XV. századtól az i. e. IV. századig. A Bibliának ezt az első részét Ószövetségnek (vagy Ótestamentumnak) nevezzük. A többi 27 irat az őskeresztény egyház körében keletkezett az i. sz. I. század folyamán, eredetileg görög nyelven. Ebben az időben a görög volt az első számú világnyelv a Római Birodalom területén. A Biblia második részét Újszövetségnek (vagy Újtestamentumnak) nevezzük.

 

A Biblia fő szerzője az Isten, aki embereket használt fel az írásra.

 A fő szerző az Isten. A leíró szerzőket Ő sugalmazta. Ezért Isten szavának, Isten üzenetének nevezzük a Bibliát.

A Biblia Isten szava hozzánk.

 

Mi a Biblia célja?

 Megismertetni Istent és az Isten tanítását. Ezzel kívánja hitre és szeretetre ébreszteni az embert, Isten iránt és embertársai iránt. Bemutatja Isten emberszeretetét. Nevelni akarja Isten népét, az Ó- és Újszövetség egyházát, közösségét, hogy saját földi létének és üdvözségének érdekében, de mindenekfölött Isten iránti szeretetből, Isten akarata szerint rendezze be életét.

Mit tartalmaz a biblia?

 

 

 

 

 

Az Ószövetség Jézus Krisztus fogadására készíti fel az emberiséget, elsősorban a választott népet.

Az Ószövetség történelmi könyveket, tanításokat, imádságokat és jövendöléseket tartalmaz. Világirodalmi remekműveket is találunk benne. Ilyen például az Énekek éneke, vagy a Jónás könyve. Az Ószövetségben van a legterjedelmesebb könyv, a 150 imát tartalmazó Zsoltárok könyve.

 

Az Újszövetség bemutatja Jézus Krisztus életét és tanítását, megismertet az első keresztény közösségek életével

 

Az Újszövetség négy evangéliuma Jézus Krisztus tanítását és életét állítja elénk. Az Apostolok Cselekedeteiből és az apostolok leveleiből az első keresztények életét és hitét ismerjük meg. Bemutatják, hogyan értették és hogyan valósították meg Jézus Krisztus tanítását.

Miért és hogyan olvassuk a Bibliát?

 Célunk, hogy olvasása által megismerjük és megismerve megszeressük az Istent. Rájöjjünk a Biblia olvasása nyomán, hogyan kell élni, hogyan kell cselekedni.

A Bibliát ne úgy olvassuk, mint egy tankönyvet, se ne úgy mint egy regényt. Lassan, egyszerre kis részt olvassunk el belőle. Egy gondolati egységet. Olvasás után tegyem le és gondolkozzam el magamban, hogy mint mond számomra az elolvasott bibliai részlet? Mit üzen nekem a ma olvasott részben az Isten?