Bibliai útmutató gyermekeknek az év minden napjára

 Január  Február  Március  Április Május Június    
 Július      Augusztus Szeptember Október   November December 

 

Július

  

 

  Július 31. Máté 10, 31-46

 

Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik a földre azok közül a ti Atyátok akarata nélkül.

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 10, 29-31)

 

Ez az ige nem azt mondja, hogy a verebek nem eshetnek le, hanem azt, hogy ez csak Isten akaratával történhet meg. Ez lényeges különbség. Sokan ugyanis azt hiszik, hogy ha valaki Jézust követi, az élete minden problémától mentes lesz. Ez természetesen nem igaz. Szerencsétlenség ugyanúgy történhet egy jó ember életében, mint egy gonosz ember életében. Mindezek ellen egyetlen megoldás van, amit a Zsoltár 34,20. versében találhatunk meg: "Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr". 

Az Egyesült Államokban történt, hogy egy fiatal lány nagyon sekély vízbe ugrott. Sajnos a lány az ugrás közben kitörte a nyakát. Joni fiatal, életerős lány volt, de balesete után tolószékbe kényszerült. Elképzelhetitek, milyen nehezen tudta megemészteni ez a sportos, aktív lány, hogy még fésülködni sem tudott egyedül. Nem akart tovább élni, olyannyira nem, hogy az egyik barátját akarta megkérni, segítsen neki eldobni magától az életet. Joni ilyen szörnyű lelkiállapotban hallott egyszer egy fiatalembertől Jézus Krisztusról. Nem volt számára könnyű elfogadni Isten kegyelmét, de lassan, fokozatosan megízlelte Jézus szeretetét, és új életet nyert Krisztusban. Joni ma szerte a világon hirdeti Isten szeretetét, és bizonyságtételével nagyon sok tolószékhez kötött embernek nyújt vigasztalást.  

Imádság: Köszönöm, Uram, hogy minden nehéz időben közel vagy hozzám. Ámen.

 


 

Július 30. Máté 10, 23-42 

Nem följebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az uránál. 

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 10, 24-25)

 

István vértanú élete nagyon sokban hasonlított Jézus életéhez.Soha nem mulasztotta el, hogy alamizsnát osszon a szegényeknek, meglátogatta a betegeket, és hirdette az Istennek országát. 

A kor vallásos vezetői nagyon dühösek voltak Istvánra, mert egyre több ember jutott hitre Jézusban. 

Őt is ugyanabban a palotában, ugyanabban a teremben ítélték el, mint Jézust.A papok és a bírák élén még mindig Kajafás állt, ugyanúgy hamis tanúkat idéztek meg, mint Jézus esetében. 

István bátran áll bírái előtt, de nem haragszik rájuk, hanem szeretet van a szívében irántuk. Ez a szeretet ragyogással tölti el az arcát, és úgy néz ki, mint egy angyal. Bizonyságtételéből csakúgy árad az isteni erő.

A jelenlévő hatalmasokat István védőbeszéde nem hatja meg. Kegyetlenségükben az ifjú gyilkosává válnak, könyörtelenül halálra kövezik őt.

István halálában is Jézushoz hasonlít, azt kéri az Úrtól, hogy bocsásson meg  gyilkosainak. A történetről többet tudhatsz meg, ha elolvasod az Apostolok cselekedeteinek 7. részét.

 

Tanuld meg: Még a hajatok szála is számon van tartva, tehát ne féljetek. drágábbak vagytok sok verebecskénél. (Máté 10,30-31.)

 


 Július 29.  Máté 9. 

Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. 

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 9, 35-38)

 Az aratnivaló sok

Az Úr szeretné, ha minél többen munkálkodnának az evangélium ügyéért. Ha többen lennének, akik gondoskodnak az elesettekről. ha többen lennének akik hirdetik az Isten országának eljövetelét.

Hogyan lehetne Istenért hatékonyabban munkálkodni? Minél több misszionáriust és lelkészt kell kiképezni? Minél több könyvet kell elolvasni, ami tele van hasznos tanácsokkal? 

Dávid tíz éves korában hallotta először azt a szót, hogy misszió. Nem tudta,  pontosan mit is jelenthet ez  a kifejezés. Megkérdezte édesanyját, aki azt mondta neki, hogy a misszionáriusok olyan hölgyek, akik együtt teáznak. A nagymamát is megkérdezte, hátha ő majd jobban tudja. Ő azt mondta, hogy a misszionáriusok ruhákat küldenek távoli országokba a szegényeknek. 

Dávidot egyik felelet sem elégítette ki, és elhatározta, hogy a lelkipásztorához fordul. A lelkész elmagyarázta neki, hogy Pál apostol volt az első misszionárius, és adott neki egy gyermekbibliát, amelyben gyönyörű  képek voltak. Azt is megtudta Dávid, hogy élt egyszer egy férfi, David Livingstone, aki felfedező és misszionárius volt egy személyben. A lelkész adott egy könyvet Livingstone-ról is. A kisfiút nagyon nagy büszkeség töltötte el, hogy a nagy Afrika utazó, aki felfedezte a Viktória vízesést, és élete legnagyobb célja az volt, hogy Jézusnak embereket nyerjen meg, az ő névrokona volt. Végül a lelkész egy tükröt tartott a fiú elé, és ezt mondta:"Ez is egy misszionárius." A kisfiút ez nagyon meglepte. Lelkipásztora elmagyarázta neki, hogy a Biblia mindenkit arra szólít fel, hogy tegyen másokat tanítványokká. (Máté 28,29) Dávid attól a naptól tudta, hogy az Úr őt is el akarja hívni a szolgálatába.

 

Imádság: Uram, küldj minél több embert a te aratásodba! Ámen.

 


Július 28. Máté 9 

A tömeg elcsodálkozott, és ezt mondta: "Soha ehhez hasonló nem történt még Izraelben." De a farizeusok ezt mondták: "Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket."

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 9, 1-2)

Micsoda végletek! A jelenlévők közül vannak, akik elcsodálkoznak, milyen hatalmas az Úr, míg mások azt harsogják, hogy Jézus az ördögök fejedelme. 

Itt nem lehet az embernek semlegesnek maradnia, mindenkinek állást kell foglalnia, ha ilyen hatalmas dolgok történnek körülötte.  Moody, a híres igehirdető egyszer összejövetelt szervezett hitetlen embereknek. Moody nem próbálta ékes szavakkal, bölcs érvekkel meggyőzni ezeket az embereket, hanem közvetlenül a szívükhöz intézte szavait. 

Az előadás azzal a kérdéssel zárult, hogy ki akarja az életét odaszentelni az Úrnak. Amikor Moody meglátta, hogy kit érintettek meg Isten szavai, maga is meglepődött. A harmadik sorban a város legismertebb üzletembere állt föl, és jelentette ki, hogy követni akarja az Urat. Aztán hirtelen felállt még valaki, a gúnyolódók táborából, és hangosan ezt kiáltotta: "Én viszont nem akarom követni az Urat!" Moody egy rövid ideig némán állt zavarában, aztán ezt mondta: " A Szentírásban pontosan erről van szó, nem lehet két úrnak szolgálni, az egyik mellett egyértelműen hitet kell tennünk. Az Úr hívására igennel vagy nemmel lehet felelni." 

A prédikátor megkérdezte a jelenlévőket, ki akar még nemmel felelni az Úrnak, de senki nem állt fel. Azon az estén 500 ember adta át életét Jézusnak.

 

Imádság: Uram, én már a te gyermeked vagyok, és azt akarom, hogy életemet, te irányítsd. Ámen.

 


  Július 27. Máté 9 

Aztán megérintette szemeit, és ezt mondta: "Legyen néked a te hited szerint." És megjött annak a látása. 

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 9, 27,, 29-30)

 

A koldusok általában szerencsét vagy áldást kívánnak a járókelőknek, ami érthető, hiszen mások könyörületességétől függ az életük. ha az ember nem vet nekik semmit, akkor megjegyzéseket tesznek, amit nem szívesen tesznek zsebre a járókelők. 

Ebben a részben két vak ember kiált Jézus után. Dávid Fiának nevezik őt, ami igen előkelő megszólítás. A rómaiak biztos vicsorogtak, amikor ezt meghallották. Ez a kifejezés viszont sokkal magasztosabb, mint a rómaiak hinnék. Ebben a megszólításban nem a földi királyoknak kijáró tisztelet rejlik csupán. A két koldus a Messiáshoz kiáltott, a Béke Fejedelméhez, az Isten felkentjéhez. 

Ézsaiás próféta már több száz évvel korábban szólt az Isten Felkentjéről, akin Isten hatalma nyugszik majd, akiben a bölcsességnek és az Úr félelmének lelke lesz. Ézsaiás 11,12. Ézsaiás azt is megjövendöli, hogy a Messiás megnyitja a vakok szemeit.(Ézsaiás 29, 18. 35,5) "Könyörülj rajtunk Dávid Fia!" - kiáltják Jézus után a vakok. Miért tették ezt? Feltűnősködni akartak, vagy  egy kis alamizsna reményében használták ezt a gyönyörű megszólítást? Ez a két vak őszintén közeledett a Megváltóhoz, felismerték, hogy rajta kívül senki nem segíthet nekik. " Hiszitek, hogy megtehetem?" kérdezte őket Jézus. 

"Igen, Uram!" - felelték rá mindketten.

 

Imádság: Igen, uram, te vagy a Messiás, Dávid Fia. Uram, velem is sokszor megesik, hogy közhelyeket használok, és a szívem mélyén nem azt érzem, amit másoknak mondok. Nyisd meg az szemeimet is, hogy láthassam, milyen csodálatos Úr vagy te! Ámen. 

 


 Július 26. Máté 9

Mikor pedig a sokaság eltávozott, bement, megfogta annak kezét, és a leányzó felkelt. És elterjedt ez a hír az egész tartományban.

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 9, 25-26)

Halott lány feltámasztása

 

Ebben a történetben Jézus egy halott kislányt támasztott fel. Kell ennél nagyobb bizonyíték,hogy ő az Istennek a Fia?

Nem ez a kislány volt az az első, akit Jézus visszahozott a halálból. Lázár feltámasztásánál még nagyobb csoda történt, hisz hullája három napig feküdt a sírboltban. Egy másik esetben egy ifjút ragad ki a halál markából, akit éppen temetni készültek. 

Micsoda csodák, és milyen ékesen bizonyítják az Úr hatalmát! 

Ha ma történnének ezek a csodák, tele lenne velük az újság, a televízió és a rádió. Mindenki csak ezekről a csodákról beszélne.

Nem volt ez máshogy Jézus idejében sem. Igaz, a lehetőségek korlátozottak voltak, hiszen csak szájról szájra terjedhetett a hír, de így is értesült mindenki arról, milyen csodálatos dolgokat tett az Úr.

Imádság: Jézus, te vagy a feltámadás és az élet, aki hisz benned, annak örök élete lehet. Köszönöm, Uram, hogy másokkal is megoszthatom ezt a csodálatos üzenetet. Add, hogy minél többen legyenek, akik hirdetni akarják csodálatos tetteidet! Ámen.

 

 


 

Július 25.  Máté 9

Mert ezt mondja magában: Ha csak a ruhája szélét érintem is meg, meggyógyulok.

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 9,20-21.)

 

Ismersz visszahúzódó gyerekeket, akik kerülik a társaságot? Az ilyen gyerekek legszívesebben láthatatlanokká válnának. Nem szívesen osztják meg a gondolataikat a többiekkel, és talán ezért is fordulhat elő, ha egyedül vannak, hangosan vitatnak meg valamit magukkal.
A történetünkben szereplő asszony is ilyen visszahúzódó természetű lehetett. Tizenkét éve gyötörte egy betegség, amibe nagyon belefáradhatott már. A vérszegénység miatt teste lesoványodott, szeme alatt sötét árnyékok árulkodtak súlyos állapotáról. 

 Az ilyen szerencsétlen asszonyokat az Ószövetség törvényei eleve magányosságra ítélte, mivel betegségét tisztátalanságnak tekintette. Az is tisztátalanná vált, amire leült vagy megérintett. Micsoda szenvedéseket kellett kiállnia betegségén túl is. Ez az asszony nem mert Jézus elé járulni, szerénységében azt gondolta, hogy elég lenne a Mester köntösét megérinteni. Mindenképpen el akarta kerülni a feltűnést.

Jézus látta az asszony hitét, és szerénységét példaként állította a jelenlévők elé. "Bízzál leányom, a te hited megtartott!" - bátorította az asszonyt Jézus
 
Imádság: Jézus, én ismerek olyan gyerekeket, akik zárkózottak. Lehet, hogy magányosak és szomorúak. Én inkább vidámabb, belevaló gyerekekkel szeretek játszani, de nem akarok az ilyen társaimról megfeledkezni. Segíts, hogy megtaláljam a módját annak, hogy elnyerjem a bizalmukat, és beszélhessek nekik a te szeretetedről! Ámen.

 


 

Július 24.  Máté 9 

Mikor Jézua onnan továbbment, látott egy embert ülni a vámszedő helyén, akinek Máté volt a neve.

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 9,9.)

 

Máténak az volt a foglalkozása, hogy az úton csak azokat engedte továbbmenni, akik fizettek érte. Ha valaki nem akart fizetni, nem mehetett tovább, és az is lehet, hogy egy-két római katona is ott állt mellette, akik biztosították a zavartalan sarcolást.

Ez a munka, amit Máté végzett, megkeményítette az embert. Ő képviselte a törvényt, ami elrendelte az embertelenül magas adók behajtását. Jól ismerte az embereket, hiszen a városból mindenféle emberrel volt már dolga. Ismerte a szegények kétségbeesett tekintetét, az özvegyasszonyok könnyét. Tudta, mikor dolgozhat egy kicsit a saját zsebére is. Itt nem lehetett elérzékenyülni, kegyetlennek kellett lennie Máténak, ha meg akarta tartani a munkájából származó előnyöket, már régen elhallgattatta a lelkiismeretét. Nem érdekelte, hogy mindezt mások kiszipolyozásából éri el, hogy egy lelkiismeretlen hatalom talpnyaló szolgája lett. Mégis, mindezek ellenére, valami érthetetlen történt, amire senki nem mert volna gondolni. Jézus szólt Máténak, hogy kövesse, és ő felállt. Először talán maga sem érti miért, és követi a Megváltót. A jelenlévők szeme előtt a feltámadás csodája játszódik le. Máté mindenét elveszítette, amit munkája biztosított neki, és mindent megnyert, amit Isten adhat az embereknek. Megismerte Jézust, és szeretet költözött a gyűlölet helyére.

 

Imádság: Uram, olykor én is olyan kegyetlen vagyok másokhoz, azt szeretném mindig, hogy nekem legyen mindenben igazam. Kérlek, segíts nekem megváltoznom, úgy, mint Máténak! Formálj engem a te hasonlatosságodra! Ámen.

 


 

Július 23. Máté 9. 

Néhányan hoztak hozzá egy gutaütöttet, aki ágyban feküdt. 

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 9, 1-2)

 

Szörnyű dolog, ha valaki mozgásképtelen, és minden apró dologban mások segítségére kényszerül. Még a mosakodásnál, az öltözködésnél is segítségre van szükség. Sok mozgássérült ember még enni sem tud egyedül. A gutaütött, akiről ma olvashatunk, lehet, hogy százszor is elátkozta a sorsát. Talán gondolatban többször is az ég felé emelte az öklét. A körülötte élő emberek sem mutattak semmi megértést irányába, és ostobán őt tették felelőssé sorsáért. Biztos nehéz volt neki mindezt elviselni, és a halálra úgy gondolhatott, mint a megváltásra. 

Sajnos a hívő emberek között  is nagyon sokan vannak, akik elhamarkodottan ítélnek, és nem könyörületesek a nyomorultakkal, hanem mindenáron valami bűnt keresnek az életükben. Az ilyen emberek kegyetlenek, csak a saját lelkiismeretük megnyugtatására törekednek. Ennek a gutaütöttnek viszont voltak olyan barátai is, akik szerették őt. Lehet, hogy bibliaismeretük nem vetekedett a "minta hívőkével", de ők elhozták ezt a nyomorultat Jézushoz, egyszerűen segíteni akartak rajta. Hitték, hogy Jézus egy bénát is meggyógyíthat. Nagyon nagy izgalmakat éltek át, amíg Jézus elé jutottak, de hitük elnyerte jutalmát, mert Jézus nem csak az egészségét adta vissza a betegnek, hanem az üdvösségét is. Ez a lecke a farizeusoknak is szólt. Isten azt üzente nekik, hogy csak az az ember van Istentől, akiben van szeretet és könyörület.

Jézusban volt szeretet és könyörület, csakúgy, mint a gutaütött barátaiban. 

Tanuld meg: Áldjad,én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről! Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. (Zsoltárok 103, 1-3)

 


 

Július 22. Máté 8

Igen kegyetlenek voltak, olyannnyira, hogy senki sem mert elmenni azon az úton. 

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 8,28)

 

Azt a két férfit, akiről ebben a részben olvashatunk, megszállta a gonosz. Még azt is mondhatnánk róluk, hogy az ördög segítői voltak.

Réges-régen, amikor a Sátán fellázadt Isten ellen, az angyalok egyharmada követte őt. Ezeket az angyalokat azóta démonoknak nevezzük. A Sátán nagyon sok mindent tud a világról, de mindezt csak gonosz célra akarja felhasználni. 

Hitmélyítő könyvekben gyakran lehet olvasni távoli országokban űzött ördögi praktikákról, amelyek ellen a misszionáriusok küzdenek. 

Az egyik misszionárius leírásaiban  megemlít egy indiai kislányt, akit szörnyű rohamok gyötörtek. A kislány mindenáron meg akarta ismerni az élő Istent, akitől szabadulását várt.

Az ördög mindent elkövetett, hogy a kislányt továbbra is fogva tartsa. Éppen apja volt az, aki mindenáron meg akarta akadályozni, hogy gyermeke eljuthasson a misszionáriusokhoz. Megverte a lányát, majd bezárta egy szobába. Isten viszont erősebb volt. A kislánynak sikerült megszökni, és eljutnia a missziós központba. 

Talán a közeledben is él olyan gyerek gyerek, aki valami miatt nem járhat templomba. Imádkozz értük!

Imádság: Uram, adj erőt azoknak, akiket a hitükért üldöznek! Különösen kérlek azokért a gyerekekért, akiknek nehéz a sorsuk, és nem szeretik őket. Ámen.

 


 

 Július 21. Máté 8 

Kicsinyhitűek, miért féltek annyira? 

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 8, 25-26)

 

Micsoda hatalom rejlik Isten szavában. Meggyógyítja a betegeket, kiűzi a gonosz lelkeket, és még a vihart is lecsendesíti. A világban minden az Isten szavára állott elő, semmi nincs, ami nem az ő szavára állott volna elő. 

 Valaki egyszer azzal a hasonlattal élt, hogy Isten a száj, a Szent Lélek a lehelet, és Jézus az ige. A Biblia nagyon sok helyen beszél Jézusról, mint az igéről. Az Úr igéje mindig változást munkál, soha sem tér vissza üresen. Ez így van a mi szavainkkal is, hiszen az Isten képmásai vagyunk. 

Egy anya mindig szidta a fiát, korholta forrófejűségéért, és mindig a fiú apját hozta fel példának, valahányszor rossz tulajdonságait vetette  a szemére. El lehet képzelni, hogy mit érezhetett ez a fiú, amikor állandóan azt vágták a fejéhez, hogy ugyanúgy semmire sem fogja vinni, mint az apja. 

Milyen más, amikor valakit bátorítanak. A bátorítás szárnyakat ad még azoknak is, akik ügyetlenebbek. 

A fogyatékos gyerekekkel is szép eredményeket lehet elérni, ha nevelőjük szeretettel viszonyul hozzájuk, és minden alkalmat megragad, hogy bátorítsa őket. Szavaink nincsenek következmények nélkül. A pletyka, a gúnyos megjegyzés, a szidalmazás mind csak vihart keltenek. A hívő ember a bölcsesség és a szeretet szavaival lecsendesítheti ezeket a viharokat. Akár ma is kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy valakinek a háborgó lelkében nyugalmat teremthetsz Jézus nevében.

Imádság: Úr Jézus, munkálkodj minél több ember szívében! Te csendesítsd le a félelem keltette viharokat! Add, hogy gyógyító szavaidat a föld minden nyelvére lefordítsák, és mindenki a saját nyelvén olvashasson csodáidról! Ámen.

 


 

Július 20.  Máté 8

Aztán egy törvénytudó jött el hozzá, és ezt mondta: "Mester, követlek téged bárhová mész is."  Jézus pedig azt felelte neki, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az Ember Fiának nincs hol lehajtania a fejét. 

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 8, 19-20)

 

Jézus csavargó volt? Bizony sok helyen megfordult élete során. Lakott Betlehemben, Egyiptomban, és végül Nazaretben. Miután kiüldözték a zsinagógából, Kapernaumba költözött. És ezután? Ezután az országot járta széltében-hosszában, és tanítványaival ott szállt meg, ahol erre éppen alkalmas helyet találtak. Volt úgy, hogy egy hegytetőn táboroztak, de a Gecsemáné kert is otthont adott nekik. 

Jézus harmincévesen feladta otthonát, hogy hirdethesse az evangéliumot mindenkinek, meggyógyíthassa a betegeket, és kiűzze az ördögöket a megszállottakból. Azoknak, akik az Urat követik, mindig késznek kell lenniük elhagyni mindenüket, még az otthonukat is. A törvénytudó, akiről ebben  a részben olvashatunk, nem értette meg ezt. Nem tudta elképzelni, hogy milyen lehet a megszokott kényelem nélkül élni, és ráadásul még a fejét sincs hol lehajtania. Bizony, ez azt jelentette, hogy mindazt, amit az élet nyújtott, ennek az írástudónak fel kellett adnia Jézusért. 

Imádság: Uram, te elhagytál mindent, hogy nekünk, embereknek segíthess. Sokszor elszégyellem magam, milyen sok mindenem van, amire  nincs is igazán szükségem. Olyan sokan vannak ebben a világban, akiknek semmijük sincsen, olyan sok gyermek van otthon nélkül. Küldj munkásokat, akik készek segíteni a nyomorultakon, bármi legyen annak az ára! Készíts fel engem arra, hogy bármiről le tudjak mondani azért, hogy téged kövesselek! Ámen.

 


 

Július 19.  Máté 8 

Amikor leszállt az est, sok örödgtől megszállottat hoztak hozzá... 

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 8, 16-17)

 

Egy férfi abban a szerencsés helyzetben lehetett, hogy gyönyörű házának berendezését barátja tervezte meg. Történt egyszer, hogy valaki késő este kopogtatott az ajtaján, és anélkül, hogy megkérdezte volna ki az, egyszerűen csak kinyitotta az ajtót. A hívatlan látogató, mielőtt egy szót is szólt volna, erősen arcul ütötte a házigazdát. aztán egyszerűen belépett a házba és hangosan ezt ordította:" Én vagyok a főnök!" A dühöngő férfi leült egy székre, lábát az asztalra tette, és a házigazdának mindenféle utasításokat adott. Szegény embernek mit kellett elszenvednie, amikor látta, hogy a betolakodó semmit sem kímél, ami a keze ügyébe akad. Tanácstalanul nézte, amint a másik rombol és pusztít. Aztán egy mentő ötlete támadt, felhívta a barátját,aki a bútorokat tervezte. Amikor a tervező, aki igen erős ember volt, meghallotta, hogy mit csinálnak a munkájával, rögtön autóba ült, és pillanatokon belül odaérkezett. Egyszerűen galléron ragadta és kipenderítette a betolakodót.  Szegény házigazdának ez egy életre szóló lecke volt. Többé sohasem nyitott ajtót, amíg meg nem győződött arról, ki akar bejönni. 

Így engedhetjük be az ördögöt is a saját életünkbe, ha nem vagyunk óvatosak, és nem törődünk azzal, mit csinálunk.

 

Imádság: Köszönöm, Uram, hogy nem kell félnem a Sátántól, mert te sokkal erősebb vagy. Köszönöm, hogy nálad elrejtőzhetem. Ámen.

 


Július 18. Máté 8

 

Amikor Jézus Péter házába lépett, látta, hogy Péter anyósa ágyban fekszik, mert láz gyötri.

"És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik."  (Máté 8.14-15)

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 8, 14-15)

 

A láz nagyon kellemetlen dolog.  egyik reggel felébredsz, és úgy érzed, hogy valami majd szétveti a fejed, ki van száradva a szád, és minden tagod fáj. Kétségbeesetten kiáltasz édesanyádnak, hogy jöjjön, mert lázad van. 

Ha az ember beteg, szüksége van valakire, aki gondját viseli. Milyen jó, ha édesanyánk vizet hoz amikor szükségünk van rá. Kicseréli alattunk a lepedőt, vigasztal bennünket, ha elkeseredünk. 

És, ha majd édesanyád betegszik meg? Te gondját fogod viselni neki? Vagy hagyod, hogy minden menjen a maga útján, majd csak lesz valami. 

Sok gyereknek  még édesanyja sincs, pedig nekik is jól esik a segítség. Milyen kevesen vannak, akik készek önzetlenül segíteni!

Az Úr Jézusra mindig számíthatsz, ő soha nem hagy cserben. Tőle nyerhetsz vigasztalást, hogy aztán te is vigasztalhass másokat.

 

Imádság: Uram, te arra tanítottál ma, hogy ne feledkezzek meg másokról nyomorúságukban.Mutasd meg, hogy miben segíthetek másoknak, ha szükségük van rám! Ámen.

 


 

Július 17. Máté 8.

Uram, nem érdemlem meg, hogy az én hajlélomba gyere. Csak szólj egy szót, és meggyógyul a te szolgád!  

...csak szólj egy szót és meggyógyul a te szolgád.

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 8, 8-10)

 

Élt egyszer régen egy öreg király, aki halála közeledtével szerette volna birodalmát biztos kezekbe helyezni. Egy napon azt kérdezte fiaitól, milyen örökséget választanának maguknak, ha csak egy tallért és egy gabonaszemet hagyna rájuk. A fiúk értetlenül álltak  a szokatlan kérdés előtt. "Ugyan, mit is lehetne csinálni ilyen jelentéktelen ajándékkal?" - gondolták. Ennek ellenére mindkettőjük őszinte választ adott. Az idősebbik herceg nem vetette meg a gazdagságot, és úgy gondolta, még ha értéktelen is az a pénzdarab, akkor is csak pénz. a kisebbik fiú bölcsebb volt. Ő azt mondta atyjának, hogy a gabonaszemet adja neki, mert azt, ha elülteti, annak terméséből, évek múltán, rengeteg gabonát takaríthat be.

Az öreg király többé egy percig sem kételkedett, tudta, hogy megtalálta a megfelelő utódot a trónra. Bizony a hitünk is olyan, mint egy kicsiny mag. A hit az, ami éltet, és reményt ad. A római századosnak is volt hite, azért küldött alázatosan Jézusért. Hitte, hogy Jézus élet s halál ura. Isten nagyon örül, ha gyermekei hűségesek maradnak.A hit mindennél drágább, mert csak hit által lehetünk Isten országának örökösei.

Imádság: Uram, én is hittel szeretnék közeledni hozzád, mint az a százados. Szeretnék nagy dolgokat kérni tőled, melyek építhetik a hitemet. Köszönöm, hogy minden problémámmal hozzád mehetek, és bízhatok benned. Ámen.

 


 

 Július 16. Máté 8. 

Jézus kinyújtotta a kezét és megérintette a férfit.

Miután Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odalépett hozzá egy leprás férfi, leborult előtte és ezt mondta:"Uram ha akarod, te meg tudsz gyógyítani engem!" Akkor Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette. és így válaszolt:"Igen, Akarom! Gyógyulj meg!" Máté 8:1-3,

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 8- 3-4)


Talán ez az egyik legmeghatóbb történet, amit a Bibliában olvashatunk. Nagyon sok ember szenved a szemölcsöktől, melyek akár az egész kezet beboríthatják. Legtöbben még kezet sem fognak a szemölcsös kezű emberekkel, mert egyes szemölcs fajták fertőzőek, és sokan félnek attól, hogy rájuk is ráragadhat ez a kellemetlen bőrbetegség. Szörnyű érzés lehet annak, akit így kiközösítenek. A lepra még ennél is borzalmasabb volt. A leprás először csak egy furcsa elváltozásra lett figyelmes a bőrén, amire talán nem is fordított különösebb gondot. Aztán ez a folt egyre nagyobb lett, és a beteg egyre gyengébbnek érezte magát.

Az ókorban a leprásnak a paphoz kellett fordulni, aki felismerte a betegséget, és az volt a feladata, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket. A lepra a legszörnyűbb bélyeg volt. Ez a betegség gyökeresen megváltoztatta az ember életét. Senki nem akart a közelükbe menni. Egyedül, mindenkitől elhagyatottan tengették  ezek a szerencsétlenek az életüket egy eldugott barlangban. Élelemhez csak akkor jutottak, ha rokonaik gondoskodtak róluk. Jézus nem undorodott a leprásoktól, attól sem riadt vissza, hogy megérintse őket! Milyen jó lenne, ha minél többen megtudnák, mennyire szereti Jézus az embereket.

Jézus nem félt attól, hogy tisztátalanná válik, gyógyító kezét a leprások felé is kinyújtotta. Nehezen lehet ennél nagyobb szeretetet elképzelni.

 

Tanuld meg: Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. (II.Mózes 15,26b)

  


 

Július 15.  Máté 5.

Legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei Atyátok is tökéletes

Legyetek tökéletesek

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 5,48)

  

Ezen a kijelentésén Jézusnak már nagyon sokan megütköztek. Nem lehet senki sem tökéletes, gondolja nagyon sok ember. Ez olyan, mintha egy fuvaros lovat indítanánk az ügetőn. Szerencsétlen állat hamarosan belepusztulna a hajszába. Egy ilyen lovat aztán már hiába ütünk-verünk, hogy álljon fel, mert meg kell nyernie a versenyt.

Nincs annál elkeserítőbb, amikor egy hívő ember mindig alatta marad az elvárásoknak, amit saját maga vagy mások állítottak vele szemben. Akár az őrületbe is kergetheti az ember magát, ha saját erejéből akar megszabadulni bűneitől, mert ez úgysem sikerülhet. 

Nagy sándor, a macedón hadvezér, aki 350 évvel élt Krisztus előtt, sokat hadakozott a görögök, a perzsák, a szírek és az egyiptomiak ellen. Csatái nagyon nagy dicsőséget és hírnevet szereztek neki, ami ékes bizonyítéka annak, hogy a hadvezér hű maradt nevéhez. A Sándor név ugyanis azt jelenti, hogy tetterős férfi. Történt egyszer, hogy egy katonát hoztak a vezér elé, aki az egyik ütközetben gyáván viselkedett. Nagy Sándor erősen megfenyítette a katonát, és a nevét kérdezte. "A nevem Sándor, uram" - ejtette ki dadogva e szavakat a katona. Nagy Sándor éktelen haragra gerjedt: "Micsoda, te Sándor vagy?!"  

"Két lehetőséged van- folytatta a hadvezér - vagy a neved változtatod meg, vagy te változol meg, és hű leszel nevedhez."

 

Imádság: Uram, én mindig hitből akarok cselekedni. Mindenben követni akarlak téged. Ámen.

 


 

Július 14. Máté 5. 

Bizony mondom néktek, szeressétek az ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik benneteket üldöznek, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai!

...szeressétek az ellenségeiteket...


(Keresd ki a Bibliádból! Máté 5, 43-45)

Andrást  katona korában nagyon sokszor kigúnyolták. Hitetlen katonatársai nem hagytak ki egyetlen alkalmat sem, hogy valami gonoszságot ne tegyenek vele.

Gyakran megtörtént, hogy a reggelinél, amíg imádkozott, a többiek elcsenték tőle a kolbászt, és csak a kenyeret hagyták a tányérjában. A legtöbb kellemetlenséget mégis egy tagbaszakadt fiú okozta neki, akivel egy körletben aludt. Ez a fiú mindig felöntött a garatra, ha kimaradást kapott, és rendszeresen belekötött Andrásba, amikor visszament a laktanyába. Az egyik kimenő után, a körletben arra lett figyelmes, hogy András még nem alszik, hanem imádkozik. Ez annyira feldühítette, hogy hozzávágta a bakancsát, ami pont a fején találta el az imádkozó fiút. A dobás olyan szerencsétlenül sikerült, hogy András arcát elöntötte a vér. A nagydarab fiú, mint aki jól végezte dolgát, lefeküdt aludni.
 
Másnap reggel nem akart hinni a szemének. Bakancsa ott állt az ágya mellett, és csak úgy ragyogott. András így viszonozta a sok bántalmazást.

Katonatársát ez úgy megszégyenítette, hogy bocsánatot kért Andrástól. A két fiú ezután még barátságot is kötött, és András dolga is sokkal jobbra fordult. Új barátjával még Jézus Krisztusról is tudott beszélgetni.

 

Imádság: Jézus, olyan sok minden van még, amit meg kell tanulnom. A legnehezebb ezek közül az, hogy szeressem az ellenségeimet. Uram, ez csak a te Szent Lelked segítségével lehetséges. Ámen.

 


 

Július 13. Máté 5. 

Ne gondoljátok, hogy jöttem eltörölni a törvényt és a prófétákat, azért jöttem, hogy betöltsem azokat!

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.”  Máté evangéliuma 5:17.

Vannak, akik úgy vélekednek, a keresztényeknek nem kell betartaniuk a Tízparancsolatot, mert azt a zsidóknak adta Isten. A mai igénkben láthatjuk, hogy Jézus sokkal komolyabban veszi Isten rendeléseit, mint a farizeusok. nem csak akkor lehet megszegni a Tízparancsolatot, ha az ember öl, hanem akkor is, ha valakire haragszunk.ezzel Isten olyan magasra teszi a mércét, hogy bizton állíthatjuk, senki nem képes azt maradéktalanul betartani. Milyen gyakran haragszunk is valakire, milyen könnyen gyűlölködünk! elég, ha valakit megsértünk, ha valakire haraggal gondolunk.

Ez azt jelenti, hogy mindenki elkárhozik?

Hálásak lehetünk Istennek, hogy az üdvösség feltételét nem ahhoz szabta, hogy maradéktalanul eleget tegyünk a törvény rendelkezéseinek.

AZ EMBER CSAK KEGYELEMBŐL ÜDVÖZÜLHET! Jézus azért halt meg a kereszten, hogy Isten megbocsássa a mi bűneinket. Fellélegezhet az egész emberiség. És mi legyen a Tízparancsolattal? Ha Jézus új szívet adhatott nekünk, akkor nem kényszerből engedelmeskedünk a Tízparancsolatnak, hanem  örömmel szolgálunk Istennek. csak Jézus Krisztusban tölthetjük be a törvényt.

 

Imádság: Köszönöm, Uram, hogy te a bűneimről örökre elfeledkeztél, a legmélyebb tenger fenekére vetetted azokat. Irgalmasságodnak köszönhetem, hogy nem nekem kell elszenvedni a büntetést bűneimért. Köszönöm, hogy Fiad kereszthalála megmentett engem a kárhozattól, amit megérdemelnék. Ámen.

 


 

Július 12. Máté 5

Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy láthassák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítessék a ti mennyei Atyátokat.

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 5, 16)

 Úgy fényljék a ti világosságotok

Ha valakinek az élete világosságot áraszt, akkor mások is rátalálhatnak az útra. Egyetlen gyertya fénye a sötét mezőn akár egy kilométernyire is ellátszik. Te is lehetsz lámpás, de vigyázz, nehogy rossz irányba terelj másokat!
 
Egy keresztény iskola tanára egyszer el szerette volna  magyarázni a gyerekeknek, miként élhet valaki Istennek tetsző életet, és mit nem szabad tennie. Elmondta, hogy nem szabad lopni, nem szabad hazudni, és sok más bűnre is felhívta diákjai figyelmét. A tanár ellenőrizni akarta, hogy a gyerekek megértették-e, amit tanított nekik. Az egyik kérdést így fogalmazta meg: "Gyerekek, miért mondják rám az emberek, hogy én keresztény vagyok?" A tanár azt a választ várta, hogy amiatt, mert engedelmeskedik a Tízparancsolatnak. 

Senki nem akart a kérdésre válaszolni. 

Aztán, amikor már kínos lett a hallgatás, megkérdezte az egyik fiút, aki a következő választ adta: " Azért, mert nem ismerik a tanár urat az emberek."

A kisfiú tekintete elárulta, hogy szíve mélyéből jött, amit mondott. A tanár némán, megdöbbenve állt a gyerek előtt, most döbbent rá arra, hányszor büntette ezt a diákot igazságtalanul.
 
 
Imádság: Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem az én erőlködésemre van szükség ahhoz, hogy világítsak, hanem te vagy az, aki világítasz bennem. Ámen.

 


 

Július 11. Máté 5

Boldogok vagytok, ha háborgatnak és szidalmaznak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak rátok énértem.

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 5, 11-12)

Hallottál már Ézsaiás prófétáról? Ő volt az, aki Isten nevében jelentette ki az igazságot Jeruzsálem népének. Ézsaiás feladata nem volt könnyű. Gyakran kellet tűrni részeg katonatisztek szidalmazását, akiket azért feddett meg, mert gátlástalanul felvásárolták az árvák és az özvegyek földjeit. Ézsaiás nem hátrált meg, keményen ostorozta őket Isten  igazságával: "Jaj nektek, mert vagyonotok mind semmivé lesz, ezt mondja az Úr!" 

Egy főember már nagyon szeretne szabadulni a prófétától, és így akarja őt lerázni: "Menj a piactérre Ézsaiás, ott nagyobb a hallgatóságod, ott kiabálj!" A közel állók hahotában törnek ki, de ez még csak jobban felhergeli a prófétát. "Jaj nektek, akik korán reggel már részegítő italért rohangáltok, és hagyjátok magatokat megvesztegetni ajándékokkal, és földönfutóvá teszitek az özvegyeket és az árvákat!" - vádolja a jelenlévőket Ézsaiás. "Fogjátok meg!" - parancsolja az egyik katona. a legények azonnal  megragadják a prófétát, majd a város szélére cipelik,ahol belehajítják a szemétkupacba. Ézsaiás nem adja fel, feláll, és elindul újra a város felé, szutykosan és büdösen.
 
Micsoda megaláztatás ez a próféta számára! Micsoda lelkierő kell ahhoz, hogy újra talpra álljon. Kárpótolja Ézsaiást valaki azért, hogy elszenvedi a csőcselék röhögését, a rothadt zöldségeket, a záptojásokat, amiket a fejéhez vágnak?
 
Isten megígérte, hogy áldottak azok, akik mindenféle gyalázatot szenvednek el őmiatta. Ézsaiás tudta, hogy az Úr hívta el erre a nehéz feladatra.

 

Imádság: Uram, köszönöm, hogy te vigaszt nyújtasz mindenkinek, aki a te igazságodért szenved. Ámen.

 


 

Július 10. Máté 5.

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 5,7.)

 Boldogok az irgalmasok

Az irgalmas ember Istenhez hasonló. Az Úr, Mózes II. könyvének 36. részében, a 6. versben így beszél magáról: "Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú". Az Úr irgalma azt jelenti, hogy úgy veszi körül a gyermekeit, mint egy oltalmazó kéz. 

Volt egyszer egy kisfiú, aki elveszítette az édesanyját, és a nagymamájához került. Williams nagyon jó gyerek volt, csak egyetlen dolgot nem tudott megállni, ha csak tehette, mindig elcsent valamit. Szegény nagyanyja nagyon meg volt ijedve unokája miatt. "Ha ez a gyerek így folytatja, a börtönben fog kikötni" - sóhajtott fel fájdalmasan néha. Azt hitte, hogy ha valamivel ráijeszt a gyerekre, az majd visszatartja őt. "Williams, ha mégegyszer ellopsz valamit, egy forró kötőtűt teszek a kezedbe!" - fenyegette meg a fiút kétségbeesésében. 

Williams látta, hogy a nagymama elszánt, és egy darabig nem csent el semmit. Aztán egy napon, amikor már a tüzes kötőtű réme nem kísértett annyira, a fiú csak elemelt valamit. A nagymama szó nélkül hozta a kötőtűt, felmelegítette, jó erősen megmarkolta Williams kezét és a kezéhez nyomta azt, de nem a fiú kezéhez, hanem a saját kezéhez. 

Williams lesújtva állt a nagyanyja előtt. Szemébe a megbánás könnyei tolultak, és zokogva átölelte a nagymamát. A fiú soha nem csent el semmit többé.

 

Imádság: Uram, olyan jó, hogy te kegyelmes és irgalmas vagy. Amikor én büntetést érdemeltem volna, te megbocsátottál. Én nem mindig tudok irgalmas lenni, amikor valakivel haragba vagyok. Segíts nekem, hogy hozzád hasonló lehessek, és mindig úgy cselekedjek, ahogy te elvárod tőlem! Ámen.

  


 

Július 9.  Máté 5

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert megvíiasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
 
"Boldogok

(Keresd ki a bibliádból! Máté 5, 2-5.)

A lelki szegényeket úgy képzelik el legtöbben, hogy nem sok elképzelésük van a világ dolgairól, hogy az ilyen emberek fafejűek, csak az Istennel foglalkoznak.

Had meséljek el egy története, amelynek a főhőse egy ilyen "fafejű". A második világháborúban egy angol katonatiszt a németek fogságba esett, és a Bibliában keresett magának vigaszt.

Bibliája szinte már magától is kinyílott a 91. zsoltárnál, amiben Isten csodálatos gondoskodásáról olvashatunk a veszedelem idején. Ez az angol tiszt, akinek a szeme láttára haltak meg az emberek nap, mint nap, úgy imádkozott, hogy Isten őrizze meg az életét, mert neki szeretné szentelni azt.

Isten azt a bátorítást adta a 91. zsoltáron keresztül, hogy hazaviszi innen. Az angol tiszt komolyan vette Isten ígéretét. Fogta magát, és elindult haza. amikor a kapunál az őr a puskát rászegezve megkérdezte, hogy mit akar és hova megy, ő azt felelte, hogy a Legfelsőbb Hatóság védelme alatt áll. 
Ezek a szavak annyira meglepték az őrt, hogy félreállt az útjából, és a tiszt egyszerűen kisétált a fogolytáborból majd hazament Angliába.

Tanuld meg: Ti vagytok a világ világossága. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti Mennyei Atyátokat. (Máté 5, 14a, 15.)

  


 

Július 8.  Dániel 6

Daniel és az irás

Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden részében féljék és rettegjék Dániel Istenét. Mert ő az élő Isten és örökre megmarad, az ő országa meg nem romol, és az uralkodása mindvégig megmarad.

(Keresd ki a Bibliádból! Dániel 6.25-26)

Azok, akik összeesküdtek Dániel élete ellen, úgy pusztultak el, ahogy Dánielt akarták megölni, felfalták őket az oroszlánok. Dárius új parancsolatot hozott, amit a birodalom minden tartományában ki kellett hirdetni. A rendeletben az áll, hogy mindenhol tisztelni kell Dániel Istenét, az egy igaz Istent.

Dárius király felkéri barátját, Dánielt, hogy kísérje el szokásos napi sétájára a palota kertjében. Átöleli birodalma második emberének vállát, és arra kéri, meséljen el neki mindent részletesen arról a rettenetes éjszakáról az oroszlánok között.
Dániel mindent elmond készségesen, még a humoros oldaláról is próbálja megközelíteni a dolgot. Olyannyira, hogy a palota falai időnként a király jóízű kacagásától visszhangzanak.

A hívő ember, akit az Úr vezethet, mindig készen áll, hogy az Úr vezetéséről bizonyságot tegyen, Azt is mondhatnánk, hogy nincs annál nagyobb kaland, mint Istent követni. Ez nem mindig egyszerű, de a jutalma nem marad el, és ez a legfontosabb.


Imádság: Új Jézus, én téged akarlak követni mindenben. Szeretném, ha minél többekkel megoszthatnám az élményeimet, amelyeket veled szereztem. Köszönöm, Uram, hogy te a legnagyobb próbák idején is megőrzöl engem. Köszönöm, hogy nem kell előled semmit eltitkolnom, mert te megértesz engem,  hiszen te vagy a legjobb barátom. Ámen,

 


 

Július 7. Dániel 6

 

És kivették Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem volt rajta, mert hitt az ő Istenében.

 (Keresd ki a Bibliádból! Dániel 6, 23-24)

A király nem tud aludni, nyugtalanul járkál fel s alá hálószobájában. Egyfolytában csak barátjára, Dánielre gondol. "Lehet,hogy már régen meghalt" - gondolja a király. Mihelyst hajnalodik rögtön az oroszlánok barlangjához vezet az útja. A nagy követ türelmetlenül görgetik a szolgák, és amikor egy kis nyílás keletkezett, a király már kiáltja barátja nevét: "Dániel, meg tudott szabadítani az Istened?" Csend, csak egy hatalmas hímoroszlán ordít bőszen a sötétségben. A király a legrosszabbra gondol, és szomorú ábrázattal távozni készül, amikor egy ismerős hang szól utána: "Örökké élj király, az én Istenem egy angyalt küldött, aki befogta az oroszlánok száját. Nem esett bántódásom, mert ártatlan vagyok." Dárius megkönnyebbülten ölelte keblére Dánielt.

 

 

Imádság: Uram, én is mentem már szörnyű dolgokon keresztül az életemben, amiről senkinek nem mertem még beszélni soha. Kérlek, te gyógyítsd meg ezeket a sebeket, te töröld ki az életemből a fájdalmas emlékeket! Hadd tűnjenek el teljesen ezek a hegek! Szeretnék békességben lefeküdni, és nyugodtan aludni! Tudom Uram, hogy nálad békesség van. Ámen.

 


 

Július 6. Dániel 6

A te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, az szabadítson meg téged.

(Keresd ki a Bibliádból! Dániel 6,16)

 

Dániel az oroszlánok vermébenAz összeesküvők a perzsák és a médek törvényeire hivatkoznak, amelyek megváltoztathatatlanok. Mindenképpen el akarják veszíteni Dánielt, és úgy érzik elérkezett a rég várt alkalom, maga a király hozta ezt az ítéletet. Dárius nem tehet semmit, barátját ki kell szolgáltatnia az összeesküvői kényének kedvének, akik az oroszlánok közé akarják őt vetni.
A Barlang szájához egy nagy követ hengerítenek, amire a király pecsétjét teszik.

Dániel még soha nem élt át ilyen borzalmas éjszakát. Mindenhol veszély leselkedik rá a sötétből. Mindent átjár az oroszlánok ürülékének iszonyatos bűze. Hallja, amint a fenevadak ott lihegnek a közelében, amint néha összekapnak valamin, amire éktelen lárma kerekedik, Hörgés, morgás mindenhol. Néha, amikor elmegy mellette egy-egy oroszlán, érzi a testük melegét, a hatalmas izmokat. Csendben, megadással várja, hogy sorsa beteljesüljön.
Bármelyik pillanatban lecsaphatja egy hatalmas mancs, bármikor átharaphatják a torkát az éles fogak.


Imádság: Uram, előfordul, hogy mindenféle sötét dologra gondolok, melyek rémülettel töltenek el. sokszor nem tudok aludni, mert félek a sötétben. Köszönöm, Uram, hogy te megértesz engem. Köszönöm, hogy te élsz, és legyőzted a halált a félelemmel együtt. Ámen.


Július 5. Dániel 6.
 
Daniel imádkozott

Naponta háromszor leborult a térdeire és imádkozott

(Keresd ki a Bibliádból! Dániel 6,20)

Dániel a hír hallatán furcsállva vonja össze a szemöldökét: "Milyen esztelen törvény, nem lehet máshoz imádkozni csak a királyhoz, hiszen nincsen ember, aki ezt betartaná!" Egy kis idő múlva azonban Dániel rögtön rájön mi rejlik a rendelet mögött. Tudja, hogy ellene esküdtek egyesek össze.

De nem riasztja el őt attól, hogy ezután is háromszor naponta az Úrhoz kiáltson. Nem ijedt meg Dániel azoktól, akik ilyen gyáva módon törnek az életére. Ezt a tudtukra is adta, mert ugyanúgy nyitott ablaknál imádkozott, mint korábban. Az összeesküvők minden lépését lesik, de ez nem zavarja Dánielt.

Ne engedd te sem, hogy eluralkodjon rajtad a félelem! Hallottál már azokról a majmokról, akik baj esetén a sziklára menekülnek? Amikor jön az oroszlán, magasabb helyekre menekülnek, ahol az nem érheti el őket. Az oroszlán nem adja fel, ordítani kezd, amitől a majmok megijednek és ugrálni kezdenek. A nagy pánikban, ami kitör a majmok között, egy állatot biztosan lesodornak társai, akit már éhesen vár az oroszlán odalenn. Ha a majmokon nem lett volna úrrá a rémület, az oroszlánnak nem sikerült volna elkapnia egyet sem közülük. 

Az Úr a mi kősziklánk, nekünk nem kell félnünk. Az ördög nem tehet semmit Isten ellen.

Imádság: Uram, sokszor az apró dolgok is megbénítanak az imádságban. Sokszor az is, hogy későn kelek, és más dolgokat fontosabbnak tartok.
Sokszor csak nagyon fáradtnak érzem magam. Köszönöm, hogy a mai részben is arra akarsz engem tanítani, hogy az imádkozás nagyon fontos. Ámen.

 


 

Július 4.  Dániel 6

 

Dárius király örökké élj! Ha valaki harminc napig valamit kér valamely embertől, vagy istentől tekívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe.

Keresd ki a Bibliádból! Dániel 6, 6-7)

 Daniel

A király kissé meglepődve veszi tudomásul tanácsosai ügybuzgalmát. Az oroszlánbarlang hétpróbás gazemberek, valamint hazaárulók számára van fenntartva. Dárius gyanakodva mérlegeli a javaslatot: "Miért szerettek ezek meg engem ilyen hirtelen, miért akarnak nekem még nagyobb hatalmat megszavazni?" Kíváncsian fürkészi tanácsosai arcát, hátha a gondolataikba láthat. 

Az egyik főember arcátlan módon meghajtja magát a király előtt és hazug, hízelgő hangon a következőket mondja: "Mindenkinek meg kell tudnia ebben az országban, királyom, hogy te vagy a leghatalmasabb." 

Nincs senki, aki figyelmeztesse a királyt, hogy aljas ármány szövődik az ő részvételével, anélkül, hogy tudna róla. Dáriusnak egy kicsit gyanús az ötlet, de hiúsága felülkerekedik, pennát ragad, és aláírja a rendeletet. Nem is sejti, hogy legjobb barátja halálos ítéletét írta alá. 

Az ördög számunkra is állít fel csapdákat, amivel bukásunkat szeretné elérni. Sokszor tűnik ártatlan dolognak valami, ami aztán jóvátehetetlen következményeket  vonhat maga után. Nekünk tudnunk kell, hogy az Úr szeretetétől senki sem szakíthat el bennünket. Maradjunk mindig hűek Istenhez, és ne legyünk képmutató keresztények! Ne félj az emberektől, a Biblia is erre tanít: Csapda az emberektől való félelem, de aki az Úrban bízik, biztonságban van.

 

Imádság: Uram, olyan sokszor érzem úgy, hogy tőrt vetett nekem a Sátán, ilyenkor csak te tudsz engem megszabadítani és megnyugtatni. Ámen.

 


 

Július 3. Dániel 6 

Nem találtunk ebben a Dánielben semmi okot, hacsak nem találhatunk ellene valamit az ő Istene törvényében

(Keresd ki a Bibliádból! Dániel 6.5)

 Daniel

"A király szerint Dániel különleges ember, nem olyan, mint a többi" - mondja az egyik kormányzó. "Különleges!" - kiált fel erre a társa - "az a zsidó nem normális, te tudod, hogy naponta háromszor nyitott ablaknál imádkozik az Istenéhez?" Társa öntelt mosollyal szürcsölgeti a borát, és így szól: "Azért nincs minden elveszve, figyeljük minden lépését, és ha csak egy kicsi hibát is elkövet, lecsapunk rá." Az egyik satrapa nevetve legyint rájuk: "Na  akkor várhattok, amíg ősz nem lesz a szakállatok, mert Dániel mindenben tökéletesen ellátja a feladatát, pontos és megbízható." Aztán ugyanez a satrapa, komolyan elgondolkodva szép lassan hozzáteszi: "Hacsak nem..." "Mondd már, mi az..." - sürgetik a többiek. "Hacsak abban nem tudjuk őt megfogni, ahogy Istenét szolgálja." Óriási ötletként fogadták a Dániel elvesztésére szolgáló tervet. Mindannyian közelebb húzódtak kieszelőjéhez, hogy hallhassák. 

Bizony, nagyon sok ellenséges érzületű ember azt gondolja, hogy a keresztény ember gyenge pontja a hite. A hívő ember nem csinálhat semmit, mert az Isten mindent megtilt neki. 
Milyen sokan hisznek valami ehhez hasonlót. Azzal érvelnek, hogy sokkal nagyobb erőre van szükség, amikor az ember önmagában bízik.
Csak a hívő ember tudja igazán, hogy Istenbe vetett hitünk nem a gyenge pontunk, hanem a legnagyobb erőforrásunk. 

Imádság: Uram, te vagy a kőszikla, amelyre hitem épült. Ha viharok tombolnak körülöttem, szilárdan állhatok, mert te erősebb vagy minden viharnál. Köszönöm a boldogságot, amit benned nyertem. Ámen.

 


 

Július 2. Dániel 6

Akkor Dániel felülhaladta az igazgatókat és tiszttartókat, mivelhogy rendkívüli lélek volt benne. Úgy, hogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom felé.

(Keresd ki a Bibliádból! Dániel 6.3)

 

Babilon királyi palotájának legelőkelőbb termében összegyűlt a birodalom minden fontos embere: igazgatók, tiszttartók és különféle tanácsadók. 

Az államügyeket vitatják, miközben szolgák rohangálnak fel s alá, hogy hűsítő italokat szolgáljanak fel. 

Mindenki meglepődik, amikor a terem ajtaján a függönyt félrebillenti a meleg nyári szellő, és a palota kertje felől közeledni látják a királyt Dániellel az oldalán. 

"De hiszen az a zsidó fogoly" - súgják egymásnak többen csodálkozva. Mindenki döbbenetére a hatalmas Dáriusz barátságosan átkarolja Dániel vállát, és bizalmas hangnemben beszélgetnek egymással. 

Az egyik tanácsadó, aki nem szerette az izraelitákat, gúnyosan sziszegi a fogai között - "Nézzétek, hogy mosolyog a királyra ez a zsidó!" A babiloni urak körében teljes az elképedés.

Villámgyorsan terjed a hír közöttük. A király őt akarja megtenni alkirállyá. Minek köszönhette ezt a nagy bizalmat Dániel. Azt olvashatjuk, hogy különleges lélek lakozott benne. Az Úr foglalhatta el az első helyet az életében. Mindenben Isten tanácsát kérte ki, ami képessé tette őt arra, hogy a rábízott emberek életével bölcsen bánjon.

Ez bizony nagyon sok babiloni hatalmast iriggyé tett.

 

Tanuld meg? Az emberektől való félelem tört vet, de aki bízik az Úrban, kiemeltetik.(Példabeszédek 29,25.)

 


 

Július 1.  Dániel 3

(Keresd ki a Bibliádból: Dániel 3,28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szólott Nabukodonozor és ezt mondta: Áldott ezeknek az Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit.

Különös dolog történt. Nabukodonozor dicséri Izrael Istenét. Belátja a király, hogy az Úron kívül nincs más isten, aki megszabadíthat.

Ezután az eset után újabb rendeletet ad ki, csakhogy most nem a saját arcképének imádatát rendeli el, hanem az Úr tiszteletét. Ezentúl senki nem beszélhet tiszteletlenül az Úrról, különben felnégyeltetik és vagyonát elkobozzák. Nabukodonozor csak így tudta elképzelni az Isten és ember kapcsolatát. Hogyan is tudná máshogy,  hiszen korának legrettegettebb uralkodója volt. 

Amikor leszállt az este, a király palotájának keleti erkélyére lépett. Vajon a napistenhez imádkozott-e még mindig? 

Ez örökre titok marad. Azt viszont láthatta Nabukodonozor, miként igyekeztek a távolban az emberek haza családjaikhoz. Látta, amint a kereskedők a rakományt igazítják a tevéken, hogy a birodalom legszélső határaiba árut vigyenek, és a király tudta, hogy ami itt történt ezen a mai napon, hamarosan az egész királyság előtt nyilvánvaló lesz. Mindenki arról fog beszélni, hogy az Izrael Istenénél nincsen hatalmasabb. Nabukodonozort most éppen az a hatalmas bálvány emlékeztette tévedésére, amit saját csalhatatlanságának állíttatott. Nagyon nehéz belátni a tévedéseket.De ha megtettük, megkönnyebbülünk büszkeségünk terhétől, és szinte megújulunk.

 

Imádság: Uram, olyan nehezen látom be a hibáimat. Kérlek, bocsáss meg ezért nekem! Ámen.

 


 forrás: The Answer  Foundation