Bibliai útmutató gyermekeknek az év minden napjára

 Január Február  Március  Április Május Június    
 Július      Augusztus Szeptember Október   November December

 OKTÓBER

 

 

Október 31.
Máté 22.

Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

(Keresd ki a Bibliádból! Máté 22,36)

Ezen a napon emlékezik a kereszténység egy része a  reformációra. Ez a szó nem fordul elő a szentírásban, de éppen az Ige alapján való újraformálódásra és az igéhez való igazodásra van szükségünk. Az egyház a maga történelme során sokszor letért az Ige útjáról, és inkább a körülményekhez igazodott, mint Isten szavához. az egyház csak a Bibliához igazodhat, nem az ahhoz kötődő hagyományokhoz. A hívő embert nem a divat, az elvárások a közízlés vagy közszellem vezérli hanem Isten Igéje és a szentlélek. Ha én szeretem a szüleimet akkor tudom, hogy mi tetszik nekik, és mi nem kedves számukra. Nem kérdezem lépten-nyomon őket, mert megtanítottak már sok mindenre. Istent sem fogjuk minden lépésünkkel imádságban megkeresni, vagy nem fogunk minden döntésünk előtt imádkozni - "Uram, menjek át most az úton - igaz, hogy piros a jelzőlámpa" - , mert tudom, hogy nem fog feltétlenül megóvni a balesettől. ezért adta a szeretet parancsát is, ami feloldja a sok ószövetségi tilalmat. "Szeress, és tégy amit akarsz" - mondta szent Ágoston.


Imádság: Köszönöm Istenem, hogy te nem tiltasz, hanem megengedsz! Köszönöm a szeretet szabadságát. Ámen.


Október 30.
ApCsel 1

Hanem vesztek erőt, minekutána a szent Lélek eljő reátok, és lesztek nekem tanúim.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 1, 4-8)

 
Jézus, miután feltámadott, még negyven napig volt itt a földön. Ez idő alatt meglátogatta a tanítványokat többször is, és beszélt velük. Jézus megbízta a tanítványokat az evangélium hirdetésével, hogy minden ember hallhasson az örömhírről. Ehhez az óriási feladathoz a saját erejük nem lett volna elég.
Ezt Jézus is tudta, és megígérte nekik a szent Lelket, aki majd megadja ehhez az erőt. A tanítványoknak egészen addig Jeruzsálemben kellett maradniuk, amíg a szent Lélek ajándékát meg nem kapták.
Sokan hitték már akkor is, hogy az Isten országa hamarosan elérkezik, mert számtalan jel mutatott arra. Azt hitték, hogy megszabadulhatnak a római rabigától, és Jézus lesz Izrael királya. Jézus, viszont, az egész világot meg akarta menteni, és a tanítványokat is erre készítette föl.
Még napjainkban is van lehetőségük az embereknek rendezni a dolgaikat Istennel. Isten üzenete ma is érvényes. Milyen nagy utat tett meg az evangélium azóta! Nincs olyan része a földnek, ahol ne hirdették volna az örömhírt.
Te is lehetsz apostol, te is hirdetheted, hogy Isten kegyelmes, és Jézusért megbocsátja minden bűnünket. Lehet, hogy most csak a barátaid között kell az evangéliumról beszélned, de ki tudja, még távoli országokba is küldhet az Úr, ha felnősz.

Imádság: Uram, olyan jó tudni, hogy a te országod már közel van. Adj nekem bátorságot az evangélium hirdetéséhez, hogy minél többen megmenekülhessenek az ítélettől! Ámen.

Október 29.
ApCsel 1

Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról a dolgokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani.

(Keresd ki a Bibliádból! ApCsel 1, 1-3)

Egy olyan részt fogunk olvasni az elkövetkezendő hetekben, amely az apostolok tetteiről számol be. Az Apostolok Cselekedeteit szintén Lukács írta. Már olvastunk egy olyan részt, aminek Lukács volt a szerzője. Meg tudnád mondani, hogy melyik volt az a rész?
Az Úr Jézus mennybemenetele után az apostolokra itt a földön még rengeteg munka várt. Ha elolvasod az első fejezet 13. versét, akkor látod, hogy egy kivételével, ugyanazok a nevek vannak felsorolva, mint akik Jézust is követték. Egyedül Júdás nincs már a tanítványok között.
Amíg az Úr itt a földön járt, a tanítványok követték őt, és tanultak tőle. Bizony sok minden t meg kellett tanulniuk, hogy később el tudják végezni azt a munkát, amit Isten bízott rájuk.
Meg kellett tanulniuk  az alázatot, a szeretetet.
Amikor az Úr visszatért a mennyekbe, azzal bízta meg a tizenkettőt, hogy menjenek el széles e világra, és hirdessék az evangéliumot minden népnek. A tanítványokból apostolok lettek, akik Isten üzenetét vitték az embereknek.

Tanuld meg: Hanem vesztek erőt, minekutána a szent Lélek eljő reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában és Samáriában és a földnek minden végső határáig.(ApCsel 1,8)Október 28.
János 14-15

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.

(Keresd ki a Bibliádból! Jáos 15, 12-13)

A barátság az egyik legértékesebb dolog az életünkben. Egy igazi baráttal a legnagyobb titkainkat is meg merjük osztani. Szinte belebetegszik az ember, ha egy ilyen barát máshová költözik. Igaz, hogy a barátok vitatkozni is szoktak, de a bajban mindig segítenek egymásnak.

A mai részben azt olvashatjuk, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja  barátjáért. A múlt században még teljesen megszokott volt, ha a tanulókat testileg megfenyítették. Az egyik ilyen múlt századi iskolában egy tanár azzal próbált rendet tartani, hogy kifüggesztett egy tíz pontból álló listát, ami ellen nem volt szabad véteni.  Ha valaki lopott tíz vesszőcsapást mértek a fenekére. A szabályok meghozták az eredményt, mert csak nagyon ritkán került elő a vessző. Egyszer aztán valakinek eltűnt a tízóraija. Egy olyan kisfiú csente el a másik tanuló elemózsiáját, aki nagyon szegény volt, és az éhség vitte rá a lopásra. A szabály az szabály, gondolta a tanár, és felszólította a kisfiút, hogy jöjjön a katedrára. A tanár már éppen emelte a vesszőt, amikor a kisfiú legjobb barátja felugrott, és azt kiáltotta, hogy inkább őt verjék meg. Ez a bátor gyerek azzal érvelt, hogy ő sokkal jobban bírja az ütéseket, mint csenevész barátja. Mindenkinek könnyet csalt a szemébe ez a szép jelenet. a diákok soha nem felejtették el, hogy volt egy osztálytársuk, aki magára vállalta a tíz vesszőcsapást  a legjobb barátja helyett.

Imádság: Uram, te magadra vállaltad a büntetést, amit én érdemeltem volna meg. Uram, te vagy a legjobb barátom, mert ezt senki más nem tenné meg értem. Segíts abban, hogy én is hű barátja lehessek másoknak. Ámen.

 


Október 27.
János 14-15

Én vagyok a  szőlőtő, ti a szőlővesszők

(keresd ki a Bibliádból! János 15, 5-6)

Élt egyszer 1500 körül egy német szerzetes, akit úgy hívtak, hogy Luther Márton. Kevés ember próbált olyan kétségbeesetten szabadulni bűneitől, mint ő. Mindent megpróbált annak érdekében, hogy elnyerje az üdvösséget. Megpróbálta jó cselekedetekkel megváltani lelki békéjét, de még saját testét is ostorozta a megtisztulás reményében. Rómában térden csúszott végig azon a márványlépcsőn, amit Pilátus lépcsőjének neveznek. Térdei teljesen kisebesedtek, de az áhított lelki nyugalmat csak nem találta meg. Isten megszánta Luthert, és megszólította őt: "Márton, te nem harcolhatod ki az üdvösségedet, én akarom a te bűneidet megbocsátani." Ez gyökeres változást hozott Luther életében. Az embereknek arról kezdett el beszélni, hogy csak hit által lehet üdvözülni. Hamarosan híre ment annak, amit ez a szerzetes hirdetett, és rengetegen akarták hallgatni őt. Ez nagyon nem tetszett az egyház vezetőinek, és a pápa kiközösítette őt. Könyveit mind máglyára vetették, és őt megbélyegezték, ami azt jelentette, hogy senki sem tarthatta vele a kapcsolatot. Luther a Biblia szerint cselekedett. Nem hirdetett nehéz tanokat, csak egyszerűen arról beszélt, amit Jézus is mondott. Jézus azt mondta, hogy mi vagyunk a szőlővessző. Nekünk nem kell erőlködni, hogy  gyümölcsöt teremjünk, az a feladatunk, hogy mindig Jézusban maradjuk, mint ahogy a szőlővessző is a szőlőtőkén marad, mert az csak akkor hozhat gyümölcsöt.

Imádság: Uram, add, hogy gyümölcsöző életet élhessek. Köszönöm, hogy nekem nem kell erőlködni. Azt szeretném, ha a hitem gyümölcsei téged dicsőítenének. Ámen


Október 26.
János 14-15

Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. 

(Keresd ki a Bibliádból! János 14,27)

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy az Isten békessége minden értelmet meghalad. Ez azt jelenti, hogy ésszel fel nem fogható, logikusan nem magyarázható.

Amikor az emberek békéről beszélnek, ezalatt azt értik, hogy nincs háború.

Jézus békessége ennél sokkal több. Jézus békéje nyugalmat ad nekünk a veszekedő, dühöngő emberek között. Biztos sziget a legnagyobb viharok idején. Békességünk lehet, amikor más fél, mert jó a kapcsolatunk Istennel. A hitünk horgony. Isten békességét nem kezdheti ki semmi sem.

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy a viharos tenger akárhogy tombol is, nem léphet ki a medréből.

Az ördög úgy járkál közöttünk, mint az "ordító oroszlán, keresi azokat, akiket elnyelhet", mondja egy másik helyen a Szentírás. De nekünk nem kell félni, mert Jézus békességet adott a szívünkbe.

Imádság: Uram, annyi békétlenség van ebben a világban. Olyan sok a bűn és a gyűlölet, ami az embereket rettegésben tartja. Köszönöm, hogy ebben a gonosz zűrzavarban is békesség lehet a szívemben, a te békességed. Ámen.


Október 25.
János 14-15

 Ha valaki szeret engem, akkor megtartja az én parancsolataimat.

(Keresd ki a Bibliádból! János 14, 23-24)

Ha szorgalmasan tanulod a vasárnapi aranymondásokat, akkor egyre több kincset gyűjtesz magadnak. Milyen jól is jön sokszor, ha az ember fontos részeket fejből tud idézni. amikor a sátán kísért valamivel, Isten eszedbe juttathatja azt az igét, és elűzheted magadtól a gonoszt. Lehet, hogy nincs önbizalmad, és azt hiszed, neked gyenge a memóriád. Isten ebben is tud segíteni neked, csak kérned kell őt. 

Egyszer egy nagymama szívügyének tekintettem hogy unokái kívülről tanuljanak meg idézeteket. Aki ügyesen visszamondta a tanulni valót, mindig kapott valami ajándékot. Betty még csak kétéves volt, és általában a járókába tették, hogy le ne rántson valamit egy óvatlan pillanatban. Betty mindig nagyon figyelt, amikor a nagymamája felolvasott.

Egyszer a nagymama arra akarta rávenni a kislányt, hogy mondjon vissza egy rövid verset. A kislány határozottan azt mondta, hogy nem. A nagymama nem adta fel, úgy gondolta, ha valaki ki tudja mondani azt, hogy nem, az más szavakat is ki tud ejteni. Megmutatott egy szép képet a kislánynak, és azt ígérte neki, hogy ez az övé lesz, ha utána mondja a 23. zsoltár egyik sorát. A kislány csak annyit tudott mondani, hogy "páttor", ami annyit tett volna, hogy pásztor. 

A nagymama erőfeszítéseit siker koronázta. Betty hamarosan kívülről el tudta mondani az egész 23. zsoltárt, igaz egy kicsit selypítve.

Imádság: A te igéd élő, Atyám. A te igéd meg tudja gyógyítani a sebzett lelket. Ámen.

 


Október 24.
János 14-15

Még nagyobb csodákat is fog cselekedni. 

(Keresd ki a Bibliádból! János 14,12-14)

Ez azt jelentené, hogy mi nagyobb csodákra leszünk képesek, mint Jézus? Ez hihetetlen! Hiszen Jézus megnyitotta a vakok szemeit, visszaadta a hallását a süketeknek, még a halottakat is feltámasztotta! Hogyan lehet ezeket a csodákat túlszárnyalni?

Jézus nem úgy gondolta, hogy mi is halottakat fogunk feltámasztani.

Az igehirdetés és a bizonyságtevés, amit minden hívő ember végezhet, akár ezerszeres gyümölcsöt is teremhet. Az a kis mag, amit te vetettél, lehet, hogy néhány éven belül, a százszorosát is meg fogja teremni.

Ez úgy lehetséges, hogy Jézus elküldte nekünk az ő Szent Lelkét, aki erőt és bölcsességet ad ehhez a munkához.

Az Úr ahhoz is bölcsességet adott követőinek, hogy világméretekben gondolkozzanak. Misszionáriusok a világ olyan helyeire is eljutottak, amelyre az emberek Jézus idejében még csak gondolni se mertek volna. Mind ezt a csodát az Úr tette számunkra lehetővé, hogy mindenkihez eljuthasson az örömhír.

Imádság: Uram, olyan boldog vagyok, hogy a te népedhez tartozom! Ne engedd, hogy mindazt, amivel elhalmoztál, csak a saját örömömre használjam föl, hiszen emberek milliói járnak még mindig a sötétségben! Bocsásd meg, hogy ilyen önző vagyok. Hadd munkálkodhassak én is örömmel a te országodért! Ámen.


Október 23.
János 14-15

 Mi módon tudhatnánk az utat?

(Keresd ki a Bibliádból! János 14,4-6)

Valahova több úton is el lehet jutni. Különböző közlekedési eszközöket lehet igénybe venni: Mehet az ember főútvonalakon, mellékutakon, hegyi ösvényeken. Napjainkra már az is valósággá vált, hogy számítógép előtt ülve jussunk el a világ minden pontjára. Istenhez mégis csak egy út vezet! Jézus maga ez az út! Ezt az utat nem mi építettük, hanem az Atya jelölte ki. Egyszer valaki azt mondta, hogy ha beomlik egy bánya, akkor csak egyetlen út járható, és az az út mindig nagyon keskeny, szinte csak repedésnyi. Ezen az útvonalon kell megoldani a sebesültek mentését is.

Mennyire hűen fejezi ki ez a példa az ember és Isten kapcsolatát! Világunkban annyira eluralkodott a gonoszság, hogy mindent el kell követni azért, hogy Istenhez  visszatalálhassunk. Egyedül Jézuson keresztül menekülhetünk meg az összeomlás előtt álló világunkból. A filozófiák, a bölcseletek és a különböző tanok mind zsákutcák. Egyedül a keskeny úton juthatunk ki ebből a káoszból!

Imádság: Uram, a te szereteted megtalált engem. Te mindenkit ki akarsz menteni ebből a bűnös világból. Könyörülj azokon, akiknek az élete az összeomlás előtt áll! Küldj minket, keresztényeket a aratásodba, hogy minél több lelket menthessünk meg! Ámen.


Október 22.
János 14-15

 Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott lehessetek ti is.

(Keresd ki a Bibliádból! János 14, 1-3)

Milyen lesz vajon a mennyország? Biztosan te is gondoltál már erre. Ott lesznek vajon majd szeretteink is? Egy kisfiú úgy gondolta, hogy a mennyországban egész nap fehér köntöst kell viselnie, és szüntelenül hárfáznia kell. Megértjük, azt hiszem, hogy nem volt túlságosan elragadtatva a mennyei hazáról.

A mennyországról valójában  nem tud senki túl sokat. Annyit tudhatunk, hogy az a gyönyörűség, ami ott fogad bennünket, minden elképzelést meghalad.

A mennyország a hívő ember igazi otthona. Egy cigány ének ezt mondja erről:  "Haza, haza, a mennyekben van lelkünk otthona."A földön idegenek vagyunk, sokkal több bánat ér bennünket, mint öröm.

John Bunyan írt egy könyvet, mely a keresztény ember földi vándorútjáról szól. A könyv főhőse Krisztián, aki a pusztulás városából akar eljutni a mennyeknek kapujába. sok mindennel kell megvívnia útján. Egyszer egy óriással, akit úgy hívnak, hogy Kétségbeesés, másszor pedig a kétkedés várán kell túljutnia.

Nem kell egyedül vándorolnia, kedves barátokra tesz szert útján, és végül bemehet az örök világosság országába, ahol megpillanthatja Jézust, a város urát.

Tanuld meg: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak általam. (János 14,6)


Október 21.
János 11

 Meg sem gondoljátok, hogy jobb nekünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen.

(Keresd ki a Bibliádból! János 11, 47-51.)

A főpap maga sem tudta, hogy próféciát mondott: Jobb, ha egy valaki hal meg a népért, minthogy az egész nép elvesszen. Van egy történet, amelynek főszereplője egy keresztény fiú, akinek a neve Nobu.

Nobu nősülés előtt állott éppen, és menyasszonyához készült vonattal. A vonattal baleset történt. Az a vagon, amelyben Nobu is volt, levált a többi kocsiról, amikor a mozdony egy hatalmas emelkedőre  húzta fel a szerelvényt. Nobu kocsija egyre nagyobb sebességgel haladt hátrafelé a lejtőn. Mindenki pánikba esett, sokan voltak, akik visítottak, ordítottak.

Nobu Istenhez fordult segítségért. Eszébe jutott, hogy a vagon folyosóján van egy kézifék. Nem vesztegette az időt, hanem gyorsan kiszaladt, és elkezdte fékezni a kocsit. Próbálkozása eredménnyel járt, mert a szédületes tempó alább hagyott.

A kocsi még így is nagyon gyorsan gurult, és egy olyan éles kanyarhoz közeledtek, amit biztosan nem sikerült volna ilyen sebesség mellett bevenni.

Nobu a saját életét áldozta föl: a vonat elé vetette magát, hogy a többi utas megmeneküljön.

"Jobb, ha egy ember hal meg, mint mindenki" - gondolta Nobu. Így adta értünk az életét Jézus is, hogy az emberiség megmeneküljön a kárhozattól.

Imádság: Atyám, fel se lehet fogni, hogy te az egyszülött Fiadat áldoztad fel értünk. Úr Jézus, te önként haltál meg a kereszten értünk. Uram, nagyon hálás szeretnék lenn ezért. Ámen.

 


Október 20.
János 11

Lázár jöjj ki! 

(Keresd ki a Bibliádból! János 11, 43-44.)

Mi történhetett vajon a sírkamra sötét belsejében? Micsoda erő állíthatta talpra Lázárt, hiszen a temetésen tetőtől talpig becsavarták. Még egy egészséges élő ember se tudta volna végtagjait behajlítani. Jézus szól, és Lázár életre kel. Semmi sem tudja visszatartani. Mit érezhetett, amikor a fényre lépett, és meglátta az összesereglett embereket. Mit érezhettek az emberek, amikor látták Lázárt kijönni a sírból? Biztos voltak, akik sikoltottak, úgy megijedtek.

Jézus a nagy riadalom közepette csak nyugodtan ennyit mondott: "Oldozzátok el!" Hány megkötözött ember van ebben a világban! Sokkal erősebbek a köteleik, mint Lázáré voltak. a kötözöttségek rabszolgává teszik az embert.  Mennyi ember szeretne szabadulni az alkoholtól, a dohányzástól vagy a kábítószerekről, de próbálkozásaik sorozatos kudarcba fulladnak! Ezek a bilincsek szinte észrevétlenül kerülnek az ember kezére. Ártatlannak tűnő italozgatásik, egy-két szívás a társaság kedvéért, egy kis marihuána, mert már annyian kipróbálták. Aztán a következő alkalommal már jól is esik, míg el nem jut az ember odáig, hogy nem is tud meglenni nélkülük. Vigyázz, nehogy becsapjon a Sátán! Isten kegyelmes, és azok is megszabadulhatnak kötelékeiktől, akik erre saját erejükből már nem képesek. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki hittel segítségül hívja őt, az megtapasztalja a szabadulást.

Imádság: Uram, segíts, hogy nemet tudjak mondani a kísértésekre, már az elején! Szabadítsd meg azokat a gyermekeket, akik különböző szereket használnak, vagy isznak és dohányoznak! Ámen.


Október 19.
János 11

Nem megmondtam nektek, ha hisztek, meglátjátok az Isten dicsőségét. 

(Keresd ki a Bibliádból! János 11, 39-40.)

Jézus idejében az volt a szokás Izraelben, hogy a sírkamrákat egy hatalmas sziklával torlaszolták el. Jézus sírjának bejárata elé ugyanilyen nagy követ hengerítettek. Nem volt könnyű ezeket a hatalmas szikladarabokat mozgatni. Ez bizony azt jelképezte, hogy az élet és a halál ilyen távol vannak egymástól.

Gyakran érezzük úgy, hogy rokonaink, barátaink elérhetetlenek számunkra, amikor Istenről beszélgetünk velük. Sok akadály gördül az elé, hogy megérinthesse őket az, amit mondunk nekik. Tele vannak kellemetlen emlékekkel, rossz tapasztalatokat gyűjtöttek a gyülekezetekben, rengeteg emberben csalódtak. aztán ott vannak a mindennapi élet gondjai, a pénz hajszolása. Mind-mind egy-egy legyőzhetetlennek látszó akadály Isten és az emberek között. Sajnos mi magunk is lehetünk ilyen otromba nagy kövek Isten és az emberek között, ha cselekedeteink teljesen mást mondanak, mint amit hirdetünk. "Vegyétek el a követ!" - mondja az Úr. A kő elgördül, és megtörténik a csoda. Mi is átélhetjük a feltámadás csodáját, ha elgörgetjük a köveket az emberek elől, hogy Jézushoz jöjjenek. Jézus mindenkit meg tud ajándékozni az örök élettel.

Imádság: Uram, bocsáss meg nekem,hogy miattam megy el mások kedve a te követésedtől! Kérlek, tölts el engem szeretettel, hogy szolgálhassak az embereknek, és minél többen térjenek meg! Ámen.


Október 18.
János 11

Jézus sírt.

(Keresd ki a Bibliádból! János 11, 33-35)

Ez a legrövidebb szakasz a Bibliában: Jézus sírt. Jézus nem egy idegen bolygóról származó lény volt, akinek nem voltak érzelmei.
Mindent átérzett, amíg közöttünk élt. Tudott örülni, és sírni. Gyötrődött a Gecsemáné kertben, haragudott a kereskedőkre a templomban. Amikor szomorú vagy, és nem tudod visszatartani a könnyeidet, a Megváltó együtt sír veled. Isten nem tudná, hogy mit jelentenek az érzelmek? Hiszen mi mindannyian a teremtményei vagyunk. A saját képére formált minket.
Milyen sokan sírnak ebben a világban, és próbálnak vigasztalást találni. Hány ember siratja szeretteit, mert áldozatául esnek valamilyen értelmetlen háborúnak! Hány ember siratja otthonát, amiből csak egy romhalmaz maradt, mert egy értelmetlenül kilőtt lövedéknek útjában volt! Hány embernek könnyes a szeme, amikor gyermekének egy falat kenyeret sem tud adni, mert mindent elpusztított az aszály, vagy a gonosz politikusok mindent behajtottak a néptől!
Jézus előre megmondta, hogy a világban az utolsó időkben megnő a nyomorúság. Az Urat szomorúság tölti el, ha ezekre a szenvedésekre tekint, ő tudja, hogy mi a szenvedés, és meg tud vigasztalni téged.

Imádság: Uram, olyan sokszor sírok amiatt a sok szenvedés miatt, ami a világban van. Köszönöm, hogy te meg tudsz vigasztalni engem. Adj nekem több szeretetet, hogy én is enyhíthessek mások fájdalmán! Ámen.

  


Október 17. János 11
(Keresd ki a Bibliádból: János 11, 25-26) 

Hiszed-e ezt?


Jézus nem csak életet ad, hanem ő maga az élet. Első hallásra furcsának tűnik ez a kijelentés, de a különbség lényeges. Amikor meghal valaki, akit nagyon szerettünk, nagyon szomorúak leszünk. Mi más vigasztalhatná az embert, mint a feltámadásba vetett hit, ami lehetővé teszi számunkra, hogy szeretteinket újra láthassuk.

Sokan bolondságnak tartják a feltámadást, pedig a Biblia nem hazudik. Azt olvashatjuk benne, hogy Jézus támadt fel elsőnek a halottak közül, és hozzá hasonlóan, mi is feltámadunk. Ha ebben nem hiszünk, akkor az egész hitünk nem ér semmit, hisz az élet csak csupa kísértés és próba számunkra.

Mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, az utolsó napon fel fog támadni, és csodálatos új testet kap Istentől. Azok, akik megélik az Úr visszajövetelét, itt a földön tapasztalják meg mindezt. A Korintusiakhoz írott levélben így olvashatunk erről: "Mindnyájan nem halunk meg, de mindannyian elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombitaszóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban,  és mi elváltozunk". (1 Korintus 15, 51-52.) Jól teszed, ha kívülről is megtanulod ezt az igét, még sok bátorítást adhat neked.

Imádság: Uram, olyan jó tudni, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Neked szeretném az életemet teljesen szentelni. Sokszor nem találtam vigaszt, amikor valaki meghalt a szeretteim közül, és nagyon féltem a haláltól. Köszönöm, hogy te a halált is legyőzted, és többé nem kell félnem. Ámen.

 


Október 16. János 11
(Keresd ki a Bibliádból: János 11, 4-5)

Ez a betegség nem halálos.


Ez a betegség azért van, hogy Istent dicsőíthessék majd az emberek. Bizony értetlenkedve néznének legtöbben arra, aki valami ilyesmit mondana egy súlyos betegről. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Ő mindig tudja, hogy mit akar tenni, még ha azt nem is értjük. Egyszer egy hívő ember azt mondta, hogy ilyenkor lehetünk a legbensőségesebb kapcsolatban Istennel.

Ludwig Nomensen nem tehette ugyanazt, mint a többi gyerek. Amíg mások boldogan ugrándozhattak, játszhattak a szabadban, addig neki a szobában kellett maradni lábsérülése miatt, amit egy balesetben szerzett. Milyen szörnyű egy gyereknek hosszú ideig ágyban feküdni! Egy karácsony estén, amikor mindenki elment a templomba, ő is elővette a család Bibliáját. Éppen azt a részt olvasta el, ahol Jézus azzal biztatja tanítványait, kérjenek bármit az ő nevében. Amikor édesanyja hazajött, izgatottan kérdezte meg tőle, vajon ez tényleg igaz. Édesanyját meglepte a kérdés, de egy kis habozás után azt mondta, hogy természetesen igaz, hiszen maga Jézus mondta ezeket a szavakat. Ludwig komolyan vette Isten ígéretét. Áhítattal kulcsolta imára kezét, és ezt kérte Istentől: "Uram, hadd legyek megint egészséges, és hadd legyek misszionárius." Az Úr meghallgatta az imáját. Isten rajta keresztül, százezreken könyörülhetett. És mindez egy beteg gyermek megtérésével kezdődött!

Imádság: Uram, adj nekem bölcs szívet, hogy tudjam, mi a célod az életemmel ebben a világban! Légy velem mindig, akár egészséges vagyok, akár beteg! Ámen.

  


Október 15. János 11
(Keresd ki a Bibliádból: János 11, 1-3)

Uram, akit szeretsz beteg.


A vakok nevét, akinek Jézus visszaadta a szemük világát, a halottakét, akiket feltámasztott és a sok betegét, akiket meggyógyított, nem említi meg a Biblia. Most viszont egy olyan emberről van szó, akit Jézus személyesen ismert. Mária, Márta és Lázár, akik Betániában laktak, barátai voltak. Mária volt az, aki drága olajjal kente meg a Megváltó lábát. Jézushoz nagyon közel álltak ezek a kedves emberek. Lehet, hogy többször étkezett és aludt náluk, és jókat beszélgettek.

Az igazi barátok keresik egymás társaságát, szívesen osztják meg gondolataikat, vagy vigasztalják egymást, ha arra szükség van. Mária és Márta rögtön Jézusért küldtek, amikor testvérük súlyosan megbetegedett. Tudták, hogy a doktorok már nem segíthetnek, de Jézusban töretlen volt a hitük.

Mi is bármikor elmondhatjuk az Úrnak, hogy mi a panaszunk. Ő ugyanúgy szeret minket, mint Máriát, Mártát és Lázárt. Nincs olyan baj, amiben Isten ne tudna segíteni nekünk.

Tanuld meg: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is él. (János 11, 25.)

 

 


Október 14. János 9
(Keresd ki a Bibliádból: János 9, 35-38)

Hiszek Uram! és imádta őt.

Hiszek! Milyen fontos ez az egyszerű szó. Még ma is csak a Hiszekegynek nevezik az Apostoli Hitvallást.
Minden hívő ember ismeri, és hetente elmondja a templomban. Megerősíti a testvéreket, ha hallják, hogy mások is ugyanazon a hiten vannak.
Az Apostoli hitvallás így szól:

Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban az ő egyszülött Fiában, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, és szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt, és ül az Atyaisten Jobbja felől. Onnan lesz eljövendő megítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek a Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a halottak feltámadását és az örök életet.

Imádság: Uram, köszönöm, hogy megajándékoztál a hittel. Olyan jó, hogy másokkal közösen megvallhatom a hitemet. sok bátorítást ad nekem, hogy rajtam kívül még milliók tesznek vallást a hitükről, ugyanarról a hitről, amit én is kaphattam tőled. Köszönöm neked az apostoli Hitvallást is. Ámen.
 
Október 13. János 9

(Keresd ki a Bibliából: János 9, 34)

És kivetették őt.

Egy embert kihajítanak a zsinagógából! Az emberek az öklüket rázzák, és amikor a szerencsétlen a földre huppan, mindenki hangos hahotába tör ki. "Megérdemelte!" - kiáltják többen is. "Menjen, keressen vigasztalást annál a Jézusnál!" - lehetett hallani a dühödt hangokat.
 
A farizeusok természetesen nem piszkítják be a kezüket, hagyják, hogy a piszkos munkát a feldühödött emberek végezzék el, ők csak szörnyülködve, szemforgató módon a szakállukat simogatják.
 
Szép kis vallási vezetők, mondhatnánk. Nemhogy örültek volna annak, hogy valaki visszanyerte a szeme világát! Szerencsétlen vak is teljesen megbízott ezekben a papokban, azt hitte, hogy szeretik őt. Pedig elég volt Jézus nevét megemlíteni nekik, és máris ellene fordultak.
 
Imádság: Uram, én is csalódtam a társaimban. Azt hittem, hogy valaki a barátom, hiszen évekig együtt játszottunk, szüleink is gyakran meglátogatták egymást. Most pedig ellenem fordult, és nem értem, miért. Adj Uram, szeretetet, hogy meg tudjak bocsátani neki! Ámen.

Október 12.  János 9
(keresd ki a Bibliádból: János 9, 28-29)

Szidalmazzák azért őt...

Mennyire tud fájni, ha igaztalanul bántanak minket. Néha sokkal jobban tudnak fájni a szavak, mint bármi más, főleg, ha a vád alaptalan.
Gyakran előfordul, hogy az emberek Jézusért szidalmaznak bennünket. Ez korábban is így volt. Az Úr tanítványait már kezdettől gúnyolták.
Hány hívő embert dobáltak meg sárral, mindenféle rohadt zöldséggel a történelem folyamán! Hányszor üldözték ok nélkül Isten gyermekeit a Bibliáért! Hányszor égették el máglyán őket írásaikkal együtt!

Egy kislányt egyszer nagyon leszidtak, pedig nem követett el semmi rosszat. Bánatában kiment az udvarra, hogy kiskutyájánál találjon vigaszra. Kiöntötte szíve minden bánatát, de a hűséges négylábú nem értette, hogy mi a baja a gazdinak. Felugrott a kislányra, és lenyalta a sós könnycseppeket, közben együttérzően a farkát csóválta. Ennyi telt tőle, de hát egy kiskutyától többet nem lehet elvárni.

Jézusnak nyugodtan elmondhatjuk minden bánatunkat, ő nem csak megvigasztal bennünket, hanem orvosolni is tudja bánatunkat.

Imádság: Uram, néha annyira elszomorodok, hogy csak sírni tudok. Adj erőt, ha miattad csúfolnak! Köszönöm, hogy te meg tudsz vigasztalni. Ámen.


 

Október 11.  János 9
(Keresd ki a Bibliádból: János 9, 20-22)

Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról!

 

Ha valaki kihívta maga ellen a vallásos vezetők haragját, az nagy bajban volt.Hasonló történt egyszer William Boothal is, aki nyilvános evangélizációs alkalmakat szervezett a templomon kívül.

 

A nyomornegyedek lakói hamarosan özönlöttek hozzá, hogy hallhassák az örömhírt.
Egyszer William ezeket az embereket meghívta a templomba. El lehet képzelni, hogy mit érezhettek azok a jól öltözött  "finom" emberek, amikor betódult ez a szedett-vedett had. Egyesek nem akartak hinni a szemüknek, hogy ez a sok rongyos az ő gyönyörű templomuk padjait piszkítja.
Williams hamar az egyházi tanács elé került, ahol megpróbálták rendreutasítani. Válaszút elé kényszerítették, vagy folytatja a szabadtéri evangélizációkat, vagy elhagyja az egyházat.
Wiliam Booth a nyomorultakat választotta, és nem sokkal később megalapította az Üdvhadsereget.

 

Imádság: Uram, olyan sok vallási vezető van, aki már elveszítette érzékenységét a te igéd iránt. Nincs személyes kapcsolatuk veled, csak az egyházi szabályokra figyelnek, de a kapcsolataidat figyelmen kívül hagyják. Ne engedd, hogy fontosabb legyen a forma, mint a tartalom! Ámen.

 

 


Október 10.  János 9
(Keresd ki a Bibliádból: János 9, 16)

Néhányan a farizeusok közül ezt mondták: "Ez az ember nem lehet Istentől, mert megtöri a szombatot."


A farizeusok semmiképpen nem törték volna meg  a szombatot. Még azt is pontosan kiszámolták, hány lépést lehet szombaton megtenni, hogy ne vétkezzenek. Pontosan meg volt határozva, hogy mit lehet tenni azon a napon, és mit nem.

Jézus nem követte ezeket a rendeléseket. A farizeusok rendelései nem Isten dicsőítették, hanem saját magukat tömjénezték azokkal. Legtöbb rendelést meg sem tartottak, csak másokat próbáltak arra kényszeríteni. Nagyon sok törvényük embertelen volt, de Jézus nem azért törte meg a szombatot, hogy felcukkolja az írástudókat, hanem rá akarta ébreszteni őket, arra, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Jézus mindenkit meggyógyított szombaton is, aki hozzá jött.

Szeretetével mindannyiunknak példát adott a Mester.

Imádság: Uram, olyan gyakran ítélek el embereket, mert máshogy cselekednek, mint ahogy azt én jónak tartom. Sokszor megítélek másokat, mert nem járnak templomba, vagy nem vesznek részt a gyülekezeti munkában. Kérlek, taníts meg arra, hogy mindenkiről a legjobbat feltételezzem, és senkiről ne alkossak véleményt elhamarkodottan!

Te mondtad Uram, hogy amilyen mértékkel mérünk, olyan mértékkel fognak nekünk is mérni. Ámen.


 

Október 9.  János 9
(Keresd ki a Bibliádból: János 9, 6-8)

Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában!

Manapság úton-útfélen étel- és ital-automatákba botlik az ember. Ha valaki éhes, és van pénze, akkor csak egy érmét kell bedobni, és máris ehet-ihat. Ugyanannyit kell bedobni minden esetben, és mindig ugyanazt az ételt lehet kivenni.

Az Úr Jézus nem futószalagon gyártotta a csodáit.  Mindig személyre szólóan cselekedett. Mindig tudta, hogy kinek mire van szüksége. Nem varázsütésre történtek nála a dolgok, mint a mesében. Ő az Atya akaratát teljesítette, és szeretettel viszonyult minden lélekhez, mert minden léleknek másra volt szüksége.

Milyen furcsa, hogy Jézus ennek a vaknak a szemére sarat ken. Hányan megbotránkozhattak Jeruzsálem utcáin, amikor egy siető vak embert láttak összemaszatolt arccal. Ő nem törődött az emberek megjegyzéseivel, ment, ahogy azt Jézus parancsolta neki, mert hitte, hogy visszanyerheti a szeme világát.

Imádság: Uram, könyörülj a vakokon! Bátoríts többeket, hogy segítsék őket segédeszközökkel! Könyörgöm az orvosokért, te biztosíts nekik olyan feltételeket, hogy jól tudják végezni a munkájukat! Atyám, hass lássák mások is, hogy én a te gyermeked vagyok, hogy dicsőíthesselek téged! Ámen.

 

 


Október 8.  János 9
(Keresd ki a Bibliádból: János 9, 1-3)

Sem ő, sem a szülei nem vétkeztek, hanem azért történt ez vele, hogy nyilvánvalóak legyenek benne az Isten dolgai


Sok szülő kiált fel elkeseredésében, ha fogyatékos gyermeke születik, hogy mivel érdemelték ki ezt a szörnyű csapást. Pedig ezt nem lehet kiérdemelni. Azt sem lehet kiérdemelni, hogy valaki egészséges gyermeket hozzon a világra. Ádám és Éva bűnesete óta a világban nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt Isten eredetileg elgondolta. A bűneset előtt nem volt igazságtalanság és szenvedés a világban. Ez most már örökre így lesz? Isten irgalmas, és elküldte Fiát, Jézust, hogy mindent visszaállítson eredeti állapotába.

Brenda, amikor megszületett, nagyon csenevész kislányka volt. Szüleinek nem kellett ez a fejletlen gyermek, otthagyták a kórházban. Nyolc hónap alatt három helyen is lakott. Aztán a kislány sorsa jobbra fordult, mert egy keresztény család örökbefogadta, akik úgy bántak vele, mint saját gyermekükkel. Szegény kislány nagyon sok műtéten ment keresztül a későbbiekben, és tolószékbe kényszerült. A család nem adta fel, végig ott voltak Brenda mellett betegségében. Isten dolgai nyilvánvalóak lettek mindenki számára, aki látta, milyen szeretettel veszik körül azt a kislányt. Hála Istennek, Brenda egészsége is jobbra fordult. Felnőtt nővé cseperedett, és önállóvá válhatott. Férjhez ment egy csodálatos férfihoz, akivel közösen nevelik kisfiukat. Brenda és családja az Urat szolgálják. Történhet ennél nagyobb csoda az ember életében?

Tanuld meg: Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. (János 8,12.)

 


Október 7.  János 6, 1-15
(Keresd ki a Bibliádból: János 6, 14-15)

Bizonnyal ez az a próféta, akinek a jöveteléről írtak.


Az embereket nagyon elragadtatták a csodák, melyeket Jézus közöttük tett. "Ezt még eddig senki nem tudta megcsinálni, hogy ötezer embert megetetett öt kenyérből és két halból. Erre csak az képes, akit Isten küld" - mondogatták egymás között az emberek. Egyre többen gondolták, hogy Jézus a Messiás, akit az Úr megígért az ő népének.

"Milyen jó lesz - gondolták többen - hiszen akkor Jézus helyreállítja a Dávid királyságát, kiűzi a rómaiakat, és mindig lesz kenyér bőven Izraelben!"

Az emberek nem értették, mit akar Jézus. Abban nem tévedtek, hogy ő a Messiás, de abban igen, hogy most, ebben a világban akar uralkodni. Nem tudták, hogy Jézusnak először meg kell halnia,  hogy ne csak kenyeret tudjon az embereknek adni, hanem örök életet is. Nem tudták, hogy Jézus nem csak Izraelben akart király lenni, hanem az egész földön, minden ember királya és a mennyek ura akar lenni.

Sajnos a  katonák sem ismerték fel benne a mennyei királyt, akik palástot és töviskoronát raktak Jézusra, hogy kigúnyolják őt.

                           töviskorona

Eljön majd a nap, amikor minden szem meglátja őt visszatérni nagy dicsőségben, és minden térd meg fog hajolni, még azoké is, akik megfeszítették.

Imádság: Uram, úgy várom az eljöveteledet, amikor mindent újjáteremtesz, és megkezded örökkévaló uralkodásodat békességben és igazságban. Uram, én hűségesen akarlak szolgálni téged, és el akarom mondani másoknak is, hogy milyen csodálatos Úr vagy te. Ámen.

 


Október 6  János 6, 1-15
(Keresd ki a Bibliádból: János 6, 12-13)

... hogy semmi el ne vesszen.


Olyan bőségesen kapott mindenki ennivalót, hogy csak a maradék tizenkét kosarat töltött meg. Semmit nem dobtak el, nem volt pazarlás. Azt nem tudjuk, hogy mi lett a maradék kenyér sorsa, de nem ment kárba semmi. Lehet, hogy szétosztották a szegények között amikor megint útnak indultak.

Hányszor lehet látni olyan tudósításokat a tévében, amikor rongyos emberek kutatnak valami ennivaló után hatalmas szeméthalmokon.

Milyen szörnyű lenne, ha a te szüleid is csak így tudnák a betevő falatot biztosítani! Ezek az emberek biztosan sírva fakadnának, ha látnák, hogy a gazdagabb országokban egyszerűen kiborítják az ételt.

Az Úr azt szeretné, ha senkinek nem kellene éheznie. Akinek több van, az becsülje meg a felesleget, és gondoljon az éhezőkre!

Minden amink van, Istentől kaptuk. Adjunk hálát azért Istennek! Ne csak szavakkal köszönjük meg neki, hogy gazdagon megáldott minket! Szívből adjunk neki hálát, és adjunk azoknak, akiknek nincs semmijük!

Imádság: Uram, mindig hálás szeretnék lenni az ételért. Soha nem akarom elfelejteni, hogy mindent tőled kapok. Ámen.

 

 


Október 5.  János 6, 1-15
(Keresd ki a Bibliádból: János 6, 10-11)

Leültek azért a férfiak, szám szerint mintegy ötezren.


Micsoda büszkeség tölthette el azt a kisfiút, akinek az ennivalóját Jézus megáldotta, és így mindenki jóllakhatott. Ott állhatott Jézus mellett, és láthatta amint a tanítványok osztják a kenyeret és a halat. Ötezer ember! Képzeld csak el, egy nagy mező tele emberekkel.

Minket is érhet az a nagy megtiszteltetés, hogy az Úrral együtt munkálkodhatunk. Nagyon nagy dolog, ha az Úr használhat minket.

Meg tudnád-e mondani, hogy a kisfiú hány kenyeret és halat evett? Tudjuk, hogy öt kenyeret és két halat adott oda az Úrnak. Lehet, hogy ez a kisfiú farkaséhes volt, és akkor a saját tarisznyájából nem lakhatott jól. A mai olvasmányban megtalálhatod, hogy mennyit evett ez a fiúcska.

Ha az Úrnak adunk valamit, akkor a többszörösét kapjuk vissza. De ha valaki mindenáron ragaszkodik a sajátjához akkor Isten nem tudja megáldani.

Imádság: Uram, a Biblia azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. Olyan jó tudni, hogy mindig többet kapunk vissza, mint amennyit másokkal megosztunk. Ámen.


 

Október 4.  János 6, 1-15
(Keresd ki a Bibliádból: János 6, 8-9)

Van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek.


András is hallotta, amint Jézus azt mondja, hogy ők adjanak enni az embereknek.

Ő gyakorlatiasabb volt, mint Fülöp, hiszen rögtön elkezdett intézkedni, és valami eredményt el is ért, hisz sikerült előkeríteni egy gyereket, akinek öt árpakenyere volt és két hala.

A kisfiú örömmel adta oda a tanítványoknak, amije csak volt. András az Úr elé teszi azt a kevés ennivalót, amit a gyerek adott, és kételkedve mondja Jézusnak: "Uram, ennyi az egész, mit tudsz ezzel kezdeni?"

sokszor gondolhatod te is, hogy még kicsi vagy, és az Úr nem tud téged használni. Azt hiszed, ha majd megnősz, hasznosabb lehetsz Isten országában.

Isten úgy akar használni, amilyen vagy. Neki terve van mindenkivel. Ha átadod neki az életedet, csodákat fogsz megtapasztalni. Isten meg tudja sokszorozni az erődet, és nagyon sokat tehetsz másokért.

Imádság: Ura

m, én hozzád akarok tartozni. Te jól ismersz engem, jól ismered gyengeségeimet is. Vegyél engem kézbe, hogy neked szolgálhassak! Köszönöm, hogy terved van az életemmel. Ámen.

 

 

 


Október 3. János 6, 1-15  

Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő már tudta, hogy mit akar tenni.

Vizsgáljuk csak meg részletesebben ezt a csodát. Minden ment a maga útján? Mindenki tudta, hogy Jézus ötezer embernek fog enni adni?
Fülöp nagyon megdöbbent, hogy az Úr rábízta ennek a tömegnek az etetését. Még ha lett volna mit kiosztani. Bár az is óriási munka lett volna, de itt szinte nincs semmi élelem.
Jézus nem gyötörni akarta őt, hanem próbára akarta tenni a hitét, hiszen Fülöp annyi csodát átélt mellette. Látta, amint a bénák járnak, a vakok látnak, még a kánai menyegzőre is jól emlékezhetett, ahol hasonló helyzet alakult ki.
Az Úr azt várta Fülöptől, hogy hittel álljon a problémához, és ne kételkedjen Jézusban. Sajnos Fülöp nem az Úrra nézett, hanem a sokaságra és az erszényben lévő kevéske pénzre.
Milyen gyakran megesik velünk is, hogy Fülöphöz hasonlóan kételkedünk.
Amikor megoldhatatlannak tűnő problémákkal kerülünk szembe, kérjük az Úr segítségét, aki nem hagy minket egyedül! Ne engedd, hogy a körülmények elbátortalanítsanak! Jézus sokkal hatalmasabb, mint bármi ezen a világon. Hidd el, hogy ki tud menekíteni téged minden bajból!
 
Imádság: Uram add, hogy ne a körülményekre figyeljek, hanem rád, mert te mindennél hatalmasabb vagy! Ámen. 
 
(Keresd ki a Bibliádból! János 6, 6-7)
 
 

 
Október 2. János 6, 1-15

Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?

/>Ezúttal ötezer ember akarta látni és hallgatni Jézust, aki nem menekült el, mert szerette az embereket. Tudta, hogy hosszú utat tettek meg miatta, és hogy nagyon fáradtak voltak. ráadásul a hosszú úton a legtöbb embernek elfogyott az elemózsiája.
Ezt Jézus is észrevette, és próbaképpen ezt kérdezte Fülöptől: "Honnan szerezzünk kenyeret ennyi embernek?"
Az Úr tudta, mit akar tenni. Azon a napon  egy éhes ember sem maradt ott a pusztában. Más evangéliumok is beszámolnak erről az eseményről. Jézus  csodatétele és könyörületessége nem csak a tanítványoknak, hanem nekünk is szól. Jézus parancsa minket is megszólít: "Ti adjatok nekik enni!" Napjainkban milliók szenvednek az éhségtől. Nem lenne elég élelem az emberiség számára? Még több is van annál, amennyire szükség lenne, csak nincs igazságosan elosztva. Egyesek jóllakottan fintoroghatnak, másoknak meg korgó gyomorral kell az ágyba menniük. Ez nem Isten akarata szerint van. Aki szereti az Urat, annak mindig kell emlékezni erre az igére: Szeresd a te  Uradat és a te Istenedet, és szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat! Ha egy hívő embernek tudomása van arról, hogy a közelében éhező, szenvedő emberek vannak, kötelessége segíteni. Jézus ebben is példát adott nekünk.
 
Imádság: Uram, adj nekem könyörületes szívet, hogy mindig megoszthassam másokkal, amim van! Nekem soha nem lehet olyan kevés, hogy azt ne akarjam megosztani azzal, akinek kevesebb van. Köszönöm, hogy így tehetek bizonyságot arról, hogy a te gyermeked vagyok. Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! János 6,5)
 

 
Október 1. János 6, 1-15

És nagy sokaság követte őt, mivelhogy látták az ő csodatételeit, amit a betegekkel tett.
 
Amikor az emberek tudomást szereztek arról, hogy Jézus a környékükön jár, nagy számban özönlöttek hozzá. Néha olyan sokan tolongtak körülötte, hogy levegőt is alig lehetett kapni.
Mégis, miért jöttek annyian Jézushoz? Jézus eddig még ki nem mondott dolgokról beszélt az embereknek. Hallhattak Isten országáról és az Úr kegyelmességéről. Mindenki itta a szavait. Ki ne szeretett volna minél többet hallani egy olyan világról, ahol nincs többé szenvedés.
Voltak, akik gyógyulásuk reményében keresték fel Jézust, de volt, aki csak egyszerűen kíváncsi volt.
Ez napjainkra sem változott. Vannak, akik szívesen olvassák a Bibliát, mert a világirodalom egyik legfontosabb művének tartják, és még azt is elismerik, hogy Jézus nem hétköznapi személyiség volt, Jó példát adott az emberiségnek. Nekünk hívő embereknek többet jelent a Szentírás. számunkra Isten üzenetét tartalmazza, és Jézust sem pusztán egy fontos embernek tartjuk, hanem Isten Fiának. A Biblia azt mondja, hogy Jézusra, mint személyes megváltónkra van szükségünk, aki kész eltörölni a mi bűneinket, ha hittel közeledünk hozzá.
Az Úrhoz minden ember közeledhet. Ne maradj meg a puszta kíváncsiságnál! Fogadd el Jézust, mint személyes Megváltódat!
 
Tanuld meg: Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek. (Példabeszédek 22,9.)

(Keresd ki aBibliádból! János 6, 1-4)