Bibliai útmutató gyermekeknek az év minden napjára

 Január Február  Március  Április Május Június    
 Július      Augusztus Szeptember Október   November December

 

  

Bibliai útmutató gyerekeknek - Január

  

Január 31.  2.Mózes 3-10

És mondta Isten Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK.  Így szólj az Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engem tihozzátok.

Mózes nem igazán készült arra, hogy csak úgy egyszerűen a fáraó elé álljon, és kérje, engedje szabadon a népét. Isten nagyon jól tudta, milyen feladat elé állította Mózest, és biztosította őt arról, hogy mindenben vele lesz. Azt ígérte neki, hogy majd egyszer az egész néppel fog eljönni arra a helyre, ahol most áll. Ez így is történt. 

Isten mindig megtartja az ígéreteit. Mózesnek először saját népéhez és a fáraóhoz kellett visszamennie, hogy elmondja nekik, mit készül tenni Isten.

"Mit mondjak nekik, ki küldött?" - kérdezte Mózes.

Isten valami nagyon nagy titkot jelentett ki Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK." Mit jelenthetnek ezek a titokzatos szavak?

Isten ezzel azt akarta üzenni, hogy őt a cselekedetei alapján fogják megismerni. 

Az Úr Jézus is sokszor használta ezt a kifejezést, hogy "Én vagyok..." "Én vagyok a Jó Pásztor"  "Én vagyok a világ világossága" - mondja Jézus egy másik helyen. Ezeket a szavakat komolyan vehetjük, mert ha bízunk Jézusban, soha nem érhet bennünket csalódás. Ő mindig megadja nekünk azt, amire szükségünk van.

Imádság: Uram köszönöm, hogy te az én Mennyei Atyám vagy, és mindenben gondot viselsz rólam. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! Mózes "". 3, 11-14


Január 30. 2Mózes, 3-10

És látta Mózes, hogy a csipkebokor égett, de a tűz nem emésztette meg. S monda Mózes: oda megyek, hogy lássam e nagy csudát, mert nem ég el a csipkebokor.

Sok minden történt mindez ideig Egyiptomban. Miután József az ország második embere lett, egész családja odaköltözött, és úgy megsokasodtak, hogy az egyiptomiak félni kezdtek tőlük.

Az izraelitákat rabszolgaság alá vetették, és nagyon nehéz munkákat végeztettek velük. Minderről Mózes második könyvének első fejezetében találunk leírást.

De Isten nem feledkezett meg Izraelről. Ugyanennek a könyvnek a második fejezete arról számol be, hogy megszületik Mózes, akit, miután felcseperedett, Isten azzal a feladattal bízott meg, hogy megszabadítsa népét a szolgaságból.

Mózes ezt a feladatot csak úgy tudta elvállalni, hogy Isten biztosította őt arról, mindenben mellette lesz, és vezetni fogja őt.

Isten ezt úgy akarta Mózes tudomására hozni, hogy megjelent neki az égő csipkebokorban, ami nem égett el. Mózes megértette, hogy Isten szól hozzá, és azt is tudta, hogy nem kell ezen túl semmiért aggódnia.

A Bibliából megtudhatjuk, hogy Istennél nincs hatalmasabb erő, és ő mindenben segítségünkre van. Azt akarja, hogy az élet minden területén forduljunk hozzá bizalommal.

Tanuld meg: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. (Máté 28,18.)

Keresd ki a Bibliádból! 2Mózes 3, 1-7


Január 29.  1Mózes 41

És levette a fáraó a maga gyűrűjét a kezéről, és adta azt József kezére... És nevezte a fáraó Józsefet czafenát- Pahneékhnak.

Józsefnek nem ez volt az első neve az életében. Igaz, a neki kedves néven kívül, amit születésekor kapott, a többi mind gúnynév volt. Nevezték őt álomlátónak, hazudozónak, a papa kedvencének, héber szolgának, bűnözőnek, segédbörtönőrnek, álomfejtőnek. Talán még szépfiúnak is, hisz tudjuk, Potifárné igencsak vonzónak találta.

Gúnynevek, becenevek. Az ember soha nem adja magának, mindig másokra ragasztjuk őket. Vannak becenevek, melyek megalázóak, és mindenáron szabadulni szeretnénk tőlük.

Előfordul, hogy valakire a származása alapján ragasztanak gúnynevet, vagy a hajszíne, bőrszíne adja ehhez egyeseknek az ötletet. Semmit sem jelent, hogy az emberek milyen neveket aggatnak ránk.

Isten mindannyiunknak egy csodálatos nevet tartogat, ami még egyelőre titok. Látjátok, minden embernek le kellett borulni József előtt, és azon a néven kellett illetni őt, amit a fáraó adott neki: Czafenáth-pahneákh, az egyiptomi nemzet megmentője. Ezek között az emberek között ott voltak azok is, akik korábban a megalázó gúnyneveket aggatták rá.

Imádság: Jézus a te neved minden név fölött való. Olyan jól esik kimondani ezt a nevet, mert mindig felüdülést és reményt nyernek belőle. Betegek gyógyulnak meg a te nevedben, és gyengék kapnak erőre. Köszönöm Uram, hogy ismerhetem ezt a nevet. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 41, 42-45.


Január 28.  1Mózes 41

Mivelhogy Isten mindezeket neked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember.

A királyi csarnokban szinte bénító a hőség. A fáraó felső ajka fölött gyöngyöző verítékcseppek árulkodnak arról, hogy maga az isteni uralkodó is szenved a melegtől. Az udvarhölgyek hatalmas legyezőpálmákkal próbálják uralkodójuk számára elviselhetőbbé tenni a hőséget.

A teremben minden a dicsőséget sugározza, a hatalmas oszlopok mint sudár fák nyúlnak a magasba. Mindegyiken a fáraónak és elődeinek hőstettei vannak megörökítve. Az emberi hangnak természetfeletti hangzást kölcsönöz a terem.

József hangja még inkább tanúskodik valami egészen szokatlan jelenségről, amit ez idáig még nem tapasztaltak a királyi udvarban. A fáraó arca rezzenéstelen, mint egy maszk, de belül a lelkében iszonyatos viharok dúlnak. Jéghideg logikával jut a megdöbbentő következtetésre: VAN EGY ISTEN, AKI FELSZÍNRE HOZZA A LEGNAGYOBB TITKOKAT IS! Milyen más is ez, mint amit a saját isteneitől megszokott. Itt most nem Atonról, a napistenről van szó, akit napsugár nyalábokkal a kezében ábrázolnak, vagy Hóruszról, akinek sólyomfeje van. A fáraó egész teste megfeszül, amikor kiejti ezeket a szavakat: "Ha neked ilyen Istened van, akkor ki lehetne nálad bölcsebb?!"

Imádság: Uram, olyan öröm tölti el a szívemet, ha arra gondolok, hogy én a te gyermeked vagyok. Olyan sokan élik az életüket sötétségben. Köszönöm, hogy én igéd által a világosságban járhatok. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 41,39.


Január 27.   1Mózes 41

Most azért szemeljen ki a Fáraó egy értelmes és bölcs férfit, és tegye Egyiptom földjén gondviselővé.

Egyiptomra nem lehetett volna azt mondani, hogy szűkölködött volna zseniális építészetekben, hatalmas hadvezérekben, tudós csillagászokban, sokat látott kereskedőkben. Ebben az országban az ókor legnagyobb emberei voltak jelen, akik élen jártak a tudományokban. Ez tette Egyiptomot nagyhatalommá, ahogy ma fogalmaznánk. Mindezek ellenére megoldhatatlannak tűnt, hogy egy igazán bölcs embert találjanak. 

Bizonyos kultúrkörökben a bölcs ember fogalma szorosan kapcsolódik az életmódhoz és külső megjelenéshez. Úgy gondolják az ilyen helyeken, hogy a bölcsek hosszú köntöst hordanak, és fehér szakálluk tanúskodik bölcsességükről. Nem az emberek között élnek, hanem távoli hegyvidékeken, kietlen barlangokban. Ezek a remeték megvetnek minden földi gazdagságot, és csak imádsággal és meditációval töltik napjaikat.  Haláluk után aztán a barlang, amelyben éltek, zarándokhellyé válik, amit emberek tömegei látogatnak valami természetfeletti erő kiáradásának reményében. Alapvető tévedés, azt hinni, hogy valaki ilyen módszerekkel bölcsességre tehet szert. A bölcsesség nem testtartás és meditáció függvénye. Bölcsességet egyedül Istentől kaphatunk. Ő azt mindenkinek készséggel megadja, aki alázatosan kéri. Nem azért adja, hogy csodáljanak bennünket az emberek, hanem azért, hogy szeretetben szolgáljunk másokat.

Imádság: Drága Jézus, egyedül Te vagy bölcs. Bölcsek a szavaid és a cselekedeteid. Néha olyan tanácstalannak érzem  magam, kérlek, vezess engem bölcsességeddel, amivel másoknak is segíthetek. Ámen. 

Keresd ki a Bibliádból: 1Mózes 41,33.


Január 26.  1Mózes 41.

És mondta József a fáraónak: a fáraó álma egy és ugyanaz, amit Isten cselekedni akar, azt jelentette  meg a Fáraónak.

Téved aki azt hiszi, hogy az élete csupán véletlenek láncolatából áll. Játszottál már valaha dobókockával? Ha igen, akkor tudod, szinte lehetetlen mindig olyan számokat dobni, amilyeneket szeretnénk. A hatos a nyerő a legtöbb társasjátékban, de nagyon sokszor csak egy egyes vagy kettes jön össze a legnagyobb erőfeszítésünk ellenére is. Úgy tűnik, hogy az életet is valami hasonló törvényszerűségek irányítják. Miért van az, hogy egyesek gazdag családban születnek erre a világra, míg vannak, akik nyomorúságos körülmények között látják meg a napvilágot, és talán egész életükre a nélkülözés és a szenvedés  lesz a jellemző? Valaki dobálná életünk dobókockáját?

A válasz határozott nem! Ez a világ már nem olyan, mint amikor azt Isten megteremtette.

Nem hagyta el a Teremtő a teremtményeit, nem mondott le világunkról. Sajnos nem mindent értünk abból, ami a földön történik, de az megnyugtathat bennünket, hogy minden mögött Isten bölcsessége húzódik meg. Isten azért ajándékozta nekünk Jézust, hogy az eseményeket rajta keresztül szemléljük. Jézus értelmet szerzett a mi életünknek, és napról napra vezet bennünket. Ebből a mai olvasmányunkból is láthatjuk, hogy az események Isten kezében vannak, és nem a történelem szeszélyes viharai alakítják az emberi sorsokat. 

Imádság: Uram, neked célod van az életemmel! Te személyesen ismersz engem. A te kezedben van a jövőm, és az egész életem, jó tudni, hogy törődsz mindezzel. Taníts meg arra, hogy a nehézségeket el is tudjam fogadni, hogy ezzel is közelebb kerüljek hozzád! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 41, 25.


Január 25.  1Mózes 41.

És felelt József a fáraónak: nem én, hanem Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van.

Az emberek gyakran bókolnak egymásnak, és szívesen hangsúlyozzák a másik jó tulajdonságát, akár szemtől szembe is.

Ezek a dicséretek szólhatnak valaki különleges képességeinek, de akár az új frizurának vagy ruhának is. Bizonyos embereket kimondottan zavarba hoznak az ilyen szemtől szembeni dicsérgetések. nem tudják, hogyan álljanak ehhez az egészhez. Szégyenlősen mosolyognak, és megpróbálják saját érdemeiket minél kisebbnek feltüntetni. Igen, ez is egy véglet, és talán nem is ártana megtanulni, miként fogadhatnánk egészséges önbecsüléssel az ilyen dicséreteket, ahelyett, hogy elvörösödve elfordulnánk.

Józsefre úgy tűnik, hogy a fentiek egyáltalán nem vonatkoznak. Sokan talán meg is lepődnének határozott magatartásán, mintha nem is a fáraó előtt állna. Kijavítja a fáraót! Szemtelen vakmerőség lenne ez a részéről? Nem, itt valami egészen másról van szó.

József nagyon jól tudja, hogy kitől kapta ezt a különleges képességet, és nem akarja Isten dicsőségét magáénak tulajdonítani.

Imádság: Mennyei Atyám, köszönöm azokat a képességeket, amiket tőled kaptam. Uram, mindig szeretnék neked hálát adni azért, ha mások megdicsérnek valami miatt. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 41, 15-16


Január 24.  1Mózes 41.

Elküldött azért a fáraó és hívatta Józsefet, és hamarsággal kihozták őt a tömlöcből.

Józsefnek meg kellett mosakodnia, és tiszta ruhát kellett felvennie, mielőtt a fáraó színe elé vitték. A mi időnkben, ha valaki fontos helyre megy, ugyanezt teszi, csak az eszközök változtak. Ma finom szappanokat használunk, illatos arcszeszeket, hajzselét és különböző illatszereket.

Józsefnek fontos helyen kellett most megjelennie, így nem csoda, hogy az akkori szokásoknak megfelelően mindent bevetettek, hogy nyoma se legyen többé a börtönben viselt kellemetlen szagú rongyoknak.

A fáraó csak szépet akart a közelében látni, és kizárólag a kellemes illatot tűrte meg. Őt nem érdekelte József nyomora. Neki arra volt szüksége, hogy legyen már végre valaki, aki megfejti az álmát. A szolgák mindent elkövettek, hogy József megjelenése makulátlan legyen. Milyen alapvető tévelygésben voltak ezek az emberek, hiszen József ereje a belső tisztaságban rejlett, és nem a külcsiny tette őt különbbé.

Sajnos nagyon ritka az, hogy valakit nem azért fogadnak el, mert előkelő a származása és elegánsan öltözik, hanem belső értékeiért.

Élt egyszer Angliában egy szerencsétlen fiú, akinek az édesapja egyszerű bányamunkás volt. ez a szegény fiú vakon született, és a szemei olyan rendellenesen álltak, hogy az emberek iszonyattal néztek rá. Ennek a fiúnak az volt a kedvenc szórakozása, hogy üvegeket tört össze, mert valami ellenállhatatlanul vonzotta a szerterepülő üvegdarabok csilingelő hangjában.

Később ez a fiú az egyik leghíresebb jazz zongoristájává cseperedett, aki nem más, mint George Shearing...

Imádság: Köszönöm Mindenható Istenem, hogy úgy fogadsz el engem, amilyen vagyok. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból:! 1Mózes 41, 14


Január 23.  1Mózes 41

Elbeszélte nekik a fáraó az ő álmát, de senki sem volt, aki azokat megtudta volna magyarázni neki

A fáraó tanácsosai tehetetlenül futkároztak fel s alá, hiszen tanácstalanul álltak uralkodójuk álma előtt. Ebben a babonás országban egy egész nép biztonságát fenyegette egy ilyen ügy.

Az egész évi termést, az egész jövőt látták veszélyeztetve. Mi is lehet azzal az országgal, amelynek királya és bölcsei nem rendelkeznek semmiféle jövőképpel? Olyan ez, mintha mindenki a sötétben tapogatózna, és senki nem találná a kiutat.

Az egyiptomi hatalmasok félve mérlegelik a problémát. Azt mindannyian sejtik, hogy itt most valami nagy katasztrófa következhet be, de ettől senki sem lett bölcsebb.

Már-már beletörődtek a sorsukba, amikor előállt a főpohárnok, és azt mondta, hogy vétkezett, amikor nem tett említést korábbi rabtársáról, Józsefről. Ő az egyetlen, aki ebben az ügyben megoldást jelenthet.

Tanuld meg: az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a Te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. (Zsoltárok 119, 98.)

keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 41, 8-9. 


Január 22.   1Mózes 40

És nem emlékezett meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezett róla.

A börtönélet mindenhol kegyetlen. Bár vannak országok, ahol minden fogolynak lehet saját tévéje, tiszta ágyban fekhet, könyveket olvashat és tanfolyamokra járhat. Legtöbb helyen viszont nem ez a helyzet. Van ahol a legelemibb egészségügyi követelményeknek sem tesznek eleget, bűz van mindenhol és mocsok. Hideg, fűtetlen cellákban nyomorognak többen összezsúfolva, vagy ugyanilyen körülmények között magánzárkában kell elszenvedni a börtönéveket.

Ilyen helyzetben az embernek nem nehéz mindenkitől elhagyatottnak éreznie magát. Szörnyű lehet ilyesmit a saját bőrünkön tapasztalni. Főleg, ha az ember belegondol, hogy ez nem ér véget máról holnapra, ez nem egy rossz álom, ez még hosszú évekig így fog menni.

A Biblia arra szólít fel minket, hogy emlékezzünk meg a foglyokról. Jó tudni, hogy működnek olyan csoportok, aki felvállalják az  ártatlanul bebörtönzöttek sorsát, és adományokat juttatnak el nekik. Nem hagyják a bebörtönző hatalmak lelkiismeretét nyugodni, és megpróbálnak tenni valamit. Ne legyél te is olyan, mint a főpohárnok! Ne feledkezz meg azokról, akik fogságban vannak! Legalább imádkozz értük!

Imádság: Ó Uram, ma azokért imádkozom, akik a rabokra vigyáznak. Add, hogy emberségesen bánjanak a rájuk bízottakkal minden körülmények között! Te akadályozd meg, hogy egyesek igazságtalan előnyökhöz jussanak! Uram, tűnjenek el az embertelen körülmények a börtönökből az egész világon! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 1Mózes 40, 23.


Január 21.   1Mózes 40

Ez annak a magyarázata: a három kosár, három nap.

Így leírva, olyan egyszerűnek tűnik az egész. Nem érezzük annak a borzasztó érzésnek a súlyát, amit József érezhetett, amint ezt a szörnyű végzést kellett közölnie. Nincs kizárva, hogy a fősütőmester goromba, kegyetlen ember volt, aki megérdemelten jutott erre a sorsra. De az is lehet, hogy teljesen ártatlan. Soha nem lehetett tudni az okát a fáraó szeszélyes döntéseinek.

József azt közvetítette, amit Isten megjelenített neki, és nem azt, amit a saját elképzelései szerint jónak tarott volna.

Előfordul, hogy az emberek azt kérdezik tőlünk, mi van a halál után. Ilyenkor mi is határozottan képviselhetjük a Biblia álláspontját, függetlenül attól, hogy ez egyesek nemtetszését válthatja ki. Isten igéje igazság, és senki sem állhat annak ellen.

Ilyen szívvel tanuld a heti igéket, tudván, hogy semmi nem lehet értékesebb ezeknél a szavaknál.

Imádság: Úr Jézus, én nem akarok olyan lenni, aki mindig okoskodik, aki mindent jobban akar tudni másoknál, de szeretném igédet másokkal is megosztani. Taníts meg arra, hogy az igazságot mindig szeretettel tudjam közölni. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 1Mózes 40, 18-19.


Január 20.   1Mózes 40

Mert lopva hoztak engemet a héberek földjéről,és itt nem cselekedtem semmit, hogy tömlöcbe vessenek.

Nem nehéz elképzelnünk azt a helyzetet, amikor József megpróbálja elmagyarázni mindazt, ami történt vele, hátha megértésre talál. Mindkettőjüket, a főpohárnokot és a fősütőmestert is csupán saját problémájuk foglalkoztatta. Eszük ágában sincs a másét is magukra vállalni. Az egyik várja, mikor csikordul már meg végre a zár, és mikor helyezik vissza előkelő pozíciójába. A másik pedig azon töri a fejét, ugyan mit is jelenthet az álma. Mindenki csak a saját bajával foglalkozik.

József nem adja fel, kétségbeesetten próbálja megértetni a környezetével, hogy ő a sors valami különös kegyetlensége nyomán jutott ide. Őt elrabolták, és teljesen ártatlan annak az asszonynak az ügyében.

Néha már attól is megkönnyebbülünk, ha jól kipanaszkodhatjuk magunkat. Jólesik, ha meghallgatnak bennünket, pedig mások legtöbbször csak udvariasságból hallgatnak meg, és adnak igazat nekünk. Legtöbb ember ilyenkor valami másra gondol. meg van nekik a maguk baja, elég azzal megbirkózni. Oldja meg mindenki a sajátját. Bizony nem idegen ez a fajta gondolkodás tőlünk, emberektől.

Lehet, hogy éppen ma találkozol valakivel, akinek nagyon nagy szüksége van arra, hogy őszintén megoszthassa a baját valakivel. Valaki, akiért tehetsz valamit, azzal, hogy együtt érzel vele. Légy más, és ne csak azt várd, mikor fejezi bár be a másik! Jusson eszedbe, milyen sokat tehetünk egymásért azzal, hogy egymásra odafigyelünk!

Imádság: Úr Jézus, készíts fel arra, hogy vigasztalhassak másokat, és ne forduljak el azoktól, akik velem akarják megosztani bánatukat! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 40,15


Január 19.  1Mózes 40

Csakhogy azután megemlékezzél rólam, mikor neked jól lesz dolgod, és cselekedjél kérlek irgalmasságot velem! Emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem e házból!

"Megígérem, esküszöm neked..." Milyen könnyen csúsznak ki ezek a szavak az ember szájából. Veled is megesett már valószínűleg, hogy egy barátod megígérte, hogy elmegy hozzátok, és együtt fogtok játszani, de az ígéretből semmi nem lett. Talán édesapád gondjaival is szembesültél már egy kicsit, mikor láttad, mennyire el van keseredve egy be nem váltott baráti ígéret miatt, ami egy jobb álláshoz juttathatta volna őt. Édesanyád is sokszor mondhatta már neked, majd ha lesz pénzem.. Aztán, amikor megérkezett a várva várt összeg, akkor mindig volt valami fontosabb, és maradt a türelmes várakozás.

József is várakozott türelmesen, hogy a főember beváltsa az ígéretét. Valahányszor kopogtattak a zárka ajtaján, reménykedve ugrott fel. Itt a szabadulás órája! De senki nem hozta a boldogító hírt. Megint elhagyta mindenki. Nem lehet megbízni senkiben? Szerencsére Józsefnek akadt tennivalója a börtönben bőven, különben  még jobban megviselte volna ez a hiábavaló várakozás. Milyen ismerős is az, amikor félelmeink, aggodalmaink szinte rögeszmékké válnak, és nem tudunk szabadulni tőlük. József sem tudott attól a gondolattól szabadulni, hogy elhagyta őt Isten és ember egyaránt. Természetesen mi tudjuk a történet végét, és látjuk Isten csodálatos gondoskodását, de amikor az életünk egyik epizódjának vagyunk főszereplői, mi is ilyen elhagyatottnak érezzük magunkat.

Imádság: Drága Jézus, olyan jó, hogy a Bibliában válasz van minden kérdésemre. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 1Mózes 40, 14


Január 18.  1Mózes 40

És monda nekik József: A megfejtés nem Isten dolga-e? Mondjátok el kérlek nekem.

A főpohárnok és a fősütőmester előtt nem volt ismeretlen a mágia világa. A fáraó udvara hemzsegett a sok varázslótól és a különféle okkult tudományok művelőitől. Gyakran jövendöltek állati belsőségek felhasználásával, mindenféle ráolvasásokat tartottak a betegek fölött, és többen foglalkoztak a halottidézéssel is.

Hosszútávon az ember teljesen az ilyen mágusok hatása alá kerülhet, és el sem tudja képzelni az életét anélkül, hogy egy-egy döntés előtt ki ne kérje természetfeletti erők véleményét. A két főember most hiába próbált az udvari álomfejtőktől segítséget kérni, azok értetlenül álltak az álmok előtt. Ez a főpohárnokot és a fősütőmestert nagyon elkeserítette.

József nem szorult álomfejtők magyarázatára.

Isten még nem adott törvényt az embereknek, amiben határozottan tiltja az ilyen üzelmeket: Ne legyen közöttetek, aki jövendőmondó, igéző, se jelmagyarázó, se varázsló. (5Mózes 18,10.)

József tudta, hogy az ilyen dolgok utálatosak Isten előtt. A jövendőmondók sem mondhatnak semmi olyasmit, amire nekünk szükségünk van. Számunkra csak Isten igéje nyújthat útmutatást.

Imádság: Atyám az én jövőm a te kezedben van. Te azt mondtad, hogy velem leszel a világ végezetéig, és így nem kell semmi felől aggodalmaskodnom. Olyan könnyen bele lehet keveredni az okkult dolgokba. Segíts, hogy mindig távol maradjak ezektől a dolgoktól, és akkor soha nem kell félnem! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 1Mózes 40, 8-9


 

Január 17.  1Mózes 40.

Megharagudott a fáraó az ő két főemberére, a főpohárnokra és a fősütőmesterre, és börtönbe vetette őket.

Vannak, akik nagyon hamar elveszítik a türelmüket. dühbe jönnek, és aztán jaj mindenkinek, aki a közelükben tartózkodik.

Mondhatnánk, vannak ilyen méregzsákok, míg mások jámborabb természetűek. Hányszor megtörténik, hogy egy türelmesebb tanár szinte kibeszéli a lelkét tanítványainak, és azután, ahogy elért egy kis fegyelmet, hamarosan kezdődik minden elölről. A diákok nagy része nyüzsög tovább, és rá se hederít arra, amit mond a tanár. A fáraó nem volt ilyen engedékeny. Elég volt egy kis engedetlenség, és láthatjuk, haragja milyen következményeket von maga után.

Isten is ilyen uralkodó lenne? Határozottan állíthatjuk, hogy nem. Isten nem akarja, hogy az emberek rettegjenek tőle. Ő késedelmes a haragra, és hosszan tűr a mi vétkeink miatt.

Egy zsidó rabbi egyszer azt mondta, hogy Istennek két bosszúálló angyala van, akiket egy nagyon távoli szobában őriz. Mikor Isten haragra gerjed, el kell telnie egy bizonyos időnek, amíg üzen ezeknek az angyaloknak. Ez az idő az öreg rabbi szerint elég arra, hogy bűneinket megbánjuk, és megtérjünk.

Ez a kis példa nagyon jól bemutatja, milyen kegyelmes hozzánk Isten.

Imádság: Köszönöm Atyám, hogy te hosszan tűrsz, és nagyon irgalmas vagy. Sokszor teszek olyat, amivel megbántalak, de jó tudni, hogy mindig visszatérhetek hozzád. Köszönöm, hogy te arra tanítasz engem, hogy én is megbocsássak másoknak. Ámen.


Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 40, 2-3


 Január 16.  1Mózes 40

És történt ezek után, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkeztek az ő uruk ellen, az egyiptomi király ellen.

Bizony, a királyok és az uralkodók ellen nem volt nehéz vétkezni. Elég volt, ha valaki kelletlenül  teljesített egy parancsot, vagy úgymond, nem jól nézett a királyra.

Az ilyen megnyilvánulások mindig hordoznak magukban egy kis lázadást, tudatos ellenszegülést. Nem ismeretlen dolog ez a fiatalok körében, jóllehet, nem a királyok tekintélyét kérdőjelezik meg, hanem csak a szüleikét, tanáraikét.

Ez gyakran nem más, mint egy alig látható fintor, vagy egy gúnyos megjegyzés. A múltban komolyabban vették a szülői tekintélyt, az uralkodóknak kijáró tiszteletről nem is beszélve. A kegyetlenebb királyok haragjukban akár fejvesztéssel is megtorolhatták az ilyen kihágásokat. Miért voltak az emberek  ennyire engedelmesek? Mert féltek.

Isten királysága nem a rettegésre épül. Vele más a kapcsolatunk, mint a földi uralkodókkal. Igaz, a hatóságoknak is tisztelettel tartozunk, de mindig szólnunk kell, ha Isten igéje ellen vétenek. Bátran figyelmeztethetjük szüleinket, tanárainkat is, hogy Istennek ebben az ügyben más a véleménye.

Tanuld meg: Ha pedig közületek valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki. (Jakab 1,5.) 

Keresd ki a Bibliádból!1Mózes 40, 1


Január 15. 1Mózes 39.

És semmi gondja nem volt a tömlöctartóknak azokra, amelyek keze alatt voltak, mivelhogy az Úr volt Józseffel, és bármit cselekedett, az Úr szerencséssé tette abban.

"Hé József!" Az egyik cella félhomályából egy sötét kéz ragadta meg a karját. "Tessék, fogd ezt a korsó bort, a tied!" József többször élhetett át valami hasonlót, amikor valamelyik fogoly előnyöket akart kicsikarni nála. Egy kis megvesztegetés, annak érdekében, hogy József egy pillanatban fordítsa el a fejét. A börtönökben ez mindennapos. Józsefet nem érte mindez váratlanul. Lehet, hogy voltak olyanok, akik pénzt kínáltak neki egy kicsit nagyobb adag ételért. Ékszert azért, hogy feledkezzen meg egy ajtóról, vagy ne vegyen észre egy becsempészett kést. Az is lehet, hogy rá akarták venni, vegyen részt egy börtönlázadásban. Talán még kést is szegeztek a torkának.

József rendíthetetlen. Nem csábítja a becstelen úton szerezhető vagyon, amellyel akár szabadságát is megvásárolhatná. Inkább választja a becsületes raboskodást, mint a becstelen szabad életet.

Úgy érzed, erre te nem lennél képes? Pedig, ha figyelsz Istenre, kerülöd a bűnt, és igyekszel mindig jót cselekedni, akkor te is lehetsz olyan, mint József. Természetesen Isten nem hagy ebben a törekvésedben egyedül. Ő mindig melletted lesz.

Imádság: Drága  Uram, tudom, hogy pénzre szükségünk van az életben, de tudom azt is, hogy minden áron nem szabad meggazdagodni. Nekem fontosabb vagy a gazdagságnál. Segíts, hogy mindig vissza tudjam utasítani a becstelenség árán szerzett előnyöket! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 39, 23


Január 14.  1Mózes 39.

 És a tömlöctartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlöcben voltak József kezébe adta, úgyhogy ami ott történt, minden őáltala történt.

 A börtönőr biztos nem könnyen tért napirendre a jelenség fölött. A rabokkal mindig nagyon sok baj van. többször megpróbálták már leütni a börtönőrt, hogy kulcsait megszerezzék, és elszökjenek.

Ki csodálkozik ezen? Ezeknek a fickóknak nincs semmi veszítenivalójuk. Elkeseredettségükben mindenre képesek, hiszen innen élve nincs kiút. Halálukig itt maradnak, hacsak egy gazdag rokon nem fizeti meg a szabadulásért járó díjat...

Szóval a börtönőr elcsodálkozott azon, mennyire más ez a József. Tisztán tartotta a celláját, ezzel is érzékeltetve, hogy az ő lelkiismerete tiszta. Hogyan sikerült mindez neki? Hogyan lehetséges tisztának maradni a legnagyobb erkölcsi fertő közepette? Még a közmondás is azt mondja, aki korpa közé keveredik azt megeszik a disznók. Többször hallani olyan történeteket, hogy fiatal, tapasztalatlan bűnözők a börtönévek után, mint dörzsölt zsiványok szabadulnak, mert az öregek kitanítják őket minden fortélyra. Legtöbbször az történik, hogy a piti bűnözők hétpróbás gazemberként szabadulnak.

József esetében ez egészen máshogy történt. És csak azért történhetett másképpen, mert kapcsolatban volt az élő Istennel. Az Istenbe vetett hit a legnehezebb helyzetekben is biztos menedék. Nem csoda, hogy a foglár hitetlenkedve állt József példája előtt.

Imádság: Atyám, ma is rengeteg ember van börtönben, és sokan vannak, akik ártatlanul raboskodnak. Kérlek, mutasd meg, mit tehetnék! talán egy levél vagy egy képeslap vigasztalást jelenthet ezeknek az embereknek. Ámen.

Keresd ki a bibliádból! 1Mózes 39, 21-22


 Január 13.  1Mózes 39.

De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette reá az ő kegyelmességét a börtönben.

József a börtönben

A Biblia eredeti nyelvén a kegyelem szó azt is jelenti, hogy valaki egy másik emberben a kedvét leli. Úgy is mondhatnánk tehát, hogy Isten kedvét lelte Józsefben, és jó kedvvel irányította őt az élet útvesztőiben.

József csak a körülményein keresztül tudta megítélni a helyzetét. Mi egyébre következtethetett volna a komor, rabságot jelentő falak láttán, a tömlöc mélyéből terjengő elviselhetetlen bűzből, és a dühöngő börtönőrök ordításából, mint arra, hogy az élete szörnyű igazságtalanságok sorozata. Kezei, lábai vasra verve, undorító rovarok mászkálnak rajta, és nincs soha csend, csak ordibálás, és a szűnni nem akaró csoszogás a folyosón, amint az őrök járkálnak fel és alá. Éhség és nyomorúság...

Józsefnek minden oka meg volt arra, hogy gyűlölködjön és elkeseredjen. Bátyjai a legnagyobb gonoszságot tették vele, és Potifárné jóvoltából megtapasztalhatta az emberi álnokság legnagyobb mélységeit. Talán már csak a haláltól várt megkönnyebbülést, és kifejezéstelen arccal, már a síráson is túl, csak annyit tudott mondani: "Igazságtalanság, engedjenek szabadon, ártatlan vagyok!" 

Mégis, aztán József szívébe békesség költözött. Ez a békesség viszont nem a saját lelkéből származott. Nem, ez valami más volt.

József megérezte Isten jókedvű gondoskodását, és ez adott neki erőt. Megérezte, hogy Istennek terve van az életével, és a mostani kellemetlenségek bármilyen elviselhetetlennek tűnnek is, részletei voltak a nagy műnek.

Imádság: Mennyei Édesatyám, szeretném veled szívem minden titkát megosztani. Néha olyan sötéten látom a jövőmet. Nem látok mást csak kudarcokat és sikertelenséget. Kérlek, töltsd ki az én életemet is jókedvedet!  Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 39, 20-21


Január 12.  1Mózes 39.

Lássátok, héber embert hozott hozzánk, hogy megcsúfoljon bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, és én fennszóval kiáltottam.

Józsefnek talán az volt az első gondolata, hogy minél hamarabb eltűnjön onnan. Gyávaság lenne a nehéz helyzetekben elszaladni? Van amikor igen, de van, amikor kimondottan ajánlatos. Minden hívő ember életében előfordul, hogy kényelmetlen helyzetbe kerül. Talán már veled is előfordult, hogy meghívtak egy baráti társaságba, ahol okkult dolgokkal foglalkoztak, vagy mocskos videofilmeket vetítettek. A jelenlévők ilyenkor nem örülnek, ha valaki ráébreszti őket, hogy nem jó dolgot csinálnak.  A hívő embernek nem szabad megmaradni abban, hogy kényelmetlenül érzi magát, és nem szabad az olyan belső hangokra odafigyelni, amelyek azt próbálják elhitetni, hogy távozásunkkal nevetségessé tesszük magunkat. Ilyenkor nem szégyen minél hamarabb távoznunk.

Egyszer felkértek egy tiszteletreméltó családapát öccse esküvőjén a vőfélyi szerepre. Az esküvőn jó volt a hangulat, és minden szép rendben zajlott. Aztán néhány rokon valami sikamlós játékba kezdett. A vőfély tusakodott magában, hogy figyelmen kívül hagyja, vagy jelenlévő négy gyermekére való tekintettel szóvá tegye a dolgot. aztán mégiscsak az elvei kerekedtek felül. aggodalmait félretéve felállt, és határozottan felszólította azt a néhány embert, hogy hagyják abba azt az erkölcstelen játékot, különben családjával együtt távozik. Gyermekei még évekkel később is emlegették, milyen büszkék voltak  apjuk határozott kiállására.

Imádság: szentlélek, segíts felismerni a pillanatot, amikor bölcsebb dolog távozni, mint maradni. Adj nekem is olyan bátorságot, mint Józsefnek! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 1Mózes 39, 13-14


 Január 11.  1Mózes 39.

Hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetnék Isten ellen?

Micsoda súlyuk van ezeknek a szavaknak! Micsoda önfegyelemre volt szüksége Józsefnek ahhoz, hogy a kísértésre határozottan nemet mondjon!

Csak az erős jellemű emberek tudnak a bűnnek ellenállni. A legtöbben ilyenkor megalkusznak, és azzal védekeznek, hogy mindenki így tenne. Az embernek ki kell használni a lehetőségeit az életben.

Isten gyermekeinek nagyon fontos megtanulniuk az önfegyelmet. Az indulataink nagyon könnyen elragadhatnak bennünket. Tudnunk kell uralkodni a saját lelkünkön, ha elveszítettük az uralmat az életünk fölött, az beláthatatlan következményeket vonhat maga után. A világ tele van különféle kísértésekkel. dohányzás, alkohol, különböző kábítószerek, haszonszerzés nem becsületes úton. Mindezek ellen csak Isten tud kellőképpen felvértezni bennünket, és boldog az az ember, aki követi Isten parancsolatait.

Imádság: Atyám, nem könnyű a bűnnek ellenállni. a barátaim közül sokan nem törődnek azzal, hogy mi a becsületes és mi nem. Néha e miatt olyan különcnek érzem magam. De köszönöm Uram, hogy a mai olvasmányból megtanulhattam, sokkal erősebb az, aki a saját indulatait legyőzi, mint az, aki egy országot hódit meg. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 39, 8-9.


Január 10. 1Mózes 39.

Potifár háza felvigyázójává tette Józsefet, és mindenét, amije volt, a kezére bízta.

Senkinek sem kerülheti el a figyelmét, ha valaki az Úrban bízik. Az ilyen embereken szembetűnő, hogy rendelkeznek valami plusszal, van valami kisugárzásuk.

Ez téged is bátoríthat, hiszen ez sincs másképp a te esetedben sem. Ha aggódunk valami miatt, vagy félünk, lelkünk nagy részét ezek az érzések uralják, és alig marad valami erőnk másra. a negatív érzések megbénítanak bennünket, és nagyon könnyen beleeshetünk abba a hibába, hogy csak körülöttünk forognak a gondolataink.

József hagyta, hogy Isten áradjon ki a lelkéből, és bizonyságot tett ezáltal mindenkinek, hogy neki egy olyan Istene van, aki mindenben gondját viseli.

Ha mi is ezt sugározzuk az életünkből, még a nehéz helyzetekben is, környezetünk biztosan fel fog figyelni ránk.

Imádság: Uram, add, hogy én is úgy éljek, hogy másoknak vonzóvá tegyelek téged! Előfordul, hogy ennek teljesen az ellenkezője történik velem. Erőtelennek és ostobának érzem ilyenkor magam. Aggódom minden miatt, a jövőm miatt, az egész életem miatt. Szeretnék olyan lenni, mint József, szeretném minden gondomat rád bízni. Te vagy az egyetlen, akiben igazán megbízhatok.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 39, 3-4.


Január 9.  1Mózes 39

Az Úr Józseffel volt

József jövője, az igazat megvallva, nem festett valami fényesen. Egy senki lett egy teljesen idegen országban, és még a szabadságát is elveszítette. Talán az utóbbi volt az, ami Józsefnek a legnagyobb lelki tusát okozta, hiszen rengeteg megaláztatást kellett kiállnia. A rabszolgákat először is mint egy árut a piacra vitték. Ott valami ismeretlen nyelven kiabáló tömeg tolongott körülöttük. Megnézték a fogukat, megtapogatták az izmaikat, és áruba bocsátották őket, mint az állatokat.

József szörnyen érezhette magát, amikor kínálgatták, mint valami portékát. Otthon ő volt a kedvenc, apja gazdag pásztor, akinek megszámlálhatatlan a jószága. És most... Körülötte ugyanolyan nyomorúságos sorsra jutott emberek vannak, akiktől nem várhat semmiféle megértést, hiszen még egymás nyelvét sem értik. Zsúfolt, mocskos fekhelyek, rengeteg szúnyog és elviselhetetlen hőség. "Nézzétek, új hús érkezett" - mondhatták a már régebben ott lévő rabszolgák.

De Isten Józseffel volt, és ezt a tényt semmi nem másíthatta meg. Bizonysággal állíthatjuk, hogy Isten minden sérelemről tud, ami valaha ezen a földön embereken esett.

Tanuld meg: "És mindent, amit csak cselekedtek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván Istennek és Atyának ő általa."

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 39, 1-2


 

 Január 8.  1Mózes 37.

Józsefet bátyjai kihúzták a kútból, és eladták egy arra haladó izmaelita karavánnak, akik Egyiptomba vitték.

Pénz. Egy szó mindössze, és mégis milyen fontos szerepet játszik az emberek életében. Nagyon sokan vannak, akik mindenre képesek a pénzért. A kábítószer-kereskedelem nagyon sok embernek biztosít fényes megélhetést, és ezek az emberek nem törődnek azzal a sok nyomorúsággal, amit ez a szer okoz.

Élt egy kislány a Fülöp szigeteken, aki csakúgy, mint más gyerek, élvezte a boldog gyerekkor örömeit. Sajnos ezt a felhőtlen boldogságot beárnyékolta apja kapzsisága. Egyszer egy napon apja bevitte Nirmát a városba, ahol eladta prostituáltnak, hogy így rendezze pénzügyeit. A szerencsétlen gyermek kimondhatatlan kínokat állt ki, és Isten különös kegyelme volt, hogy kapcsolatba került egy keresztény asszonnyal, aki segített neki kimenekülni ebből a pokolból. 

Bizony a pénznek nagy hatalma van. A Biblia úgy beszél a pénzről, mint Mammonról, a bálványról. A pénz könnyen istenné válhat az életünkben, és akkor az irányít minket. Egy idő után semmitől sem riadunk vissza, még a nagy bűnöktől sem, mert csak az lebeg a szemünk előtt, hogy meggazdagodjunk.

József testvérei is hasznot húztak öccsük rabszolgaságából, ami a későbbiekben szörnyű következményeket zúdított rájuk.

Imádság: drága Jézus, téged is pénzért árultak el. Te tudod a legjobban, az emberek mi mindenre képesek pénzért. Ugyanakkor azt is tudod, hogy ebben a világban  szükségünk van pénzre. Segíts nekem bölcsen bánni a pénzemmel! És mindig juttasd eszembe, hogy az én igazi kincsem a mennyekben van! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 37, 37-38


 

Január 7.  1Mózes 37

Amikor odaért József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről a felsőruhát, a cifra ruhát, ami rajta volt.

Az öreg Izrael biztos mindent beleadott, hogy fiának valami különösen szép ruhát készítsen. Nagy gonddal választotta ki a legjobb minőségű gyapjút, és már egy hete gyűjtögette a különböző növényeket, melyekkel a ruhát akarta befesteni.

Micsoda mestermunka lehetett, mintha csak Józsefre öntötték volna ezt a ruhát! Lehet, hogy József mindvégig ott kíváncsiskodott az apja mellett, amíg a ruha készült. Biztosan sok mindenről beszélgettek, és a jövő is szóba kerülhetett. A ruháról, amit Izrael varrt, sugárzott mindaz amit fiának a jövőben szánt.

A ruha hirdette József atyjának Isten iránti szeretetét. Nem csoda, ha a testvérei nem bírták elviselni még a látványát sem. Hogyan tudtak volna szembesülni a Mindenhatóval, amikor ilyen szörnyűséget terveztek,

Ma a Biblia hirdeti ilyen erővel Isten hatalmát. Egyszer valaki azt írta, hogy Biblia nélkül úgy érzi magát. mint egy elveszett bárány, aki hiába béget anyja után. 

A szentírást 40, Istentől ihletett ember írta több, mint 400 évig. A Biblia, csakúgy, mint József ruhája, nem hagy kívánnivalót maga után. Maradéktalanul hirdeti Isten szeretetét.

Az elmúlt évszázadok során még egyetlen olyan könyv sem volt, amit annyira szerettek, s egyben annyira gyűlöltek volna. Számtalanszor megpróbálták az embereket eltiltani a Biblia olvasásától. Tömegével próbálták megsemmisíteni a szentírást, és azokat, akik Bibliát rejtegettek, börtönbe vetették. Vannak országok, ahol még mindig üldöznek embereket a Biblia miatt. Soha ne hagyd ki ezeket az embereket az imáidból!

Imádság: Atyám, köszönöm neked a Bibliát. Olyan sokat tanulok a Szentírásból, és olyan sok bátorítást nyerek. Könyörülj azokon, akiket az evangéliumért üldöznek! Adj erőt, hogy kitartsanak! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból: 1Mózes 37, 23-24


Január 6. Jézus megkeresztelkedése 

És szózat hangzott az égből: ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.

Már csak néhány ütés, és Jézus utoljára végez ácsmunkát, utoljára üti a szeget, leteszi a kalapácsot. Az ácsműhelyben véget ért a pályafutása, itt holnaptól valaki más veszi át a szerszámokat. Elérkezett az ideje, hogy Jézus elkezdje a nagy munkát, amire Atyja hívta el.

Legközelebbi találkozása a szegekkel egyben kereszthalálát is jelentik.

Jézus mindenben engedelmes  akart maradni. Többek között azért ment el a Jordán folyóba megkeresztelkedni unokatestvéréhez, Jánoshoz. Tulajdonképpen erre nem is lett volna szükség, hiszen Jézus bűntelen és tökéletes. ezzel is azt akarta megmutatni, hogy az emberekkel mindenben sorsközösséget vállal.

 

Az a pillanat, amikor a Jordán habjai összecsaptak a feje fölött, azt jelképezte, hogy önmagát teljesen átadta. Kész volt mindannyiunkért meghalni. Teérted is. Azt hiszem, így már érthető, miért hívta őt Isten Szerelmes fiának.

Ha engedelmes vagy, Istent ugyanez az öröm tölti el.

Imádság: Édesatyám, nem könnyű dolog engedelmeskedni. Kérlek taníts meg engem erre! Köszönöm neked Jézus, hogy olyan sok gyötrelmet vállaltál értem. Ámen.

Keresd ki a bibliádból! Máté 3, 16-17.


 Január 5. 1Mózes, 37

 

Józsefet a kútba dobják testvéreiÉs szólának egymás között. Itt jön az álomlátó, gyerünk öljük meg, és vessük őt valamelyik kútba.

Te mit csinálnál, ha a barátaid valami olyat tennének, amiről te tudod, hogy rossz? Hallgatnál, vagy lenne bátorságod figyelmeztetni őket? Nem is olyan könnyű szembeszállni a többség akaratával.

Sajnos Rúben nem ezt tette. Neki, mint legidősebbnek, mindenben döntő volt a szava. Most is megpróbálta menteni azt, ami menthető, de nem merte testvérei arcába kiáltani, hogy szörnyű bűnre készülnek. Nem akarta magát kivonni a csapatból, mert ahhoz túl büszke volt, de valami a lelkében is megmozdult. Azt akarta, hogy a kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon. Annyira már nem volt karakán, hogy a többieket észre térítse. Hazugságba és csalásba keveredett. Csak egy hajszálon múlott, hogy nem lett kisöccse gyilkosa.

Valami hasonló esett meg két nagyon jó barátnő között, bár az ő esetükben nem fajult el annyira a dolog, mint József és testvérei között. Anne és Mary ugyanabba az osztályba jártak, és az iskola után gyakran játszottak együtt. Egyszer aztán fura dolog történt. Az iskolából kijövet az osztálytársak közül többen elkezdték Anne-t csúfolni. Mary ahelyett, hogy védelmére sietett volna, inkább a csúfolódókhoz csatlakozott. Ez aztán így ment napról napra. Mary hamarosan a leghangosabb lett mindannyiuk között.

Anne-t nagyon megviselte ez, és sehogy sem tudta feldolgozni, hogy ilyen galád módon elárulták.

Ez az eset szerencsére jól végződött, mert évekkel később, amikor a két barátnő egy televíziós vitaműsorban összetalálkozott, amit éppen az iskolai viselkedésről rendeztek, a nagy nyilvánosság előtt kibékültek. Természetesen ehhez kellett az is, hogy Mary ott mindenki előtt bocsánatot kérjen Anne-től azért a sok fájdalomért. amit neki okozott.

Imádság: Uram, én mindig az igazság oldalán akarok állni, még akkor is, ha ez azzal jár, hogy kiközösítenek. Te azt tanítottad, hogy másokkal szemben úgy viselkedjek, ahogy ezt tőlük magammal szemben elvárnám. Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 37,19-21


 Január 4.  1Mózes 37.

A testvéreimet keresem. Meg tudod nekem mondani, hogy merre legeltetnek?

József biztosan látta, hogy apja nagyon aggódott a testvéreiért, és azért küldte el őt utánuk, hogy hírt vigyen róluk. Szeretett volna örömöt szerezni az öreg Izraelnek, és nem akart csalódást okozni.

Ha így viselkedünk, az tetszik Istennek, hiszen ő mindig örül, ha valaki nem csak magára gondol, mint Káin. Káin megrántotta a vállát, és azt mondta, ő bizony nem őrzője testvérének.

Mindig is nagy feladat volt eltűntek után kutatni. Az ilyen mentőakciók során a résztvevők mindig úgy érzik, milyen sok múlik rajtuk. 

A Chichagoban rendezett világkiállításon történt a múlt században, hogy az ismert igehirdető, Dwight Moody, számos evangélizációs alkalmat tartott a rendezvényekkel egyidejűleg. Egy-egy evangélizáció után mindig feltette a kérdést a munkatársainak, hogy azon a napon találtak-e gyémántot. az őt körülvevő segítők nagyon jól tudták, hogy az igehirdető a megtérő bűnösöket tekinti megtalált gyémántoknak.

Az Úr Jézus is azért jött a földre, hogy megkeresse azt, ami elveszett.

Imádság: Úr Jézus, köszönöm, hogy engem is megtaláltál. Szeretném minél több embernek elmondani, hogy van kegyelem, és soha nem akarok ebben megrestülni. Ámen.

 Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 37,15-16


Január 3. 1Mózes 37.

A te bátyáid Sekemben legeltetnek. gyere ide, elküldelek hozzájuk. Ő pedig azt felelte, hogy jól van.

Elkényeztetett kis kölyök lenne József? Apja megbízatása után nem lehetne ezt nyugodt lelkiismerettel állítani, hiszen az elkényeztetett kedvenceknek nem kell a házimunkából kivenni a részüket. Itt pedig arról van szó, hogy apja el akarja őt küldeni otthonról egy megbízatással.

Történt egyszer egy áruházba, hogy egy ötéves forma kisfiú, aki anyja mellett a bevásárlókocsit tolta, azzal szórakozott, hogy azt állandóan rátolta az előtte csoszogó öreg néni sarkára. A néni egy darabig nem szólt semmit, hátha rászól az anya fiacskájára. Nem így történt. Amikor elkezdte a nénit bosszantani a dolog, megkérte az anyát, hogy figyelmeztesse a gyereket. Az anya határozottan utasította vissza a kérést, azzal az indokkal, hogy a gyermeket nem szabad korlátozni semmiben, és hagyni kell mindenben kibontakozni. Egy fiatalember, aki mindennek fültanúja volt, levett a polcról egy doboz joghurtot, és a gyermek fejére öntötte. Az anya megdöbben nézett rá és választ követelt. a fiatalember csak annyit  mondott tömören, hogy gyerekkorában őt is hagyták mindenben kibontakozni...

Látjuk, tehát, hogy József esetében valami egészen másról van szó. Ő engedelmeskedett, és egy szava sem volt az ellen, hogy az apja egy ilyen távoli útra küldte. Pedig tudta, hogy nem csak az út fáradtsága áll előtte, hanem mindaz, amit testvérei részéről le kell majd nyelnie.

Imádság: Drága Jézus, ha te nem lettél volna engedelmes, akkor én még mindig a bűneimben lennék. A te utad is tele volt gyötrelemmel, hiszen a körülötted élő emberek kigúnyoltak, és egyetértettek azzal, hogy keresztre feszítsenek. Ha te ezt nem vállaltad volna, akkor nem lehetne örök életem. Ámen.

(Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 37, 12-13)


Január 2.   1.Mózes 37.

Más álmot is álmodtam, és elbeszélte azt az ő bátyjainak, mondván: ímé a nap és a hold, és tizenegy csillag meghajol én előttem.

Egy lány, aki a valóságban nem kapott szeretetet az emberektől, mindig azt álmodta, hogy szeretik és figyelnek rá. Azt álmodta, hogy egy ismert pop énekes húga, és ezrek szeretnének barátkozni vele. Ez a lány nem határozta el, hogy ezt fogja álmodni, de az embernek nincs lehetősége az álmait irányítani. Az álmaink viszont nem függenek attól, ami foglalkoztat bennünket, és minél jobban foglalkoztat bennünket valami, annál gyakrabban álmodunk róla.

Józsefnek sem ez lehetett az első álma. Többször álmodhatott arról, hogy menekül a bátyjai elől, akik csúfolják, mivel ő a papa kedvence. De ez a mostani álom, amelynek részletes leírását az 5-7 versben találjuk, teljesen más volt. Itt mindenféle titokzatos jelkép szerepel: gabona, kalász, a hold, a nap és tizenegy csillag.

Ez az álom Istentől volt, aki örömmel figyelte a cseperedő József egyre nagyobb érdeklődését az ő dolgai iránt. Azt is mondhatjuk, hogy ez volt az első jel Isten részéről, hogy József életében valami nagy dolgot akar tenni.

Imádság: Atyám, te jobban ismersz engem mindenkinél. Azt is tudod, hogy nagyon sok mindent helytelenül teszek. Uram, én ennek ellenére téged akarlak szolgálni, nem akarok céltalanul élni ebben a világban! Kérlek, vezess engem! Ámen.

Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 37, 9-10)


Január 1.  1 Mózes

Izrael pedig minden fiánál jobban szerette Józsefet.

A bibliának ebben a néhány mondatában igen nagy problémák feszülnek. a kivételezésről és a féltékenységről van szó. Nem kell különösebb bölcsességgel rendelkezni ahhoz, hogy kimondjuk,  a kivételezés elítélendő dolog. Mégis, vessünk egy pillantást a probléma másik oldalától is.

József sokkal fiatalabb volt, mint bátyjai. Néhányan az idősebb testvérek közül már családosak voltak, és a maguk életét élték. Ezeknek a pásztorembereknek az életkörülményei meglehetősen kemények voltak, és nem jutott sok idő az elérzékenyülésre. Sajnos ez az Úrral való kapcsolatukra is rányomta a bélyegét.

Olyannyira, hogy József gyermekként is észrevette a hiányosságokat testvérei lelki életében. Látta, mennyire hazug az életük, és azt, hogy a csalástól sem riadnak vissza.

József, mint az várható volt, nem követe bátyjait. Ő a szívében őrizte azokat a történeteket, amelyeket atyjától hallott Istenről és az Ő ígéreteiről . Nagyon mély benyomást tettek rá, amikor Isten csodatetteiről meséltek neki. Melyik apát ne érzékenyítette volna el, ha ilyen érdeklődő a legkisebb fia. Innen már csak egy lépés volt, hogy az öreg Izrael fiacskájának cifra kabátot készített. Örült, hogy valaki odafigyel, és meg akarja ismerni mindazt az igazságot, amit ő hosszú élete során tapasztalt.

Talán az a régi afrikai igazság is segít megértetni velünk, miért örült Izrael annak, hogy fia odafigyel rá, amelyik azt mondja, hogy egy öregember halálával egy egész könyvtár pusztul el.  

Tanuld meg: emlékezzetek meg a foglyokról, mint a fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok! (Zsidók: 13,3)   

(Keresd ki a Bibliádból! 1Mózes 37, 3-4.)