Győzedelmes GyülekezetA HÁROM ÉG

(részlet Kenneth E. Hagin Győzedelmes Gyülekezet című könyvéből)Mit ért a Biblia az "egek" alatt? Az Ige három égről is említést tesz. A 2Korinthus 12,2-ben közvetlen utalást találunk arra, hogy több mint egy ég van. A legtöbb bibliaszakértő egyetért abban, hogy Pál apostol ebben a részben magáról beszél.


2Korinthus 12,2-4. 

Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (hogy testben-é, nem tudom, hogy testen kívül-é, nem tudom, az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, (hogy testben-é, hogy testen kívül-é, nem tudom, az Isten tudja), elragadtatott a paradicsomba [a Mennybe] és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.


Ebből következik, ha van harmadik ég, akkor kell lennie első és második égnek is, különben nem lenne értelme, hogy az Írások egy harmadik eget említsenek.

A három ég közül az első közvetlenül fölöttünk van, amit mi atmoszférának vagy égnek hívunk. Túl ezen, kint az űrben van az a terület, ahol a csillagok, a Hold, a Nap és a bolygók vannak
- a csillagos ég vagy űr -, amit második égnek nevezhetünk.

Ezen is túl van a Harmadik Ég -  messzebb annál, hogy a tudomány ismerné vagy, képes lenne felfedezni, - az Egeknek Ege, ahol Isten trónja található.

Az Írásokból kapunk némi információt a Harmadik Égről. Tudjuk például, hogy az Új Szövetség alatt a Paradicsom ebben a harmadik égben található. (Luk. 23,43. 2Kor. 12,4. Jel. 2,7) Tudjuk, hogy Jézus a Mennyben Isten jobbján ül. (Márk 16,19. Zsid. 1,3. 4,14)

A Biblia elmondja nekünk, hogy a hívőknek Jézus helyet készít a Mennyben: "Az én Atyámnak házában [a Mennyben] sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek."(Ján. 14,2)

Bizonyossággal tudjuk, hogy amikor a hívők meghalnak, a Mennybe kerülnek Jézushoz. Jézus ezt mondta: "És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." (Ján. 14,3)

Pál szintén azt mondja nekünk, hogy a hívők a Mennybe mennek, amikor meghalnak:"Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség, szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni." (Fil. 1,21. 23)


AZ "EGEK" AVAGY A MAGASSÁGBAN LÉVŐ HELYEK

A Biblia nem csak egy eget említ, hanem "egekről" beszél. Az Efézus 6,12 azt mondja, hogy nem test és vér ellen tusakodunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói és a gonoszság szellemei ellen, amelyek az egekben vagy a magasságban vannak.

1952-ben Jézus megjelent nekem látomásban, erre egy másik fejezetben részletesen kitérek. Másfél órán keresztül beszélt nekem a sátán, a démonok és a démoni megszállottság témakörével kapcsolatban. Az egyik dolog amit elmondott, hogy a démonoknak vagy gonosz szellemeknek négy típusa, osztálya vagy kategóriája van, ahogy Pál is felsorolja azokat az Efézus 6-ban. Jézus elmondta, hogy Pál e démoni erők felsorolását a lista alján a démonok legalacsonyabb osztályával kezdte, és rang szerinti sorrendbe állította őket: (1) fejedelemségek, (2) hatalmasságok, (3) ez élet sötétségének világbírói és a (4) szellemi gonoszságok a magasságban (vagy ahogy néhány fordításban olvashatjuk: "gonosz szellemek az egekben.")

Efézus 6,12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világ-bírói ellen ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

Az alábbiakban felsoroljuk ezeket rang szerinti sorrendben, a legerősebbtől a leggyengébbig, némi magyarázattal a minőségükről.

(1) Gonoszság szellemei vagy szellemi gonoszság a magasságban: Ez a legmagasabb osztály az egekben létezik, nem a földön.

(2) Ez élet sötétségének világbírói: A démonok legmagasabb osztálya, amellyel a hívőknek foglalkozniuk kell a földön.

(3) Hatalmasságok: A következő osztály illetve kategória. Ez élet sötétségének világbírói uralkodnak rajtuk és parancsolnak nekik.

(4) Fejedelemségek: A legalacsonyabb osztály. A többiek uralkodnak rajtuk és irányítják őket, minimális gondolkodási képességgel rendelkeznek.

Azt hiszem, igei alapunk van hinni, hogy a démonok és gonosz szellemek első három osztálya - fejedelemségek, hatalmasságok és ez élet sötétségének világbírói - az első égben van, amely magában foglalja a közvetlenül fölöttünk lévő levegőt, atmoszférát.

Ez a démonok tartózkodási helye, mert a Biblia a sátánt a levegőbeli hatalmasság fejedelmének hívja. (Ef. 2,2) Ez az ő birodalma. Nem láthatod őket, de ott vannak, uralnak és irányítanak a földön bárkit, aki csak engedi.

Az atmoszférán vagy levegőn túl, a csillagos égben van a második ég, ahol a csillagok és a bolygók találhatók. Én személy szerint azt hiszem, hogy a második ég az, amit a Biblia az Efézus 6,12-ben magasságnak nevez. Ez az a birodalom, ahol a gonosz szellemek vagy gonoszság szellemei a magasságban uralkodnak.

Ezen túl van a Harmadik Ég, az Egeknek Ege, a Paradicsom birodalma, ahol Isten trónja van. Isten birodalmában természetesen nincsenek gonosz szellemek.